В. В. Медведєв

Наукове забезпечення управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів (наукова доповідь)

Рік видання: 

Визначено актуальність і перспективність вирішення проблем системного управління трансформацією ґрунтів та їх родючим потенціалом у контексті євроінтеграційних процесів. Висвітлено роль ґрунтово-земельних ресурсів у стратегії збалансованого (сталого) розвитку. Обґрунтовано необхідність упровадження системного управління ґрунтовими ресурсами в Україні, запропоновано заходи, які сприятимуть вирішенню проблеми охорони ґрунтів та підвищенню їх родючості. Акцентовано увагу на напрямах удосконалення інформаційного забезпечення щодо стану ґрунтових ресурсів для формування системного управління землекористуванням. Визначено основні н6апрями удосконалення наукового забезпечення управління ґрунтовими ресурсами України.

Ціна з ПДВ: 

26.60 грн

Інформаційне забезпечення використання ґрунтів: здобутки і висновки з іноземного досвіду (монографія)

Рік видання: 

На підставі аналізу інформаційного забезпечення використання ґрунтів у провідних країнах світу, у тому числі Служби Охорони Ґрунтів США, Інституту Агрономічних Досліджень Франції, а також установ Німеччини, Швеції, Угорщини і інших країн обґрунтовано пропозиції щодо коригування організації і впровадження результатів наукових досліджень в сільськогосподарське виробництво України.

Докладно розглянуто невирішені проблеми інформаційного забезпечення використання ґрунтів в Україні, зокрема: відсутність узагальненої бази даних про ґрунтовий покрив України, розпорошеність даних між відомствами і інститутами, відсутність даних для впровадження новітніх систем землеробства, відсутність моніторингу за сучасним зразком, відсутність інформації про наслідки сучасної системи землекористування, відсутність реальних кроків щодо уведення заходів особливої охорони цінних ґрунтів.

Обґрунтовано пропозиції щодо вирішення деяких прикладних задач інформаційного забезпечення використання ґрунтів, включаючи зменшення сільськогосподарського освоєння ґрунтів в Лісостепу і Степу, додаткове обґрунтування земельної реформи, визначення площ деградованих та малопродуктивних земель, усунення прогалин в інформації щодо інвестиційної привабливості ґрунтів, інформаційного забезпечення для удосконалення механізації, хімізації і меліорації у землеробстві, коригування дослідницької мережі, інформацію про ґрунт як чинник формування екологічного середовища.

Обґрунтовано заходи щодо підвищення актуальності наукових досліджень з охорони ґрунтів, у тому числі про технічне оновлення досліджень, покращення взаємодії науки і освіти, активізацію спільноти і засобів масової інформації, між-, відомчі і надвідомчі заходи.

Обґрунтовано кроки, що повинна здійснити Україна для входження в європейські і світові структури з моніторингу, картографії і охорони ґрунтових ресурсів.

Викладено позицію щодо нової ґрунтоохоронної етики в інформації, зокрема як досягти компромісу між сталістю агросфери, сталістю ґрунтів і добробутом фермера, обов’язковим чи добровільним є виконання ґрунтоохоронних рекомендацій для фермера, про екологічний імператив, новітні погляди у світі на охорону ґрунтів і роль інформації, а також конкретизовано завдання держави у сприянні і реалізації землекористувачем ґрунтоохоронної інформації.

Ціна з ПДВ: 

86.25 грн

Оптимальні фізичні властивості посівного шару ґрунту як агровимоги до передпосівного обробітку

Рік видання: 

Оптимальні параметри структурного складу і щільності будови ґрунту розглядаються як новітні агровимоги до технології і знарядь передпосівного обробітку, що раніше не приймали до уваги. Доведено доцільність диференціювати ґрунтово-фізичні параметри за окремими прошарками посівного шару – у поверхневому, наднасіннєвому, насіннєвому і піднасіннєвому прошарках, що прискорює розвиток надземної маси рослин і коренів, а також сприяє більш ефективному використанню атмосферної вологи, елементів живлення та адаптації рослин до переущільнення. Встановлено реальні параметри ґрунтово – фізичних властивостей посівного шару ріллі головним чином у зоні оптимальних і реальних параметрів, виявлено недоліки посівного шару ріллі і необхідні технологічні і технічні заходи його коригування. Обговорено питання про оптимізацію ґрунтово-фізичних параметрів посівного шару у разі застосування нульової і точно технології. 

Ціна з ПДВ: 

70.98 грн

Концепція організації і функціонування моніторингу ґрунтів в Україні з урахуванням європейського досвіду (наукове видання)

Рік видання: 

Обґрунтовано проведення в Україні робіт з моніторингу ґрунтів, зміст яких буде відповідати сучасній моделі подібних робіт. Концепція вміщує опис основних засад моніторингу, робіт, що проводяться в Україні і європейських країнах, а також пропозиції з поступового трансформування агрохімічної паспортизації у моніторинг з урахуванням європейського досвіду.

Ціна з ПДВ: 

18.21 грн

Методичні рекомендації з грошової оцінки орних ґрунтів України

Рік видання: 

На основі аналізування існуючої нормативної бази грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення окреслено основні проблемні питання у земельній сфері та запропоновано методичні підходи до визначення базової (фундаментальної) та поточної (ринкової) грошової оцінки земель, які є аналогами нормативної та експертної грошової оцінки. Базова (фундаментальна) грошова оцінка заснована на комплексному врахуванні вартості рухомого гумусу, рухомих форм поживних елементів в орному шарі та біологічного потенціалу продуктивних земель України.

Розраховано базову (фундаментальну) грошову оцінку орних ґрунтів України за допомогою спеціальної вибірки із БД «Властивості ґрунтів України», встановлено статистичні параметри для окремих груп ґрунтів, проаналізовано залежності вартості 1 га ріллі від гранскладу та типової приналежності ґрунтів та розраховано вартість 1 га ріллі за адміністративними утвореннями (областями) країни. Створено інтегровану картосхему базової грошової оцінки орних земель України, яка  демонструє комплексну оцінку рухомого гумусу, рухомих форм поживних елементів та біологічної продуктивності основних орних ґрунтів у грошовому виразі.

На конкретних прикладах розглянуто алгоритм розрахунку поточної (ринкової) грошової оцінки конкретної земельної ділянки.

Методичні рекомендації з бонітування ґрунтів України

Рік видання: 

Визначення балів бонітету за методичним підходом, що пропонується, відрізняється залученням широкого комплексу чинників, що дозволяє об’єктивніше оцінити не тільки сам ґрунт, а й придатність всього комплексу природно-кліматичних умов та технологічних особливостей конкретного поля  до вирощування сільськогосподарських культур. Об’єктом оцінки виступає єдина система “грунт-клімат-поле”. Методичний підхід дозволяє отримати синтезовану і індивідуальну оцінки кожного елементу системи, а також передбачає залучення деяких чинників, в тому числі грунтово-фізичних, агрохімічних та параметрів конкретного поля, які раніше не використовувалися з означеною метою. Методичний підхід виключає використання модифікаційних (поправних) коефіцієнтів на етапі оцінки бонітету ґрунту, бонітету клімату і синтезованого бонітету земель і мінімізує використання поправних коефіцієнтів на етапі вираховування бонітету конкретної земельної ділянки. На цьому останньому етапі враховується тех-нологічний клас поля, а також рівень окультурення чи деградованості ґрунтів.

Бонітет, розрахований за методичним підходом, має певні перспективи у більш обєктивному використанні у розрахунках грошової вартості земель і їхньої купівлі-продажу, оподаткуванні, у визначенні придатності земель до вибору структури угідь, сівозмін, окремих культур тощо. За наявності систематичної інформації про бонітети земельних ділянок з часом відкриваються можливості контролю якості земель, наданих в оренду, а також їхнього моніторингу.

Фермеру про ґрунтo- і ресурсозбережувальні інновації з обробітку

Рік видання: 

Систематизовано невирішені проблеми з обробітку ґрунтів в Україні, що викликають їхню деградацію і є причиною недостатньої ефективності землеробських технологій. На основі аналізу вітчизняного і закордонного досвіду охарактеризовано новітні способи обробітку ґрунтів - мінімальний, консервативний, нульовий, точний, з мульчею, поглиблений і інші, а також новітні ґрунтообробні знаряддя. Описано маршрутну організацію виконання машинно-тракторних робіт, що дозволяє істотно зменшити ущільнювальну площу поля при вирощуванні культур. Основну увагу приділено ґрунтозахисним і ресурсозбережувальним особливостям нових технологій. Виявлено регіони України, де нові способи обробітку можуть бути ефективними, і де через ті або інші ґрунтово-кліматичні особливості - неефективними. Викладено простий метод вибору способу обробітку поля й визначення якості виконаного обробітку з використанням показника твердості ґрунту. Описано успішний досвід освоєння в Україні нульового й точного обробітку. Обґрунтовано пропозицію про необхідність обов'язкового застосування в Україні грунтозбережувальних технологій обробітку як основи майбутнього «розумного» землеробства.

Ціна з ПДВ: 

54.70 грн

Бонітування ґрунтів. Цикл лекцій

Рік видання: 

На підставі огляду підходів до бонітування грунтів, що існують у світі, обґрунтовано метод бонітування, який передбачає проведення оцінювання ґрунту разом з оцінюванням клімату й поля як, об'єктів єдиної системи. Кожний із обєктів характеризується значною кількістю критеріїв. Метод дозволяє визначати індивідуальні бонітетні оцінки (за  замкнутої 100-бальної шкали) ґрунту, клімату, а потім синтетичну оцінку будь-якої конкретної земельної ділянки. У розрахунках бонітетів поля враховано характеристики, що знижують (ерозія, переущільнення, оглеєння, засолення, забруднення і ін.) або підвищують (зрошення, осушення, плантаж і ін.) їхні оцінки. За еталони використано оптимальні показники ґрунту, клімату і поля, за яких реалізується потенціал сільськогосподарських рослин і технологій. Отримано загальні й часткові бонітети, оцінено продуктивну здатність земель України та їхню відносну придатність для вирощування різних сільськогосподарських культур. Опрацьовано класифікацію орних земель за родючістю. На конкретних прикладах показано застосування бонітетів у вирішенні питань раціонального землекористування, охорони, грошової оцінки, оподаткування, контролю ефективності і якості землекористування, прогнозування змін земель. Викладено перспективи бонітування земель, у тому числі для оцінювання екологічних функцій. Описано організацію бонітувальних робіт.

Для студентів, спеціалістів, магістрів і викладачів з агрономічної, біологічної, екологічної та географічної спеціалізації.

Моніторинг ґрунтів. Цикл лекцій

Рік видання: 

Розглянуто фоновий (еталонний), стандартний (поточний), кризовий, спеціальний та науковий (прогностичний) типи моніторингу. Викладено методологічні принципи і порядок ведення моніторингу з урахуванням європейського досвіду. Підсумовано роботи з моніторингу ґрунтів в Україні. Розкрито суть антропогенної трансформації ґрунтів. Розглянуто перспективи розвитку моніторингу на основі геоінформаційних, геостатистичних, дистанційних технологій та педотрансферного моделювання. Подано найважливіші нормативи оцінювання стану ґрунтів.

Для студентів, спеціалістів, магістрів та викладачів з агрономічної, біологічної, екологічної та географічної спеціалізацій.

Національна програма охорони ґрунтів України

Рік видання: 

Висвітлено сучасний стан ґрунтового покриву України та причини широкого розвитку різноманітних деградаційних процесів – дегуміфікації, ерозії, знеструктурення, переущільнення, збіднення на поживні елементи тощо. Для виправлення негативного стану, що склався, потрібна радикальна зміна стратегії землекористування, прийняття і реалізація Національної програми охорони ґрунтів України. Актуальність програми зростає у зв’язку із завершенням земельної реформи і можливим скасуванням мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У науковому виданні розглянуто основні позиції Програми, обґрунтовано її обсяги, орієнтовні витрати та джерела фінансування, організаційні, технологічні, правові заходи та етапи і механізм виконання Програми, а також державний контроль і очікувані результати від її реалізації.

Сторінки