А. І. Фатєєв

Оцінювання мікроелементного складу ґрунтів України для ведення органічного землеробства

Рік видання: 

Удосконалене інформаційно-методичне забезпечення оцінювання мікроелементного складу ґрунтів України для ведення органічного землеробства складається з методології оцінювання придатності ґрунтів для ведення органічного землеробства за вмістом і доступністю мікроелементів; інформаційної бази оцінювання мікроелементного стану ґрунтів України щодо їх придатності для ведення органічного землеробства; прогнозу забезпеченості ґрунтів мікроелементами в умовах органічного виробництва та стратегії оптимізації мікроелементного живлення культур у зонах ведення органічного виробництва. Призначене фахівцям з органічного рослинництва.

Ціна з ПДВ: 

81.60 грн

Ґрунти України, їх стан та збалансоване використання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та спеціалістів

Рік видання: 

У збірнику представлено матеріали, присвячені актуальним проблемам сучасної аграрної науки, у яких висвітлено теоретичні й практичні проблеми ґрунтознавства та агрохімії, сучасні підходи до регулювання живлення рослин та агрохімічного забезпечення агровиробництва. У збірник включено тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та спеціалістів «Ґрунти України, їх стан та збалансоване використання», що відбулася 27 травня 2020 року. Організаційний комітет конференції плекає надію, що публікація творчих наробків молодих науковців сприятиме розширенню обсягу інформації про ґрунти України.

Видання рекомендоване для наукових працівників, фахівців аграрного виробництва, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів та спеціалістів сільського господарства.

Ціна з ПДВ: 

23.04 грн

Екологічна ситуація в зоні впливу Зміївської ТЕС

Рік видання: 

Узагальнено результати досліджень співробітників Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» та Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького щодо впливу викидів Зміївської ТЕС на вміст важких металів у ґрунтах сільсько- та лісогосподарського призначення, у продукції рослинництва та лісового господарства, у поверхневих і підґрунтових водах дослідженої території, а також на стан здоров’я населення Зміївського району Харківської області.

Ціна з ПДВ: 

55.68 грн

Концепція використання техногенно забруднених ґрунтів

Рік видання: 

У розробленій Концепції визначено основні положення щодо стратегії використання техногенно забруднених ґрунтів, методологічні основи, принципи та методичні підходи щодо вдосконалення робіт з використання техногенно забруднених ґрунтів за рахунок впровадження різних стратегій їх ремедіації та використання. Розглянуто механізми та умови реалізації запропонованих підходів; висвітлено основні напрямки міжнародного співробітництва у сфері управління екологічною безпекою землекористування; сформульовано план першочергових дій, спрямованих на призупинення хімічної деградації ґрунтового покриву країни та охорону ґрунтів від техногенного забруднення. Концепцію використання техногенно забруднених ґрунтів розроблено вперше.

Ціна з ПДВ: 

31.61 грн

Моніторинг комплексної оцінки родючості ґрунтів Харківської області

Рік видання: 

У роботі розглянуті основні принципи і сучасні методи комплексної оцінки родючості ґрунтів, їх переваги та недоліки.

Узагальнені результати комплексної оцінки ефективної родючості ґрунтів Харківської області, яка проведена за результатами постійно діючого агрохімічного моніторингу – восьми циклів обстеження ґрунтів (1966-2005 рр.) з урахуванням параметрів pH, вмісту гумусу, фосфору та калію. Для комплексної оцінки ефективної родючості ґрунтів застосовано методику визначення Зведеного Показника Якості Ґрунтів (ЗПЯҐ) у якості інтегрального показника родючості з попереднім перетворенням рівня часткових показників-властивостей на основі функції бажаності їх впливу на загальний рівень ґрунтової родючості. Пропонована методика вільна від ряду недоліків аналогічних методів і дозволяє не тільки дати оцінку ступеня окультуреності ґрунтів, але і передбачити напрямок розвитку культурного ґрунтотворного процесу під впливом сучасних антропогенних факторів.

Рекомендовано для наукових співробітників агрономічного профілю, ґрунтознавців, агрохіміків, агроекологів, робітників сільськогосподарського виробництва, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Ціна з ПДВ: 

34.70 грн

Наукові та технологічні основи управління мікроелементним живленням сільськогосподарських культур

Рік видання: 

Узагальнено результати досліджень співробітників Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Інституту сільського господарства степової зони України, Волинської ДДС, Полтавської ДДС, Закарпатської ДДС, Державного науково-технологічного центру охорони родючості ґрунтів Міністерства аграрної політики і продовольства України «Центрдержродючість», Науково-виробничого центру «Реаком».

Призначено науковцям, керівникам і спеціалістам сільськогосподарським підприємств для впровадження в виробництво систем оптимізації мікроелементого живлення рослин. Може використовуватися в навчальному процесі учбових закладів аграрної освіти.

Ціна з ПДВ: 

34.99 грн

Екологічна реабілітація техногенно забруднених важкими металами ґрунтів. Методика (наукове видання)

Рік видання: 

Видання присвячується Міжнародному Року Ґрунтів.

Обґрунтовано необхідність розробки та викладено методику проведення екологічної реабілітації ґрунтів земельних ділянок різного призначення забруднених важкими металами. Методика містить вимоги до порядку проведення обстеження забруднених ґрунтів, комплексної оцінки їх екологічного стану та складання рекомендацій з його поліпшення, а також перелік і зміст основних етапів робіт, що базуються на методології еколого-геохімічних, ґрунтово-екологічних та еколого-меліоративних досліджень; методи їх ремедіації за узагальнення міжнародного досвіду регламентації забруднення неорганічної природи і землекористування та досвіду авторських патентозахищених розробок з цієї наукової проблеми; переваги та обмеження використання методів екологічної реабілітації, диференціації методів на типи, класи та групи відповідно до обґрунтування вибору необхідного методу ремедіації техногенно забруднених ґрунтів; наукове обґрунтування вибору необхідного методу ремедіації техногенно забруднених ґрунтів відповідно до рівня забруднення. Методика також включає розроблені вимоги до методів екологічної ремедіації грунтів від забруднень, вимоги щодо раціонального сумісного використання методів екологічної ремедіації техногенно забруднених ґрунтів та вимоги щодо утилізації кінцевих продуктів їх очищення. Наведено нормативні і додаткові матеріали щодо оцінки ступеню забруднення ґрунту та визначенню його екологічного стану, надано рекомендації з ліквідації наслідків забруднення ґрунтів важкими металами.

Ціна з ПДВ: 

44.45 грн

Методика визначення забезпеченості ґрунтів мікроелементами для потреб плодових насаджень та заходи із усунення їх нестачі в мінеральному живленні

Рік видання: 

На замовлення департаменту землеробства Міністерства аграрної політики та продовольства України розроблено методику визначення забезпеченості ґрунтів мікроелементами для потреб плодових насаджень та заходи із усунення їх нестачі в мінеральному живленні. Проведено районування території України за вмістом рухомих форм цинку, міді, марганцю та заліза в ґрунтах. Визначено ареали із низьким, середнім та високим їх вмістом в ґрунтах. Встановлені граничні рівні вмісту карбонатів у ґрунтах для вирощування плодових культур. Показано, що ризик виникнення нестачі мікроелементів для плодових культур проявляється на значній площі (понад 12 млн. га с.-г. угідь). Встановлено, що негативні явища, пов’язані із дефіцитом мікроелементів, усуваються застосуванням відповідних мікродобрив, особливо в халатній формі.

Рекомендації призначені для спеціалістів всіх рівнів у галузі садівництва та виноградарства України для визначення ґрунтів, придатних під багаторічні плодові насадження за вмістом рухомих форм мікроелементів, карбонатністю ґрунтів та реакцією їх середовища.

Ціна з ПДВ: 

36.24 грн

Детоксикація важких металів у ґрунтовій системі

Рік видання: 

Обґрунтовано необхідність та викладено методику проведення детоксикації забруднених важкими металами ґрунтів земельних ділянок різного призначення. Методика містить вимоги до порядку проведення обстеження ґрунтів, їх комплексної оцінки, складання рекомендацій з поліпшення екологічного стану забруднених ґрунтів, а також перелік і зміст основних етапів робіт, що базуються на методології еколого-геохімічних, ґрунтово-екологічних та еколого-меліоративних досліджень, здійснення державного і відомчого контролю за станом ґрунтів, міжнародного досвіду регламентації забруднення неорганічної природи та досвіду авторських розробок з регламентації землекористування. Наведено нормативні і довідкові матеріали для оцінки ступеню забруднення ґрунту та визначення його екологічного стану, надано рекомендації з ліквідації наслідків забруднення важкими металами.

Діагностика стану хімічних елементів системи ґрунт-рослина

Рік видання: 

Розроблена методика діагностування стану хімічних елементів в системі ґрунт-рослина включає використання екосистемного підходу, принципів та методів емпіричного та теоретичного рівня досліджень, алгоритм діагностування змін мікроелементного статусу ґрунтів і рослин (теоретичні підходи, способи, система основних показників ранньої, коротко - та довгострокової діагностики інтенсивності і направленості ґрунтових процесів з урахуванням загальних закономірностей та зональних особливостей вмісту хімічних елементів).

Методика містить вимоги до порядку проведення діагностування, а також перелік і зміст основних підготовчих, польових, аналітичних і камеральних робіт. Наведено нормативні і довідкові матеріали для діагностування та оцінки мікроелементного статусу системи ґрунт-рослина, надано рекомендації з удосконалення методології діагностування важких металів та мікроелементів – метаболітів.

Розроблена методика дозволяє проведення діагностування стану хімічних елементів в системі ґрунт-рослина за агробіогеохімічного моніторингу на землях різного призначення та використання, в тому числі і за впливу техногенного забруднення важкими металами.

Ціна з ПДВ: 

72.60 грн

Сторінки