2019

НАУКОВІ ОСНОВИ СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ҐРУНТОВИМИ РЕСУРСАМИ СТЕПУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика.

ПРОСТОРОВО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ҐРУНТІВ (НА ПРИКЛАДІ РІЛЛІ УКРАЇНИ)

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика.

ЗМІНА БУФЕРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ ҐРУНТІВ ЛЕГКОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ПРИ ЇХ ОКУЛЬТУРЮВАННІ ШЛЯХОМ СТРУКТУРНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика.

ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВИХ КОМПЛЕКСНИХ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія.

ВПЛИВ ГІПСОМЕТРИЧНОГО РІВНЯ МІСЦЕВОСТІ НА ПАРАМЕТРИ ЗВОЛОЖЕННЯ ЯК ФАКТОРУ ФОРМУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМІВ ЗВИЧАЙНИХ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика.

ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОБРЕННЯ СИДЕРАЛЬНИХ КУЛЬТУР НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія. В дисертаційній роботі наведено результати дослідження зі встановлення впливу різних видів та доз добрив на особливості росту і розвитку різних сидеральних культур, урожайності їх надземної та підземної маси, вміст і накопичення елементів живлення, виходу сухої речовини, фізико-хімічних та біологічних показників ґрунту та ефективності дії на врожай пшениці озимої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу.