Г. Ф. Момот

Регіональна програма охорони ґрунтів та їх родючості у Харківській області (цільові орієнтири, концепція, засоби реалізації)

Рік видання: 

Видання містить викладення основних концептуальних положень формування регіональної програми охорони ґрунтів і відтворення їхньої родючості в Харківській області, яку слід принципово оновити у зв’язку із новою аграрною політикою Уряду України, реформуванням земельних відносин і територіальної організації влади. Реалізація цієї концепції передбачає акцент на прискореному розвитку сільських територій, активному державно-приватному партнерстві та підтримку фермерського руху в Україні.

Створення цієї публікації стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Проекту «Підтримка аграрного і сільського розвитку». Ця публікація відображає думку авторів та не обов’язково є офіційною точкою зору USAID чи Уряду США.

Докладніше про Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»: https://www.facebook.com/USAID

Вимоги до зняття гумусованого шару ґрунту, що порушується при проведені гірничодобувних, будівельних та інших робіт. Норми зняття гумусованого шару ґрунту

Рік видання: 

Науково-методичні рекомендації підготовлено з метою створення механізму реалізації окремих статей Земельного кодексу України (ст. 166, 168), Законів України «Про охорону земель» (ст. 52), «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (ст. 1).

Розраховано на керівників, вчених, спеціалістів, які в своїй діяльності причетні до сфери використання і охорони земель, для підприємств, організацій та установ, що виконують роботи, пов’язані з порушенням ґрунтового покриву, та проектних установ, що розробляють проекти по рекультивації земель; викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів відповідного профілю.

Ціна з ПДВ: 

3.78 грн

Наукове забезпечення управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів (наукова доповідь)

Рік видання: 

Визначено актуальність і перспективність вирішення проблем системного управління трансформацією ґрунтів та їх родючим потенціалом у контексті євроінтеграційних процесів. Висвітлено роль ґрунтово-земельних ресурсів у стратегії збалансованого (сталого) розвитку. Обґрунтовано необхідність упровадження системного управління ґрунтовими ресурсами в Україні, запропоновано заходи, які сприятимуть вирішенню проблеми охорони ґрунтів та підвищенню їх родючості. Акцентовано увагу на напрямах удосконалення інформаційного забезпечення щодо стану ґрунтових ресурсів для формування системного управління землекористуванням. Визначено основні н6апрями удосконалення наукового забезпечення управління ґрунтовими ресурсами України.

Ціна з ПДВ: 

26.60 грн

Реєстр перспективних наукових розробок установ північно-східного регіону в галузі АПК

Рік видання: 

У реєстрі наведено перспективні розробки наукових установ та вищих навчальних закладів аграрного профілю Північно-східного регіону України з новітніх технологій у ґрунтознавстві, агрохімії, рослинництві, овочівництві, тваринництві, ветеринарній медицині. Їх впровадження у виробництво дозволить перейти на принципи керованого землеробства, впровадження ґрунтозахисного обробітку ґрунту, застосування новітніх систем удобрення сільськогосподарських культур та їх адаптації до змін природно-кліматичних умов, розвитку тваринництва, птахівництва та переробки сільськогосподарської продукції із вимогами екологічної безпеки, сталого розвитку сільських територій та інвестиційної привабливості та сприятиме успішній реалізації регіональної науково-технічної політики в агропромисловому комплексі регіону.

Ціна з ПДВ: 

51.30 грн

Итоги деятельности Украинского общества почвоведов и агрохимиков за 2010-2014 гг. и актуальные задачи на перспективу

Рік видання: 

Приведены итоги деятельности и достижения Украинского общества почвоведов и агрохимиков за межсъездовский период (2010-2014 гг.), охарактеризовано современное состояние почвенного покрова Украины, акцентировано внимание на широкой распространенности в почвах деградационных процессов, раскрыты обусловливающие их причины. Определены перспективные задачи Общества по поднятию рейтинга проблемы охраны почв, разработке и принятию более действенных законов об охране почв и их плодородия («Об охране почв и воспроизводстве их плодородия»), обновлению земельно-кадастровой информации, поддержки просветительской деятельности в средствах массовой информации, активизации международного сотрудничества с целью разработки эффективной стратегии охраны почв от деградации.

Підсумки діяльності Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків у 2010-2014 рр. та актуальні завдання на перспективу

Рік видання: 

Наведено підсумки діяльності та здобутки Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків за міжз’їздівський період (2010-2014 рр.), охарактеризовано сучасний стан ґрунтового покриву України, акцентовано увагу на широке поширення в ґрунтах деградаційних процесів, розкрито причини, що їх обумовлюють. Визначено завдання Товариства на перспективу щодо підняття рейтингу проблеми охорони ґрунтів у суспільстві, розробки та прийняття більш дієвих законів про охорону ґрунтів та їх родючості, оновлення земельно-кадастрової інформації, поширення освітянської діяльності у засобах масової інформації, активізації міжнародного співробітництва з метою розробки ефективної стратегії охорони ґрунтів від деградації.

Комплекс прийомів щодо формування і сталого функціонування рекультивованих ґрунтів. Науково-методичні рекомендації.

Рік видання: 

В науково-методичних рекомендаціях запропоновано комплекс заходів щодо оптимізації технічного і біологічного етапів рекультивації земель, що унеможливлює деградаційні процеси та сприятиме раціональному використанню рекультивованих земель.

Рекомендації рекомендовано для керівників, вчених, спеціалістів, які своєю діяльністю причетні до сфери використання і охорони земель, для підприємств, організацій та установ, що виконують роботи, пов’язані з порушенням ґрунтового покриву, та проектних установ, що розробляють проекти рекультивації земель; викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів відповідного профілю, аспірантів, докторантів.

 

Ціна з ПДВ: 

21.04 грн

Класифікація рекультивованих ґрунтів, систематика та генетико-виробнича діагностика. Науково-методичні рекомендації.

Рік видання: 

Науково-методичні рекомендації підготовлено з метою створення механізму реалізації окремих статей Земельного кодексу України (ст. 166, 168) і Законів України «Про охорону земель» (ст. 52) та «Про державний контроль за використанням та охороною земель» (ст. 1).

Рекомендовано для керівників, вчених і спеціалістів, які в своїй діяльності причетні до сфери використання і охорони земель, для підприємств, організацій та установ, що виконують роботи, пов’язані з порушенням ґрунтового покриву, та проектних установ, що розробляють проекти з рекультивації земель; викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів відповідного профілю.

Ціна з ПДВ: 

21.04 грн

Концепція рекультивації земель, порушених за відкритого та підземного видобутку корисних копалин

Рік видання: 

Вперше підготовлено Концепція рекультивації земель, порушених за відкритого та підземного видобутку корисних копалин. У її розробці взяли участь спеціалісти і вчені Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара та Дніпропетровського державного аграрного університету.

Розраховано на керівників, вчених, спеціалістів, які своєю діяльністю причетні до сфери використання і охорони земель, для підприємств, організацій та установ, що виконують роботи, пов’язані з порушенням ґрунтового покриву, та установ, що розробляють проекти рекультивації земель; викладачів, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних заходів I-IV рівня акредитації відповідного профілю.

Ціна з ПДВ: 

17.39 грн