С. Г. Накісько

Фізична деградація орних ґрунтів України (оцінювання, профілактика, призупинення)

Рік видання: 

У книзі розглянуто процеси деградації орних ґрунтів, які є наслідком незбалансованих і надмірно інтенсивних агротехнологій та причиною неповноцінного екологічного функціонування ґрунтів і зниження їх продуктивності. Визначено види деградації, показники та діагностичні критерії. Виокремлено причини виникнення фізичної деградації орного ґрунту, розкрито можливості її поширення і особливості прояву в різних природно-кліматичних зонах України. Розкрито вплив деградації ґрунтів на посилення просторово-часової неоднорідності якості ґрунтового покриву. Для зменшення негативного ефекту деградації на екологічні і продуктивні функції ґрунтів доведено необхідність моніторингу ґрунтових ресурсів та заходів з відновлення деградованих земель, об’єднаних у державну програму. Обґрунтовано наукові підходи до корегування державної земельної політики і земельної реформи. Викладено основи майбутнього «розумного», бездеградаційного, екологічно безпечного й ефективного землекористування.

Ціна з ПДВ: 

39.90 грн

Комплекс заходів щодо попередження та усунення фізичної деградації орних землях України та система бездеградаційного землеробства (науково-методичні рекомендації)

Рік видання: 

У науково-методичних рекомендаціях запропоновано комплекс заходів щодо попередження та усунення фізичної деградації на орних землях України, що унеможливлює деградаційні процеси та сприяє збалансованому використанню ґрунтів. Встановлено, що наслідком фізичної деградації є переущільнення, знеструктурення, утворення в поверхневому шарі брил, кірки та тріщин, а в основі орного шару – плужної підошви. Наукою і практикою розроблено різноманітні прийоми попередження та усунення фізичної деградації, що робить цю проблему цілком розв’язуваною при застосуванні елементів високої культури землекористування та використання новітніх технологій та технічних засобів обробітку ґрунту. Представлено та обґрунтовано агровимоги, що обмежують антропогенне навантаження на ґрунт, знижують імовірність прояву фізичної деградації ґрунтів і оптимізують умови росту й розвитку надземної і підземної частин рослин.

Рекомендації можуть бути корисними для викладачів і наукових працівників у галузі ґрунтознавства, землеробства, землеробської механіки й агроекології.

Ціна з ПДВ: 

29.88 грн

Деградація ґрунтів у світі, досвід її попередження і подолання

Рік видання: 

У книзі розглянуто стан ґрунтового покриву на всіх континентах світу, а також в Україні, причини поширення деградації і провідні процеси у ґрунтах, що її супроводжують. Подано коротку характеристику організаційних, технологічних, технічних і інших заходів, спрямованих на попередження і подолання деградації. Викладено рекомендації щодо коригування державної стратегії використання ґрунтів, земельної реформи і основні правила для землекористувачів, що унеможливлюють прояви деградації.

Ціна з ПДВ: 

56.51 грн

Оптимальні фізичні властивості посівного шару ґрунту як агровимоги до передпосівного обробітку

Рік видання: 

Оптимальні параметри структурного складу і щільності будови ґрунту розглядаються як новітні агровимоги до технології і знарядь передпосівного обробітку, що раніше не приймали до уваги. Доведено доцільність диференціювати ґрунтово-фізичні параметри за окремими прошарками посівного шару – у поверхневому, наднасіннєвому, насіннєвому і піднасіннєвому прошарках, що прискорює розвиток надземної маси рослин і коренів, а також сприяє більш ефективному використанню атмосферної вологи, елементів живлення та адаптації рослин до переущільнення. Встановлено реальні параметри ґрунтово – фізичних властивостей посівного шару ріллі головним чином у зоні оптимальних і реальних параметрів, виявлено недоліки посівного шару ріллі і необхідні технологічні і технічні заходи його коригування. Обговорено питання про оптимізацію ґрунтово-фізичних параметрів посівного шару у разі застосування нульової і точно технології. 

Ціна з ПДВ: 

70.98 грн

Реєстр еталонних фізичних параметрів орних ґрунтів України і рекомендації щодо оцінювання фізичної якості ґрунту

Рік видання: 

Рекомендації щодо комплексного оцінювання фізичної якості ґрунту включають спосіб розрахунку інтегрованого індексу фізичної якості ґрунту, реєстр еталонних фізичних параметрів ґрунтів України, порядок і приклади розрахунків і оцінювання фізичної якості ґрунту.

Розрахунки інтегрованого індексу фізичної якості ґрунту виконують згідно із запатентованими  авторами способом, який ґрунтується на визначенні агрофізичного потенціалу ґрунту за сімома фізичними характеристиками.

Реєстр еталонних параметрів фізичної якості орних ґрунтів України у межах провінцій природно-сільськогосподарського районування сформовано на основі розрахунків за даними багатофункціональної повноцінної бази даних «Властивості ґрунтів України». Реєстр має слугувати довідковим документом для визначення фізичної якості будь-якого ґрунту певного гранулометричного складу у межах певної провінції і має бути заснованим для виявлення міри відхилення фізичної якості оцінюваного ґрунту від еталону. Ступінь відповідності еталону, як параметричну оцінку, рекомендовано застосувати у вирішенні практичних завдань щодо вибору сільськогосподарських культур, технологій їх вирощування, способів обробітку ґрунту, оцінювання екологічної безпечності меліорацій та економічної ефективності агроінвестування, розрахунків вартості земельних ділянок тощо.

Ціна з ПДВ: 

48.41 грн

База данных «Свойства почв Украины» (структура и порядок использования)

Рік видання: 

Описана структура базы данных реляционного типа «Свойства почв Украины», созданной в лаборатории геоэкофизики почв ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского». БД состоит из 9 электронных таблиц, содержащих информацию о профильном распределении свойств почв из более, чем 2000 разрезов о факторах почвообразования. Сформулирован порядок пользования базой данных. В книгу включены методические наработки и примеры аналитического и картографического использования информации из базы данных в разных масштабах и, в том числе, для делегирования в другие БД и ГИС. В приложениях имеются формы электронных таблиц БД и все справочники БД (классификаторы). Методическая направленность книги поможет унифицировать работы по созданию, пополнению, обслуживанию и использованию почвенных БД в различных научных и проектно-производственных учреждениях, деятельность которых связана с мониторингом и исследованием почвенного покрова и свойств почв.

Ціна з ПДВ: 

22.16 грн

Ефективне використання ґрунтів із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій

Рік видання: 

У книзі розглянуто основні принципи ефективного використання ґрунтів із застосуванням сучасних геоінформаційних технологій. Викладені аспекти на практиці забезпечуються застосуванням сучасних комп’ютерних технологій математичного моделювання і геоінформаційних систем та можуть слугувати основою для створення баз даних з урахуванням властивостей грунтів для моніторингу і картографування ґрунтів, системи точного землеробства, проектування протиерозійних заходів.

Видання призначено для спеціалістів із земельного проектування і наукових працівників галузей охорони земель, ґрунтів, природних ресурсів, сучасного землекористування, співробітників наукових, проектних та освітніх установ, а також студентів, аспірантів відповідних спеціальностей.

Ціна з ПДВ: 

33.60 грн

Структура та порядок використання бази даних «Властивості ґрунтів України»

Рік видання: 

Описано структуру бази даних «Властивості ґрунтів України», створену в Лабораторії геоекофізики ґрунтів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», яка складається з дев’яти електронних таблиць, що містять інформацію про профільний розподіл властивостей ґрунтів у більше, ніж 1500 розрізах. Дано порядок користування базою даних. До інструкції включено довідковий нормативний матеріал для кодування параметрів (українською, російською та англійською мовами) і методологічні напрацювання щодо аналітичного та картографічного використання інформації з бази даних у різних масштабах. Методична спрямованість інструкції допоможе уніфікувати роботи зі створення, доповнення, обслуговування і використання баз даних властивостей ґрунтів у різних наукових та проектно-виробничих закладах, діяльність яких пов’язана з моніторингом та дослідженням ґрунтів України.

Інструкцію рекомендовано до друку Вченою радою ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» (протокол № 15 від 21 жовтня 2010 р.).

Ціна з ПДВ: 

109.20 грн

Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями ґрунтів

Рік видання: 

Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями ґрунтів (обґрунтування, методи, приклади). Харків: КП «Міська друкарня», 2012. 100 с. Обґрунтовано поняття агрономічно орієнтованого районування орних земель. Визнано необхідність урахування двох ключових моментів в агрономічній оцінці земель – вимоги вирощуваних рослини до умов середовища і вимоги ґрунту до способів і інтенсивності обробітку. Теоретичною базою районування є нормовані параметри властивостей ґрунтів та характеристик факторів ґрунтоутворення. Запропоновано перелік ключових критеріїв для визначення агрономічної якості земель в монофакторних та інтегрованих оцінках. Створено систему ранжування параметрів для класифікації якості земель за критеріями комплексного агрономічно орієнтованого районування. Запропоновано методику інтегрування інформації і побудови картографічних матеріалів. Наведено три приклади комплексного агрономічно орієнтованого районування: ґрунтово-технологічне, як засіб раціоналізації способів обробітку ґрунту і обґрунтування вимог до ґрунтообробної техніки; районування ріллі за придатністю до вирощування сільськогосподарських культур; районування сільськогосподарських земель за агроінвестиційною привабливістю. Наведено картографічні матеріали за результатами районування. Книгу створено у межах виконання завдання НТП «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів» і рекомендовано співробітникам системи Міністерства аграрної політики і продовольства України, а також науковим співробітникам і аспірантам, зацікавленим у розширенні уявлення про можливості використання результатів досліджень в оцінюванні агрономічної якості ріллі.