ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВИХ КОМПЛЕКСНИХ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ЧОРНОЗЕМІ ТИПОВОМУ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія.

У дисертаційній роботі наведено результати досліджень зі встановлення ефективності дії нових комплексних органо-мінеральних добрив на агрохімічні показники чорнозему типового, особливості росту та розвитку ячменю ярого, його врожайність, вміст і накопичення елементів живлення в основній та побічній продукції в умовах Лівобережного Лісостепу України. Науково обґрунтовано доцільність збагачення КАС препаратами гумінової природи, що підсилює удобрювально-стимулювальний ефект та дає змогу одержувати добрива пролонгованої дії з поліпшеними агрохімічними властивостями. Встановлено оптимальне співвідношення компонентів комплексних ОМД, які містять мінеральну складову − КАС (95 % і 85 %) та органічну − гумат калію (5 і 15 %), отриманий екстрагуванням зі стабілізованої органічної сировини (різні типи торфів). В умовах польового досліду на чорноземі типовому встановлено перевагу комплексних ОМД порівняно з мінеральними добривами КАС, які вносили в еквівалентних дозах. Визначено, що комплексне застосування ОМД у дозі 40 кг/га д. р. під передпосівну культивацію та позакоренево у дозі 6 кг/га д. р сприяє поліпшенню агрохімічних властивостей чорнозему типового, підвищенню вмісту основних елементів живлення (азоту мінеральних та легкогідролізованих сполук і рухомих форм фосфору і калію), гумусу та показника рНKCl. Найвищі і стабільні показники урожайності на рівні 2,85−3,34 т/га та якості зерна із вмістом білка 12,2−12,3 % забезпечує комплексне застосування ОМД. За таких систем удобрення агроценози ячменю ярого забезпечують рівень рентабельності в межах 152−231 % та найвищий коефіцієнт енергетичної ефективності 3,51−3,80 од. залежно від вмісту ОМД.

Рік: 

Автор: 

Артем’єва К.С.