О. В. Доценко

Теоретичні основи адаптивного напряму у застосування агрохімікатів

Рік видання: 

Представлено теоретичні основи адаптивного напряму у застосуванні агрохімікатів, які ґрунтуються на комплексному урахуванні природних та антропогенних чинників, закономірностях їх впливу на продуктивність агроценозів та якісний стан ґрунтів. Параметризовано зміни основних показників чорнозему типового залежно від тривалості та інтенсивності удобрення. Наведено вплив короткострокового та довготривалого застосування добрив на врожайність сільськогосподарських культур та агропотенціали їх продуктивності. Охарактеризовано зміни гідротермічних умов території досліджень та їх вплив на врожайність соняшнику та пшениці озимої. Продемонстровано можливість використання показника агропотенціалу продуктивності сільськогосподарських культур для визначення ефективності внесених добрив та спроможності ґрунту формувати додатковий обсяг основної та нетоварної продукції.

Призначено для працівників наукових та освітніх установ агрономічних спеціальностей, керівників та спеціалістів господарств різних форм власності.

Ціна з ПДВ: 

13.02 грн

Рекомендації щодо оперативного оцінювання та корегування азотного живлення основних зернових культур у виробничих умовах із залученням наземних і дистанційних методів рослинної діагностики

Рік видання: 

Представлено методичні основи управління врожайністю та якістю продукції зернових культур за даними наземних і дистанційних методів рослинної діагностики. Наведено алгоритм одержання та обробки аерофотознімків для визначення відмінностей у азотному живленні рослин. Продемонстровано взаємозв’язок між умістом хлорофілу у вегетативних органах рослин та показниками спектральної яскравості знімків, одержаних за допомогою аеромоніторингу, на різних етапах онтогенезу зернових культур. Розкрито спосіб визначення оптимальної дози азотних добрив для підживлення зернових культур за допомогою вищевказаних методів.

Рекомендовано для наукових й освітніх установ та фахівців у галузі агровиробництва і дистанційного моніторингу в якості методичних настанов з оцінювання та корегування азотного живлення основних зернових культур.

Ціна з ПДВ: 

36.00 грн

Наукові основи удобрення пшениці озимої за даними ґрунтово-рослинної діагностики

Рік видання: 

Дана характеристика сучасних методів ґрунтово-рослинної діагностики, розглянуто їх переваги та недоліки, наведено методичні засади проведення діагностичного обстеження посівів сільськогосподарських культур у виробничих умовах, розкрито порядок визначення оптимальних норм мінеральних добрив та їх корегування за даними діагностики, окреслено шляхи та способи підвищення показників якості продукції, представлено результати польових досліджень в дослідній мережі ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського». Рекомендації призначені для широкого використання у практичній діяльності спеціалістами агропідприємств і керівниками господарств.

Ціна з ПДВ: 

22.50 грн

Науковий супровід агрохімічного забезпечення в сучасних технологіях вирощування зернових культур (рекомендації)

Рік видання: 

Розкрито принципи формування системи наукового супроводу технологічних процесів застосування мінеральних добрив під зернові культури на основі даних грунтово-рослинної діагностики для досягнення прогнозних показників врожайності. Дана характеристика сучасних методів ґрунтово-рослинної діагностики, розглянуто їх переваги та недоліки, наведено методичні засади проведення діагностичного обстеження посівів у виробничих умовах, експериментально перевірено ефективність трьох методик розрахунку необхідних норм мінеральних добрив під планових урожай, окреслено способи корегування мінерального живлення рослин за даними діагностики.

Рекомендації призначені для широкого використання у практичній діяльності спеціалістами агропідприємств і керівникам господарств.

Ціна з ПДВ: 

38.90 грн

Оптимізація параметрів поживного режиму чорноземи типового для одержання продукції високої якості (посібник)

Рік видання: 

У даному посібнику на підставі узагальнення значного обсягу експериментальної інформації визначено показники родючості ґрунту та їх параметри, що формують урожай та якість рослин, й розкрито принципи оптимізації поживного режиму чорнозему типового з використанням даних ґрунтово-рослинної діагностики та розробки системи удобрення, яка забезпечить підвищення врожайності основних сільськогосподарських культур і одержання високоякісної рослинницької продукції в умовах Лівобережної високої провінції Лісостепу України.

Розраховано на науковців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів аграрного профілю, фахівців обласних і районних Департаментів розвитку АПК, спеціалістів і керівників агропідприємств усіх форм господарювання.

Ціна з ПДВ: 

29.34 грн

Застосування соломи і пожнивних решток як органічних добрив для поліпшення гумусового стану ґрунтів

Рік видання: 

Наведено відомості щодо хімічного складу соломи та її трансформації у ґрунті, вплив соломи на урожайність і якість продукції сільськогосподарських культур та властивості ґрунтів. Особливу увагу приділено процесам відтворення гумусу та збереження родючості ґрунтів.

У рекомендаціях наведені дані науково-дослідних установ системи НААНУ: Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Інституту зрошуваного землеробства НААН, Національного наукового центру «Інститут землеробства» НААН, Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН, Полтавської ДСГДС Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН.

Рекомендації призначені для використання в системі МінАП, розраховані на працівників обласних і районних управлінь сільського господарства, агрономів, робітників сільськогосподарського виробництва усіх форм власності і науковців.

Ціна з ПДВ: 

10.54 грн