С. М. Шейко

Оптимальні фізичні властивості посівного шару ґрунту як агровимоги до передпосівного обробітку

Рік видання: 

Оптимальні параметри структурного складу і щільності будови ґрунту розглядаються як новітні агровимоги до технології і знарядь передпосівного обробітку, що раніше не приймали до уваги. Доведено доцільність диференціювати ґрунтово-фізичні параметри за окремими прошарками посівного шару – у поверхневому, наднасіннєвому, насіннєвому і піднасіннєвому прошарках, що прискорює розвиток надземної маси рослин і коренів, а також сприяє більш ефективному використанню атмосферної вологи, елементів живлення та адаптації рослин до переущільнення. Встановлено реальні параметри ґрунтово – фізичних властивостей посівного шару ріллі головним чином у зоні оптимальних і реальних параметрів, виявлено недоліки посівного шару ріллі і необхідні технологічні і технічні заходи його коригування. Обговорено питання про оптимізацію ґрунтово-фізичних параметрів посівного шару у разі застосування нульової і точно технології. 

Ціна з ПДВ: 

70.98 грн

Реєстр еталонних фізичних параметрів орних ґрунтів України і рекомендації щодо оцінювання фізичної якості ґрунту

Рік видання: 

Рекомендації щодо комплексного оцінювання фізичної якості ґрунту включають спосіб розрахунку інтегрованого індексу фізичної якості ґрунту, реєстр еталонних фізичних параметрів ґрунтів України, порядок і приклади розрахунків і оцінювання фізичної якості ґрунту.

Розрахунки інтегрованого індексу фізичної якості ґрунту виконують згідно із запатентованими  авторами способом, який ґрунтується на визначенні агрофізичного потенціалу ґрунту за сімома фізичними характеристиками.

Реєстр еталонних параметрів фізичної якості орних ґрунтів України у межах провінцій природно-сільськогосподарського районування сформовано на основі розрахунків за даними багатофункціональної повноцінної бази даних «Властивості ґрунтів України». Реєстр має слугувати довідковим документом для визначення фізичної якості будь-якого ґрунту певного гранулометричного складу у межах певної провінції і має бути заснованим для виявлення міри відхилення фізичної якості оцінюваного ґрунту від еталону. Ступінь відповідності еталону, як параметричну оцінку, рекомендовано застосувати у вирішенні практичних завдань щодо вибору сільськогосподарських культур, технологій їх вирощування, способів обробітку ґрунту, оцінювання екологічної безпечності меліорацій та економічної ефективності агроінвестування, розрахунків вартості земельних ділянок тощо.

Ціна з ПДВ: 

48.41 грн

Оцінювання стану ґрунтів України та їхньої привабливості для інвестування (рекомендації)

Рік видання: 

Обґрунтовано комплексне ґрунтово-технологічне районування для об’єктивного фінансування заходів з підвищення родючості ґрунтів і визначення інвестиційної привабливості ріллі. На підставі даних для ґрунтів кожної з 25 адміністративних областей країни щодо гранулометричного складу, еродованості, осолонцювання, засолення, гідроморфності, рН тощо встановлено усереднену оцінку стану ріллі, що рекомендовано використати для розподілу бюджетних ресурсів, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів і подолання їхньої деградації. Урахування вмісту поживних речовин і водно-фізичних характеристик ґрунтів на час сівби і формування генеративних органів дозволило отримати порівняльну оцінку привабливості ріллі для вирощування сільськогосподарських культур, що може бути корисним для інвесторів.

База данных «Свойства почв Украины» (структура и порядок использования)

Рік видання: 

Описана структура базы данных реляционного типа «Свойства почв Украины», созданной в лаборатории геоэкофизики почв ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского». БД состоит из 9 электронных таблиц, содержащих информацию о профильном распределении свойств почв из более, чем 2000 разрезов о факторах почвообразования. Сформулирован порядок пользования базой данных. В книгу включены методические наработки и примеры аналитического и картографического использования информации из базы данных в разных масштабах и, в том числе, для делегирования в другие БД и ГИС. В приложениях имеются формы электронных таблиц БД и все справочники БД (классификаторы). Методическая направленность книги поможет унифицировать работы по созданию, пополнению, обслуживанию и использованию почвенных БД в различных научных и проектно-производственных учреждениях, деятельность которых связана с мониторингом и исследованием почвенного покрова и свойств почв.

Ціна з ПДВ: 

22.16 грн

Структура та порядок використання бази даних «Властивості ґрунтів України»

Рік видання: 

Описано структуру бази даних «Властивості ґрунтів України», створену в Лабораторії геоекофізики ґрунтів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», яка складається з дев’яти електронних таблиць, що містять інформацію про профільний розподіл властивостей ґрунтів у більше, ніж 1500 розрізах. Дано порядок користування базою даних. До інструкції включено довідковий нормативний матеріал для кодування параметрів (українською, російською та англійською мовами) і методологічні напрацювання щодо аналітичного та картографічного використання інформації з бази даних у різних масштабах. Методична спрямованість інструкції допоможе уніфікувати роботи зі створення, доповнення, обслуговування і використання баз даних властивостей ґрунтів у різних наукових та проектно-виробничих закладах, діяльність яких пов’язана з моніторингом та дослідженням ґрунтів України.

Інструкцію рекомендовано до друку Вченою радою ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» (протокол № 15 від 21 жовтня 2010 р.).

Ціна з ПДВ: 

109.20 грн

Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями ґрунтів

Рік видання: 

Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями ґрунтів (обґрунтування, методи, приклади). Харків: КП «Міська друкарня», 2012. 100 с. Обґрунтовано поняття агрономічно орієнтованого районування орних земель. Визнано необхідність урахування двох ключових моментів в агрономічній оцінці земель – вимоги вирощуваних рослини до умов середовища і вимоги ґрунту до способів і інтенсивності обробітку. Теоретичною базою районування є нормовані параметри властивостей ґрунтів та характеристик факторів ґрунтоутворення. Запропоновано перелік ключових критеріїв для визначення агрономічної якості земель в монофакторних та інтегрованих оцінках. Створено систему ранжування параметрів для класифікації якості земель за критеріями комплексного агрономічно орієнтованого районування. Запропоновано методику інтегрування інформації і побудови картографічних матеріалів. Наведено три приклади комплексного агрономічно орієнтованого районування: ґрунтово-технологічне, як засіб раціоналізації способів обробітку ґрунту і обґрунтування вимог до ґрунтообробної техніки; районування ріллі за придатністю до вирощування сільськогосподарських культур; районування сільськогосподарських земель за агроінвестиційною привабливістю. Наведено картографічні матеріали за результатами районування. Книгу створено у межах виконання завдання НТП «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів» і рекомендовано співробітникам системи Міністерства аграрної політики і продовольства України, а також науковим співробітникам і аспірантам, зацікавленим у розширенні уявлення про можливості використання результатів досліджень в оцінюванні агрономічної якості ріллі.