В. Б. Соловей

Регіональна програма охорони ґрунтів та їх родючості у Харківській області (цільові орієнтири, концепція, засоби реалізації)

Рік видання: 

Видання містить викладення основних концептуальних положень формування регіональної програми охорони ґрунтів і відтворення їхньої родючості в Харківській області, яку слід принципово оновити у зв’язку із новою аграрною політикою Уряду України, реформуванням земельних відносин і територіальної організації влади. Реалізація цієї концепції передбачає акцент на прискореному розвитку сільських територій, активному державно-приватному партнерстві та підтримку фермерського руху в Україні.

Створення цієї публікації стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Проекту «Підтримка аграрного і сільського розвитку». Ця публікація відображає думку авторів та не обов’язково є офіційною точкою зору USAID чи Уряду США.

Докладніше про Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»: https://www.facebook.com/USAID

Систематизований перелік гармонізованих атрибутів бази даних «Ґрунти України». Інструкція для формування бази даних

Рік видання: 

Систематизований перелік атрибутів є посібником для створення наборів даних, які передаються до Українського Ґрунтового інформаційного центру з метою включення в єдину національну базу даних «Ґрунти України». Перелік ‒ реєстр атрибутів бази даних, створено за результатами інвентаризації даних наукових досліджень, накопичених у лабораторіях ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (ННЦ ІГА) та підпорядкованих йому дослідних установах. Перелік структуровано у чотирьох тематичних таблицях з описом атрибутів і методів їх вимірювання, та посиланнями на нормативні документи. Додано формати трансферних форм та правила їх заповнення і передавання до бази даних «Ґрунти України». Інструкцію призначено для використання науковими співробітниками в установах, які проводять дослідження ґрунтів і зацікавлені у створенні баз ґрунтових даних.

Ціна з ПДВ: 

30.00 грн

Методика визначення агровиробничих груп ґрунтів (для нормативно-грошової оцінки)

Рік видання: 

Розглянуто методичні особливості визначення агровиробничих груп ґрунтів. Показано алгоритм здійснення роботи з використанням існуючих ґрунтово-картографічних матеріалів, підготовкою карти-версії агровиробничих груп грунтів та її верифікацією у польових умовах та за результатами аналітичних досліджень.

Розраховано для ґрунтознавців і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з проведенням ґрунтово-агрохімічних досліджень.

Ціна з ПДВ: 

38.52 грн

Рекомендації з оцінювання еколого-генетичної придатності ґрунтів України для органічного виробництва в зонально-регіональному аспекті

Рік видання: 

Викладено результати багаторічних досліджень з районування земель України за еколого-генетичною придатністю умов для органічного землеробства у зональному аспекті та результати оцінки еколого-генетичної придатності для органічного виробництва ґрунтів акумулятивного, опідзоленого та солонцевого ряду ґрунтоутворення. Рекомендації призначено для Департаменту землеробства Міністерства аграрної політики та продовольства України, обласних та районних управлінь агропромислового розвитку для удосконалення розміщення органічного виробництва шляхом вибору найбільш придатних територій згідно картосхеми еколого-генетичної придатності ґрунтів, а також для науковців, фахівців аграрної галузі, керівників господарств усіх форм господарювання при проведенні ґрунтово-картографічних робіт на землях, які сертифіковані для органічного землеробства.

Ціна з ПДВ: 

52.50 грн

Концепція досягнення нейтрального рівня деградації земель (ґрунтів) України

Рік видання: 

Видання містить наукове обґрунтування національних індикаторів прояву деградації ґрунтів та процесів опустелювання земель, основних напрямів досягнення їх нейтрального рівня та удосконалення інформаційного та інституційного забезпечення виконання відповідних добровільних національних завдань. Є концептуальною платформою провадження системних заходів на землях сільськогосподарського призначення щодо виконання зобов’язань України в рамках Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням.

Ціна з ПДВ: 

12.84 грн

Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України

Рік видання: 

У посібнику представлена генетична еколого-субстантивна класифікація ґрунтів України на параметричній основі. Обґрунтовано типологічно значимі показники ґрунтоутворення, детерміновані екологічними умовами його формування та розроблено їхні градації для диференціації ґрунтів у системі ієрархічних таксономічних одиниць. Кожен тип ґрунту охарактеризовано умовами формування, будовою профілю, морфолого-генетичними ознаками та кількісними показниками. Подається поділ типів ґрунтів у системі таксономічних одиниць, а також інформація щодо їхньої продуктивності. Обґрунтовано нові підходи до оцінки родючості ґрунтів за трьома показниками і наведено бонітувальний статус ґрунтів за озимою пшеницею.

Для студентів, аспірантів і викладачів біологічних, географічних та сільськогосподарських спеціальностей вищих навчальних закладів освіти II-IV рівнів акредитації.

Ціна з ПДВ: 

35.00 грн

Природний механізм захисту схилових ґрунтів від водної ерозії

Рік видання: 

У монографії вперше у світовій практиці обґрунтовано природний механізм захисту схилових ґрунтів від водної ерозії через наявність на них системи мікрорельєфних утворень – папіляр стоку (ПС) як форми вираження поверхневого стоку і функціонального апарату його формування та скидання. Показано притаманність ПС усім схиловим ландшафтам, природне їх походження і дискретність кожного в системі даних морфоскульптур. У звязку з цим поверхневий стік розосереджено скидається зі схилів, що зумовлює створення на них ерозійно безпечного землекористування. Доведено приуроченість водної ерозії до днищ мережі ПС як постійних маршрутів водних потоків, визначено залежність напруженості її від типу сніготанення та антропогенного втручання. Останнє пов’язано зі штучним створення тимчасових або постійної дії рубежів на маршрутах природного скидання поверхневого стоку, в результаті чого виникають й інтенсифікуються ерозійні процеси внаслідок концентрації водних потоків із кількох ПС в один. Визначено неможливість зупинити будь-якими засобами розвиток лінійних форм ерозії за наявності рубежів акумуляції поверхневого стоку в ПС. Показано, що ерозійно безпечна організація землевпорядкування забезпечується на основі врахування на схилах системи ПС, апарату захисту схилових земель від водної ерозії, шляхом гармонізації з нею лінійних рубежів інфраструктури, щоб не порушити природного функціонування її щодо розосередженого формування та скидання поверхневого стоку. Останнє на 80% забезпечує відносне благополуччя в агроландшафті щодо ерозійних процесів, а 20% залежить від проведення агротехнічних заходів, які до мінімуму зводять спорадичне ерозійне проявлення, якого уникнути неможливо.

Для студентів, аспірантів, викладачів, землевпорядників, екологів, агрономів та інших фахівців, діяльність яких пов’язана з вивченням, дослідженням і використанням ґрунтового покриву України.

Ціна з ПДВ: 

36.00 грн

Розвиток українського агрономічного ґрунтознавства (монографія)

Рік видання: 

Монографію присвячено становленню і розвитку агрономічного ґрунтознавства в Україні, яке розглядає ґрунт як основний засіб сільськогосподарського виробництва та предмет праці обов’язково в контексті його певного еколого-генетичного статусу, функціонально пов’язаного з факторами ґрунтоутворення – важливими чинниками агрономічних властивостей та родючості. Висвітлено історично зумовлені періоди його розвитку. Показано велику неоднорідність земельних ресурсів як природно-економічного потенціалу внаслідок різноманітності їхнього компонентного складу стосовно зональності еколого-генетичного статусу ґрунтів. Доведено, що параметрично оцінити родючість ґрунтів не лише за багаторічними урожаями даних об’єктів господарювання, а також і за властивостями ґрунтів, різних за еколого-генетичним статусом неможливо.

Визначено бонітетні параметри природної й ефективної родючості ґрунтів стосовно основних сільськогосподарських культур у межах провінцій у зональному аспекті.

Обґрунтовано безперспективність пропозицій скорочення ріллі та визначення співвідношень угідь щодо раціонального використання ґрунтових ресурсів; проведення великомасштабного дослідження ґрунтового покриву як заходу забезпечення прогресу в розвитку сільського господарства, збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на основі раціонального використання земельних ресурсів; спеціалізацію землеробства як захід формування збалансованого землекористування на підставі адаптивності до зональності ґрунтово-екологічних ресурсів вирощуваних культур для повної реалізації ними біологічного потенціалу та забезпечення ефективного і стійкого розвитку агропромислового комплексу.

Для науковців, викладачів, аспірантів, і студентів сільськогосподарських, біологічних та географічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, широкого кола спеціалістів, пов’язаних із земельним кадастром України, оцінюванням родючості та раціональним використанням ґрунтів.

Ціна з ПДВ: 

116.40 грн

Державна цільова програма «Великомасштабне обстеження ґрунтового покриву України»

Рік видання: 

Висвітлено сучасний стан з інформацією про якість ґрунтового покриву та достовірність існуючих ґрунтово-картографічних матеріалів, визначено шляхи та способи отримання об’єктивної інформації про ґрунти. Обґрунтовано необхідність проведення обстеження ґрунтового покриву. У науковому виданні розглянуто основні науково-організаційні позиції Програми, алгоритм та етапи її виконання, орієнтовані витрати та джерела фінансування, очікувані результати від її реалізації.

Наукове видання підготовлено на виконання постанови президії НААН від 30.10.2013 р., протокол № 18 «Наукові засади розвитку Державної системи інформативного забезпечення раціонального використання ґрунтових ресурсів України», схвалено та рекомендовано до друку рішенням вченої ради ННЦ «ІГА імені О.Н. соколовського» від 02.10.2015 протокол № 15.

Ціна з ПДВ: 

17.45 грн