Д. О. Тімченко

Оцінка інтенсивності ерозійно-гідрологічних ситуацій за басейновим принципом

Рік видання: 

У рекомендаціях висвітлюються проблеми оцінювання інтенсивності ерозійно-гідрологічних процесів на засадах басейнового принципу як передумови наукових основ просторової оцінки ерозійно-гідрологічних процесів і їх мінімізації в зоні Північного Степу України.

Обґрунтовано ймовірність прояву ерозійних процесів у басейні р. Сіверський Донець (деталізацією в р. Айдар: гідропости Білолуцьк, Курячівка, Старобільськ, Бахмутівка) в умовах циклічності прояву кліматичних умов; сформовано базу даних за факторами прояву ерозійно-гідрологічних процесів у системі: басейн річки-балковий водозбір; визначено ймовірність прояву показників середньо-максимальних витрат стоку різної забезпеченості та розроблено відповідні картосхеми прояву ерозійно-гідрологічних процесів; побудовано гіперповерхні відгуку співвідношень компонентів сучасного агроландшафту та прогнозного їх стану в басейні малих річок на формування максимальних витрат; розроблено модель трансформації кількісних показників максимальних витрат; розроблено модель трансформації кількісних показників максимальних витрат стоку на схили балкових водозборів та картосхему трансформації схилового стоку в малі річки.

Ціна з ПДВ: 

115.85 грн

Технології застосування системи мінімізації обробітку ґрунту в умовах ерозійно-стійких агроландшафтів Донецького регіону

Рік видання: 

Узагальнено матеріал по застосуванню обробітку ґрунту в Донецькому регіоні. Розкрито енергетично-економічний ефект його застосування. Висвітлено питання налаштування постійної технологічної колії під сільськогосподарські культури на еродованих ґрунтах. Дана рекомендація розрахована на керівників і фахівців, як комерційних так і державних агроформувань.

Ціна з ПДВ: 

33.48 грн

Теоретичні основи організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні (монографія)

Рік видання: 

Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню організації дієвої системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні. Основна ідея полягає у створенні умов, спрямованих на забезпечення таких зв’язків в земельних відносинах, які б без зовнішнього втручання функціонували як система, спрямована на застереження прискореної ерозії та збереження родючості ґрунтів. Узагальнено світовий досвід регулювання антропогенного навантаження на навколишнє середовище під кутом зору системних принципів. Головну увагу приділено методології організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні. Обґрунтовано основні принципи, першочергові заходи організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні. Обґрунтовано основні принципи, першочергові заходи організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні, новітні принципи та алгоритми геоінформаційного забезпечення її функціонування. Значну увагу приділено конкретним методам і способам постановки та вирішення завдань ґрунтозахисної оптимізації.

Призначено для держслужбовців Мінагрополітики, землевпорядників, агрономів, геоекологів, викладачів і студентів відповідних спеціальностей.

Ціна з ПДВ: 

92.02 грн

Ефективне використання ґрунтів із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій

Рік видання: 

У книзі розглянуто основні принципи ефективного використання ґрунтів із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій. Викладені аспекти на практиці забезпечуються застосуванням сучасних комп’ютерних технологій математичного моделювання і геоінформаційних систем та можуть слугувати основою для створення баз даних з урахуванням властивостей грунтів для моніторингу і картографування ґрунтів, системи точного землеробства, проектування протиерозійних заходів.

Видання призначено для спеціалістів із земельного проектування і наукових працівників галузей охорони земель, ґрунтів, природних ресурсів, сучасного землекористування, співробітників наукових, проектних та освітніх установ, а також студентів, аспірантів відповідних спеціальностей.

Ціна з ПДВ: 

33.60 грн

Методичні засади ерозійно-безпечного функціонування сучасних агроландшафтів України

Рік видання: 

Науково-методичний посібник включає елементи інформаційного забезпечення системи охорони ґрунтів від ерозії, методичні основи формування просторової структури сталих агроландшафтів, систему геоінформаційного супроводу агротехнічних заходів охорони ґрунтів від ерозії, конкретні приклади просторової оптимізації організаційних та агротехнічних протиерозійних заходів та розрахунку економічної ефективності від застосування даної технології. У ньому значну увагу приділено адекватному інформаційному забезпеченню прогнозування змиву, оцінки ерозійної небезпеки земель, формуванню структури ерозійнобезпечних агроландшафтів та просторовій оптимізації агротехнічних заходів.

 

 

Ціна з ПДВ: 

68.98 грн