Б. С. Носко

Адаптація агротехнологій до змін клімату: ґрунтово-агрохімічні аспекти: колективна монографія

Рік видання: 

В монографії узагальнено результати досліджень динаміки змін кліматичних показників (температури повітря і кількості опадів) за 60-ти річний період (кінець ХХ і початок ХXI століть) по агроґрунтовим зонам України; виявлено головні чинники негативного впливу підвищених температур на водні та фізичні властивості ґрунтів; обґрунтовано оптимальні параметри агротехнічних заходів для зменшення ризику недостатнього зволоження ґрунтів (системи обробітку, структура посівних площ, зрошення, вплив добрив на використання вологи ґрунту) і підвищення стійкості землеробства; зроблено аналіз та оцінку методів управління балансом вуглецю в агроекосистемах в контексті його депонування та підходів до регулювання; встановлено закономірності динаміки економічних показників в умовах глобальних змін клімату.

Видання призначено для співробітників наукових установ, викладачів, студентів і аспірантів, а також для керівників і спеціалістів господарств різних форм власності.

Ціна з ПДВ: 

242.00 грн

Наукові основи та практичні рекомендації з використання важкорозчинних форм фосфорних добрив з місцевих родовищ

Рік видання: 

Узагальнено матеріли багаторічних досліджень ефективності використання фосфоритів з місцевих родовищ для підвищення ефективної родючості ґрунтів. Встановлено окупність добрив приростом врожаїв сільськогосподарських культур, визначено ареали та ґрунти з найбільш високою їх ефективністю, розроблено технології використання добрив у ланці сівозміни, виявлено їх протекторну дію на зменшення надходження радіонуклідів у продукцію рослинництва на забруднених територіях

Ціна з ПДВ: 

8.24 грн

Антропогенна еволюція чорноземів

Рік видання: 

Узагальнені матеріали власних досліджень та чисельних публікацій про еволюцію чорноземних ґрунтів після розорювання цілинних та перелогових земель в умовах різної інтенсивності сільськогосподарського використання. Визначені головні напрямки змін найбільш важливих показників родючості чорноземів, в тому числі обґрунтовані їх кількісні закономірності. Встановлені найбільш істотні фактори, обумовлені антропогенним впливом, які визначають інтенсивні деградаційні процеси. Підсумовані та узагальнені головні умови зменшення негативного впливу на чорноземні ґрунти сучасної господарської діяльності.

Книга може бути корисною для наукових працівників, служби «Центрдержродючість», аспірантів та студентів сільськогосподарських вищих навчальних закладів.

Ціна з ПДВ: 

14.50 грн

Фосфор у ґрунтах і землеробстві України

Рік видання: 

Узагальнені матеріали багаторічних досліджень та чисельних публікацій з проблеми фосфору у землеробстві. Наведені дані про вміст валового, органічного, мінеральних форм фосфору в різних генетичних типах ґрунтів.  З’ясовані головні закономірності вплив мінеральних і органічних добрив на фосфатний фонд ґрунтів, динаміку вмісту фосфору у ґрунтах. Встановлені закономірності накопичення «залишкових» форм фосфатів у ґрунтах та їх післядії. Визначені оптимальні рівні вмісту рухомих форм фосфатів для головних культур польової сівозміни. Обґрунтовано вплив фосфорних добрив на врожай окремих культур і продуктивність сівозміни. Наведені головні чинники екологічної безпеки.

Ціна з ПДВ: 

142.26 грн

Агрохімслужба в системі факторів збереження і підвищення родючості ґрунтів (до 50-річчя заснування агрохімслужби України)

Рік видання: 

В брошурі узагальнені найважливіші етапи формування агрохімічної служби в Україні. Наведені дані про соціально-економічні умови в період створення агрохімслужби, організаційний період, а також головні завдання новоствореної служби, стан ґрунтового  покриву та його еволюція в процесі сільськогосподарського використання, динаміка агрохімічних показників родючості. Наводяться практичні результати тісної співдружності наукових установ і агрохімічної служби, а також пропозиції щодо її вдосконалення з урахуванням зарубіжного досвіду. Брошура розрахована на працівників агрохімслужби, науковців, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації.

Сторінки історії агрохімічних досліджень в Україні

Рік видання: 

Збірка вміщує нариси про видатних вчених-агрохіміків, які працювали в галузі агрохімічних досліджень в Україні в період з останньої чверті XIX до початку XXI століття.

Наведені найважливіші етапи життя, наукової та педагогічної діяльності академіків, докторів наук і професорів, які внесли значний вклад у розвиток агрохімічної науки, окреслені найважливіші результати наукових досліджень, а також перелік основних публікацій і створені ними наукові школи.

Окремими розділами показана роль провідних учбових і наукових закладів у підготовці наукових кадрів агрохіміків, а також історія становлення Української академії аграрних наук і агрохімслужби.

Збірка може бути корисною для науковців, які проводять агрохімічні дослідження, аспірантів, викладачів і студентів вузів аграрного профілю I-IV рівнів акредитації.

Ціна з ПДВ: 

99.00 грн

Азотний режим ґрунтів і його трансформація в агроекосистемах

Рік видання: 

Узагальнені матеріали багаторічних власних досліджень та численних публікацій по проблемі азотного режиму ґрунтів України і його трансформації в агроекосистемах. Визначені особливості формування азотного фонду ґрунтів України та його трансформації в різних агросистемах в основних природно-кліматичних зонах, роль окремих факторів ґрунтоутворення, в першу чергу органічної речовини та біологічних процесів у накопиченні загального азоту. Розглянуті основні напрями еволюції азотного фонду ґрунтів в умовах сільськогосподарського використання, зокрема змін різних форм мінерального азоту, накопичення екстра-азоту, його втрати і можливі екологічні наслідки. Обговорюються питання впливу добрив на азотний фонд ґрунтів, проблеми діагностики і оптимізації азотного живлення рослин, підвищення ефективності і коефіцієнти використання азоту з ґрунту і добрив.

Ціна з ПДВ: 

30.24 грн

Носко Борис Семенович

Носко Борис Семенович
Д.С.-Г.Н., ПРОФЕСОР, АКАДЕМІК НААН

(18.09.1930-01.02.2019)

 

 

 

 

Основні напрями наукової діяльності

  • Теоретичне і практичне обґрунтування регулювання фосфатного живлення ґрунтів України, ефективного використання родовищ фосфоритів і апатитів в Україні; 
  • Обґрунтування напрямків еволюції родючості ґрунтів за різних рівнів інтенсифікації землеробства. 

Членство в НААН, інших академіях (у т.ч. зарубіжних)

  • Член НААН; 
  • Почесний член Президії Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків (УТГА; співголова комісії “Агрохімія та родючість ґрунтів” УТГА, член ТК-142 «Ґрунтознавство», член Міжнародного товариства ґрунтознавців;
  • Почесний член Докучаєвського товариства ґрунтознавців Росії.

Участь у роботі наукових і спеціалізованих вчених рад, експертних груп

  • Член Вченої ради ННЦ “ІГА імені О.Н. Соколовського“ та спеціалізованої вченої ради Д 64.354.01; 
  • Член редколегії “Агрохімія і ґрунтознавство”.

Переглянути видання: