ЛАБОРАТОРІЯ ОХОРОНИ ҐРУНТІВ ВІД ЕРОЗІЇ

Завідувач лабораторії - кандидат с.-г. наук

Коляда Валерій Петрович

Е-mail:koliadavalerii@gmail.com

Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

Завантажити презентацію лабораторії

 

 

 

 

 

Провідні науковці

Шевченко Микола Вікторович - доктор с.-г.наук, доцент, ст.наук.співробітник

Ачасова Алла Олександівна –к.б.н.,доцент, ст.наук. співробітник

Круглов Олександр Вікторович - кандидат геол. наук

Основні напрями наукової діяльності

 • Створення наукового підґрунтя державної природоохоронної політики з питань захисту ґрунтів від ерозії і дефляції.
 • Оцінка сучасного стану сільськогосподарських угідь, небезпеки ерозійних процесів.
 • Опрацювання теоретичних і прикладних аспектів охорони і раціонального використання ґрунтів з урахуванням чинників ерозії ґрунтів як розрахун-кової основи проектування ґрунтозахисних агроландшафтів в умовах аграрної реформи.

Найвагоміші результати досліджень

 • Геосистемна методологія регулювання ерозійних процесів.
 • Система заходів з охорони земель сільськогосподарського призначення від ерозії та дефляції в сучасних умовах.
 • Технологія ґрунтозахисної оптимізації сільськогосподарських земель з урахуванням особливостей рельєфу в сучасних умовах господарювання.
 • Методика та комп’ютерна технологія ґрунтоохоронної експертизи проектів землеустрою.
 • Методика кількісної оцінки та моніторингу ерозійно небезпечних земель (ґрунтів) методами дистанційного зондування на гео-інформаційних принципах.
 • Визначення еродованості ґрунтів за ступенем їхнього гумусоутворювального потенціалу.
 • Сучасні (новітні) технології захисту ерозійно дефляційно небезпечних земель основних ґрунтово-кліматичних зон України для землекористувачів різної форми власно-сті.
 • Концепція охорони ґрунтів від ерозії в Україні.
Публікації
 • Балюк С.А., Тімченко Д.О., Гічка М.М., Куценко М.В. Концепція охорони ґрунтів від ерозії в Україні. КП “Друкарня № 13”. Харків, 2008. Зональні методичні рекомендації із захисту ґрунтів від ерозії. Cитник В.П., Балюк С.А., Тімченко Д.О. та ін. Харків: Планета Принт, 2010. 
 • Методичні рекомендації з прогнозування прояву пилових бур в Україні. Тімченко Д.О., Гічка М.М., Коляда В.П. та ін. Харків: Друкарня ФОП Бродовський І.В., 2010.
 • Куценко М.В. Просторова оптимізація структури сільськогосподарських угідь. Вісник аграрної науки, 2015. № 5.
 • Наукові та прикладні основи захисту ґрун-тів від ерозії в Україні. За ред. С.А.Балюка та Л.Л.Товажнянського. Харків: НТУ «ХПІ», 2010.

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на жовтень 2019

Обстеження й оцінювання якості ґрунтів
Послуга Опис
Експрес-оцінка ерозійної небезпеки земель та оптимізація ґрунтозахисних заходів внутрішньогосподарського землеустрою Розраховують індивідуально
Проведення лекцій і консультацій
Послуга Опис
З оцінки ерозійної небезпеки та застосування заходів з охорони земель канд. наук "Розраховують індивідуально"
З оцінки ерозійної небезпеки та застосування заходів з охорони земель доктор наук "Розраховують індивідуально"