В. В. Медведєв

Цінні, деградовані і малопродуктивні ґрунти України: заходи з охорони і підвищення родючості

Рік видання: 

Визначено перелік критеріїв, конкретні параметри і географічну розповсюдженість цінних, деградованих і малопродуктивних ґрунтів ріллі. Цінні ґрунти як ґрунти з оптимальними або наближеними до них параметрами морфологічних, фізичних, фізико-хімічних і хімічних властивостей потребують організації особливої охорони, у тому числі уведення Червоної книги ґрунтів, а в разі використання в землеробстві – заборони будь-яких заходів, що шкодять цим ґрунтам. Деградовані ґрунти запропоновано диференціювати за типами (відповідно причин, що їх викликають), розповсюдженістю і меліоративними заходами (від виведення з ріллі за умови певних параметрів властивостей до удосконалення агротехнологій). Особливу увагу звернено на необхідність дотримання припустимого тиску знарядь і зменшення механічного навантаження на ґрунт у процесі його обробітку. Обґрунтовано перелік критеріїв, за якими визначено площі і географію орних ґрунтів з кращим, середнім і гіршим рівнями родючості для вимогливих і маловимогливих культур. Для організації систематичного контролю за станом ґрунтів необхідний моніторинг, особливо кризового типу на постійних ділянках, відповідно до того чи іншого ризику прояву деградації ґрунтів. У додатках наведено таблиці для діагностики деградації і визначення якісного стану ґрунтового покриву країни.

Ціна з ПДВ: 

44.92 грн

Итоги деятельности Украинского общества почвоведов и агрохимиков за 2010-2014 гг. и актуальные задачи на перспективу

Рік видання: 

Приведены итоги деятельности и достижения Украинского общества почвоведов и агрохимиков за межсъездовский период (2010-2014 гг.), охарактеризовано современное состояние почвенного покрова Украины, акцентировано внимание на широкой распространенности в почвах деградационных процессов, раскрыты обусловливающие их причины. Определены перспективные задачи Общества по поднятию рейтинга проблемы охраны почв, разработке и принятию более действенных законов об охране почв и их плодородия («Об охране почв и воспроизводстве их плодородия»), обновлению земельно-кадастровой информации, поддержки просветительской деятельности в средствах массовой информации, активизации международного сотрудничества с целью разработки эффективной стратегии охраны почв от деградации.

Підсумки діяльності Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків у 2010-2014 рр. та актуальні завдання на перспективу

Рік видання: 

Наведено підсумки діяльності та здобутки Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків за міжз’їздівський період (2010-2014 рр.), охарактеризовано сучасний стан ґрунтового покриву України, акцентовано увагу на широке поширення в ґрунтах деградаційних процесів, розкрито причини, що їх обумовлюють. Визначено завдання Товариства на перспективу щодо підняття рейтингу проблеми охорони ґрунтів у суспільстві, розробки та прийняття більш дієвих законів про охорону ґрунтів та їх родючості, оновлення земельно-кадастрової інформації, поширення освітянської діяльності у засобах масової інформації, активізації міжнародного співробітництва з метою розробки ефективної стратегії охорони ґрунтів від деградації.

Агро- и экофизика почв

Рік видання: 

Рассмотрены физические свойства почв основних природных зон Украины, их модальне (реальные, наиболее вероятные для местных условий) и оптимальные характеристики, опыт использования в картографировании, разработке педотрансферных моделей, бонитировке, специальных видов районирования, оценке экологического состояния почв, их продуктивности, инвестиционной привлекательности, выработке агрономических требований к технологиям и техническим средствам обработки. Установлены особенности пространственной неоднородности физических и других свойств почв в пределах малых ареалов (полей севооборотов) и на их основании – сценарии точного земледелия в различных природных зонах страны. Структурный состав, плотность сложения и поровое пространство использованы в качестве состоятельного инструмента мониторинга почв (особенно кризисного) и в конкретизации содержания антропогенной эволюции почв. Обоснованы диагностические критерии и масштабы проявления физической деградации распахиваемых почв. Предложены пути регулирования физических свойств, дифференцированные для почв и культур, в основе которых лежит «разумное» земледелие, а именно: соблюдение требований технологий, стандартов, нормативов и использование почвофильных (почвозащитных) орудий, воздействие которых на почву не превышает структурной связности агрегата агрономически полезного размера и способности почвы к обратимости (восстановлению) модальных свойств и режимов.

Ціна з ПДВ: 

180.70 грн

Інвестиційна привабливість орних земель України (методика визначення і картографо-аналітичні оцінки)

Рік видання: 

На підставі інтегрованої оцінки родючості ґрунтів, кліматичних та агровиробничих особливостей земель встановлено їхню порівняльну інвестиційну привабливість для вирощування польових культур. Як показники родючості ґрунтів земельної ділянки використано, головним чином, фізичні і агрохімічні властивості, кліматичних показників – уміст вологи і температуру в критичні періоди розвитку рослин, агровиробничих показників – матеріали технологічної паспортизації полів. Виявлено території з найвищою, середньо. І гіршою якістю ріллі в Україні, а також оцінено влив чинників, які підвищують і понижують інвестиційну привабливість. Опрацьовано рекомендації з ґрунтозахисного користування для землевласника.

Книгу призначено потенційним інвесторам, виробникам, науковцям і викладачам вищих учбових закладів у галузі ґрунтознавства, землеробства та агроекології.

Книгу видано українською, російською та англійською мовами.

Ціна з ПДВ: 

56.48 грн

Физические свойства и обработка почв в Украине

Рік видання: 

Структурный состав, плотность сложения и различные виды сопротивлений почв использованы ка индикаторы для обоснования и районирования минимальных способов обработки. Рассмотрены недостатки современной обработки почв, в особенности наиболее распространенной комбинированной технологии. Сформулированы агротербования к усовершенствованным почвосберегающим технологиям и техническим средствам обработки, в основе которых должно быть воздействие, не допускающее необратимых изменений почв и не превышающее структурной связности агрегата агрономически полезного размера. Описаны оптимальные физические модели почв, их зональная и агрономическая дифференциация. Внесены предложения об усовершенствовании опытного дела в области обработки почв, а также концепция перехода Украины к новым технологиям обработки. В приложении приведены карты основных физических и физико-механических свойств распахиваемых почв Украины.

Ціна з ПДВ: 

60.72 грн

Оцінювання стану ґрунтів України та їхньої привабливості для інвестування (рекомендації)

Рік видання: 

Обґрунтовано комплексне ґрунтово-технологічне районування для об’єктивного фінансування заходів з підвищення родючості ґрунтів і визначення інвестиційної привабливості ріллі. На підставі даних для ґрунтів кожної з 25 адміністративних областей країни щодо гранулометричного складу, еродованості, осолонцювання, засолення, гідроморфності, рН тощо встановлено усереднену оцінку стану ріллі, що рекомендовано використати для розподілу бюджетних ресурсів, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів і подолання їхньої деградації. Урахування вмісту поживних речовин і водно-фізичних характеристик ґрунтів на час сівби і формування генеративних органів дозволило отримати порівняльну оцінку привабливості ріллі для вирощування сільськогосподарських культур, що може бути корисним для інвесторів.

Агровимоги до передпосівного обробітку щодо структурного складу та щільності будови грунту з урахуванням розміру насіння сільськогосподарських культур. Рекомендації

Рік видання: 

У рекомендаціях висвітлено основні недоліки чинних агровимог до технологій та технічних засобів передпосівного обробітку ґрунту. Проведено порівняння оптимальних параметрів моделі посівного шару ґрунту з реальними параметрами ґрунту, підготовленого до посіву з метою обґрунтування агровимог до передпосівного обробітку щодо структурного складу та щільності будови ґрунту з урахуванням розміру насіння сільськогосподарських культур. Одночасно проведено дослідження впливу сучасних ґрунтообробних знарядь на формування параметрів структурного складу й щільності будови на чорноземних ґрунтах важкого гранулометричного складу. Визначено природні, технологічні і організаційні умови реалізації задач розробки оптимальної моделі посівного шару для культур з різним розміром насіння. Обґрунтовано пропозиції щодо регіонів впровадження та розраховано очікувану економічну ефективність.

База данных «Свойства почв Украины» (структура и порядок использования)

Рік видання: 

Описана структура базы данных реляционного типа «Свойства почв Украины», созданной в лаборатории геоэкофизики почв ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского». БД состоит из 9 электронных таблиц, содержащих информацию о профильном распределении свойств почв из более, чем 2000 разрезов о факторах почвообразования. Сформулирован порядок пользования базой данных. В книгу включены методические наработки и примеры аналитического и картографического использования информации из базы данных в разных масштабах и, в том числе, для делегирования в другие БД и ГИС. В приложениях имеются формы электронных таблиц БД и все справочники БД (классификаторы). Методическая направленность книги поможет унифицировать работы по созданию, пополнению, обслуживанию и использованию почвенных БД в различных научных и проектно-производственных учреждениях, деятельность которых связана с мониторингом и исследованием почвенного покрова и свойств почв.

Ціна з ПДВ: 

22.16 грн

Физическая деградация черноземов. Диагностика. Причины. Следствия. Предупреждение.

Рік видання: 

Физическая деградация рассматривается главным образом как процесс, приводящий к переуплотнению почвы, потере структуры, ее качества, образованию в поверхностном слое глыб, корки и трещин, а в основании пахотного слоя – плужной подошвы. Диагностические признаки деградации – упрощение морфологии структуры и порового пространства, устойчивое повышение равновесной плотности, снижение меж- и, особенно,внутриагрегатной пористости, формирование нехарактерных для природных почв преференциальных потоков влаги. Основной причиной физической деградации является превышение уровня механической нагрузки способности почв к восстановлению модальных параметров структуры, свойств и режимов. Физическая деградация сопровождается разнообразными эколого-генетическими и агропроизводственными негативными следствиями, преобразующими существо дернового почвообразовательного процесса и ухудшающего продуктивные и экологические функции черноземов. Наукой и практикой разработаны разнообразные приемы предупреждения и устранения физической деградации, что делает эту проблему вполне решаемой при применении элементов высокой культуры землепользования и новых технических средств почвообработки.

Книга может быть полезна преподавателям и научным работникам в области почвоведения, земледелия, земледельческой механики и агроэкологии.

Ціна з ПДВ: 

50.42 грн

Сторінки