Дисертаційні роботи

Агрохімічні та агроекологічні основи систем удобрення сільськогосподарських культур у Західному Лісостепу України
Ґрунтоохоронна ефективність протиерозійно упорядкованого агроландшафту в умовах Степу Північного Донецького
Агрохімічна оцінка дії селену та добрив на врожайність і якість селери коренеплідної на чорнозему типовому в умовах Лівобережного Лісостепу України
Оптимізація азотного живлення інтенсивних насаджень груші на вегетативних підщепах в зрошуваних умовах півдня України
Міграція важких металів у системі грунт-рослина техногенних ландшафтів (на прикладі м. Луганська)
Вплив довготривалого застосування різних систем удобрення на гумусовий стан та агрохімічні показники дерново-підзолистого Ґрунту Західного Полісся України
Система нормативного забезпечення якості та охорони ґрунтів
Оптимізація азотного живлення тритикале ярого на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України
Вплив агромеліоративних заходів на відновлення властивостей та родючості нафтозабрудненого чорнозему
Ефективність доз і строків застосування добрив під сорго зернове на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України

Сторінки