Ю. Л. Цапко

Концепція збалансованого землекористування на заплавах малих річок (наукове видання)

Рік видання: 

Концепцію розроблено у відповідності до тематичних планів ПНД НААН 01 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» за завданням 01.01.03.08 Ф «Розробити систему збалансованого використання і управління родючістю алювіально-лучних ґрунтів». У розробленій Концепції сформульовано основні положення збалансованого землекористування на заплавних землях, викладено екологічно безпечні, інноваційні прийоми ефективного луківництва, які включають: заплавно-адаптоване використання земельних угідь, поверхневе та докорінне покращення заплавних луків і ґрунтового покриву, смугову технологію вирощування і виробництва високобілкового трав’яного корму, створення стійких лучних агрофітоценозів тривалого використання за технологією контурно-фітомеліоративного луківництва. Названі інноваційні заходи здійснюються в синхронізації з відродженням тваринницької галузі.

Концепція призначена для використання при розробці державної і регіональних програм з раціонального використання ґрунтово-рослинного покриву заплав річок Лісостепової зони, а також в навчальному процесі сільськогосподарського і екологічного напрямків.

Ціна з ПДВ: 

10.02 грн

Енергозабезпечуючий напрям використання осушуваних ґрунтів: науково-методичне видання

Рік видання: 

Науково-методичне видання розроблено у відповідності до програми наукових досліджень НААН «Стале використання водних ресурсів і меліорованих земель» за завданням 05.03.03.02 Ф «Розробити наукові засади управління ґрунтовими режимами на осушуваних землях». Основу науково-методичного видання становить енергозабезпечуючий напрям використання осушуваних ґрунтів, який враховує природну специфіку кожного окремого торфового масиву та базується на екологічній, економічній та соціальній доцільності вирощування енергетичних культур. Висвітлено принципи та шляхи реструктуризації напрямків використання осушуваних ґрунтів з пріоритетом енергозабезпечуючого напряму, наведено найбільш придатні енергетичні культури для вирощування на осушуваних ґрунтах. Розробка слугуватиме джерелом нових знань, опанування якими дозволить більш якісно і ефективно використовувати осушені землі, що набуває особливого значення в теперішніх умовах з погляду на забезпечення енергетичної незалежності держави.

Ціна з ПДВ: 

12.00 грн

Методичні засади дослідження екологічних функцій кислих ґрунтів: науково-методичне видання

Рік видання: 

Науково-методичне видання «Методичні засади дослідження екологічних функцій кислих ґрунтів» розроблено у відповідності до проблемно-тематичних планів ПНД «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» за завданням 01.01.03.07 Ф «Розробити наукові основи функціональної стійкості кислих ґрунтів в умовах зростаючих навантажень», за етапом 2018 року. Науково-методичне видання побудоване на основних методичних засадах, що застосовують у вивченні екологічних функцій ґрунтів, зокрема, моделювання взаємодії складових біосфери, дослідження ґрунтових функцій в контексті «ґрунт як дзеркало ландшафту» та дослідження екологічних функцій ґрунту як біосферного феномену. Вони включають методику досліджень екологічних функцій кислих ґрунтів та складаються з наступних етапів, відбору ґрунтових зразків; проведення лабораторно-модельних досліджень, імітацію заходів з корінного поширення властивостей кислих ґрунтів, визначення впливу природних та антропогенних навантажень на екологічні функції кислих ґрунтів, через схему взаємозв’язків властивостей ґрунту-екологічні функції.

Ціна з ПДВ: 

7.20 грн

Оптимальні дози вапняних меліорантів для підвищення продуктивності основних сільськогосподарських культур на кислих ґрунтах з урахуванням їх буферної здатності: науково-методичні рекомендації

Рік видання: 

Науково-методичні рекомендації розроблено у відповідності до проблемно-тематичних планів ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» за пошуковим завданням 01.01.03.11.ПШ «Нові шляхи підвищення продуктивності основних сільськогосподарських культур на кислих ґрунтах з урахуванням їх буферної здатності» (пошукові дослідження).

В науково-методичних рекомендаціях, на підставі графіків рН-буферності, наведено способи встановлення оптимальних доз кальцієвмісних меліорантів, з урахуванням агроекологічного стану кислих ґрунтів та фізіологічних особливостей вирощуваних сільськогосподарських культур, що відкриває нові можливості збалансованого використання цих ґрунтів та надання прогнозу щодо термінів повторного вапнування.

Рекомендації призначено для використання в системі НААН України, ДУ «Інститут охорони ґрунтів» та агрогосподарських підприємствах різних форм власності.

Ціна з ПДВ: 

9.60 грн

Система раціонального використання і управління ґрунтовими режимами осушених земель (наукове видання)

Рік видання: 

Наукове видання розроблено у відповідності до програми наукових досліджень НААН ПНД 5 «Стале водокористування та меліорація земель» за завданням 05.03.03.02 Ф «Розробити наукові засади управління ґрунтовими режимами на осушуваних землях».

Наведено результати досліджень з пізнання особливостей функціонування ґрунтових режимів, які становлять основу систему раціонального використання та управління ґрунтовими режимами осушених земель України. Надано характеристику гідроморфних ґрунтів як об’єктів, що підлягають меліорації: дренуванню, водорегулюванню, повторному зволоженню тощо. Висвітлено закономірності та особливості перебігу ґрунтових процесів в осушених ґрунтах та систематизовано основні напрями їх ефективного й екологічно безпечного використання.

Ціна з ПДВ: 

46.50 грн

Методологія екологічно-безпечного управління родючістю алювіально-лучних ґрунтів (наукове видання)

Рік видання: 

Методологію розроблено у відповідності до проблемно-тематичних планів ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» за завданням 01.01.03.08 Ф «Розробити систему збалансованого використання і управління родючістю алювіально-лучних ґрунтів». Методологія екологічно-безпечного управління родючістю алювіально-лучних ґрунтів розкриває основні заходи, які спрямовані на підвищення продуктивності заплавних ґрунтів. Наведено заходи з екологічно-безпечного управління родючістю алювіально-лучних ґрунтів, які включають: заплавно-адаптоване землекористування, контурно-фітомеліоративне луківництво, поверхневе та корінне покращення ґрунтового покриву, смуговий спосіб створення лучних агрофітоценозів.

Методологія призначена для використання в системі Міністерства освіти та науки в навчальному процесі у вищих та середніх закладах сільськогосподарського напряму, а також, в агрогосподарських підприємствах різних форм власності.

Ціна з ПДВ: 

11.04 грн

Концепція збалансованого землекористування на заплавах малих річок (наукове видання)

Рік видання: 

Концепцію розроблено у відповідності до тематичних планів ПНД НААН 01 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» за завданням 01.01.03.08 Ф «Розробити систему збалансованого використання і управління родючістю алювіально-лучних ґрунтів». У розробленій Концепції сформульовано основні положення збалансованого землекористування на заплавних землях, викладено екологічно-безпечні, інноваційні прийоми ефективного луківництва, які включають: заплавно-адаптоване використання земельних угідь, поверхневе та докорінне покращення заплавних луків і ґрунтового покриву, смугову технологію вирощування і виробництва високобілкового трав’яного корму, створення стійких лучних агрофітоценозів тривалого використання за технологією контурно-фітомеліоративного луківництва. Названі інноваційні заходи здійснюються в синхронізації з відродженням тваринницької галузі.

Концепція призначена для використання при розробці державної і регіональних програм з раціонального використання ґрунтово-рослинного покриву заплав річок Лісостепової зони, а також в навчальному процесі сільськогосподарського і екологічного напрямків. Нею можуть успішно скористатись аграрії-практики, місцеві громади, в розпорядженні яких знаходяться заплавні землі.

Ціна з ПДВ: 

10.02 грн

Сучасна еволюція і використання торфово-болотних земель

Рік видання: 

У роботі викладено результати багаторічних напрацювань з пізнання закономірностей сучасної трансформації осушених торфовищ за різних умов їх використання, а також основні напрями їх ефективної і екологічно безпечної експлуатації. Охарактеризовано і дано оцінку різним методологічним підходам щодо вивчення еволюційної спрямованості сучасного ґрунтоутворення на зазначених, екологічно надто вразливих природних об’єктах. Наведено параметри інтенсивності осідання (пониження поверхні та зменшення потужності торфового покладу) і спрацювання (втрати торфової маси і запасів в ній органічного вуглецю) осушеного торфовища, які отримано в тривалих стаціонарних дослідженнях в заплави р. Цир, Камінь-Каширського району, Волинської області. Особливу увагу приділено проблемі вуглецевого бюджету в торфовому ресурсі України. Запропоновані методи визначення балансу і шляхи урівноваження вуглецевих потоків. Залежно від природи та умов залягання кожного конкретного торфово-земельного угіддя, обґрунтовано диференціацію напрямів і підходів до їх збалансованого використання

Ціна з ПДВ: 

17.78 грн

Збалансоване використання та меліорація кислих ґрунтів

Рік видання: 

У монографії висвітлено шляхи збалансованого використання та меліорації кислих ґрунтів, які базуються на підвищенні їх продуктивності, ресурсозбереженні та екологічній безпеці. Розглянуто сучасний агроекологічний стан кислих ґрунтів та проблеми їх меліорації. Висвітлено основні чинники які впливають на кислотність ґрунтів. Викладено нові погляди на структурну будову гумусових кислот в контексті їх впливу на регуляцію кислотно-основної рівноваги в ґрунтах. Показано різнобічний вплив меліоративних заходів, зокрема, кальцієвмісних меліорантів різного походження та фітомеліорації на характер зміни властивостей кислих ґрунтів. Розкрито сутність інноваційного розвитку меліорації кислих ґрунтів та шляхи їх збалансованого використання.

Ціна з ПДВ: 

67.92 грн

Концепція досягнення нейтрального рівня деградації земель (ґрунтів) України

Рік видання: 

Видання містить наукове обґрунтування національних індикаторів прояву деградації ґрунтів та процесів опустелювання земель, основних напрямів досягнення їх нейтрального рівня та удосконалення інформаційного та інституційного забезпечення виконання відповідних добровільних національних завдань. Є концептуальною платформою провадження системних заходів на землях сільськогосподарського призначення щодо виконання зобов’язань України в рамках Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням.

Ціна з ПДВ: 

12.84 грн

Сторінки