ЛАБОРАТОРІЯ РОДЮЧОСТІ ГІДРОМОРФНИХ І КИСЛИХ ҐРУНТІВ

 

Завідувач лабораторії - доктор біол. наук, старший науковий співробітник
Цапко Юрій Леонідович

Е-mail: tsapkoul@i.ua
Роб. тел.: +038(057) 704-16-69

Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

Провідні науковці

 1. Головний наук. співробітник, доктор. с.-г. наук, професор, член-кор. НААН - Трускавецький Роман Степанович
Бібліометричні профілі та сторінки:
orcid google Академія Scopus Publons Research gate НБУВ

2. Старший наук. співробітник, кандидат с.-г. наук, с.н.с. - Зубковська Вікторія Вікторівна

Основні напрями наукової діяльності

 • Проблеми антропогенної еволюції, моніторингу, агроекології та охорони гідроморфних і кислих ґрунтів; розробка фундаментальних основ збереження їх оптимальної продуктивної здатності в умовах зростаючих зовнішніх та внутрішніх навантажень.
 • Теорія і практика управління родючістю ґрунтів.
 • Теорія буферної здатності ґрунтів, закономірності функціонування їх буферних механізмів.
 • Діагностика, оптимізація і нормативний прогноз трофного режиму за моделями та показниками буферності.
 • Акумуляція-дисипація речовин залежно від антропогенних та природних факторів.
 • Антропогенна трансформація торфових ґрунтів, їх раціональне використання та охорона.
 • Динаміка і термодинаміка фізико-хімічних процесів у ґрунті, методи і критерії оцінки рухомості ґрунтових речовин з урахуванням їх доступності рослинам. Розвиток і апробація потенціометричних методів дослідження натурного ґрунту.
 • Фізико-хімічні властивості, радіологія ґрунтів, хімічна меліорація кислих ґрунтів, агроекологічний стан та ефективне ведення сільського господарства на осушених землях.
 • Оцінка еколого-меліоративного стану осушуваних ґрунтів. Встановлення доцільності подальшого використання осушуваних ґрунтів за цільовим призначенням. Розробка раціонального землекористування на меліо-рованих гідроморфних ландшафтах.
 • Розробка інноваційних ресурсоощадних і екологічно безпечних технологій відтворення родючості гідроморфних і кислих ґрунтів, їх окультурювання в напрямі протидії екстремальним зовнішнім впливам.

Навагоміші результати досліджень

 • Ресурсозбережувальні технології меліорації і управління родючістю кислих ґрунтів;
 • Методи визначення буферності ґрунтів: кислотно-основної, калійної, фосфатної;
 • Методики потенціометричного вимірювання фізико-хімічних показників ґрунту, in situ, вмісту окремих іонів, рН та Eh;
 • Система критеріїв та методи діагностування і прогнозування агроекологічного стану гідроморфних і кислих ґрунтів;
 • Система оціночних показників агроекологічної стійкості кислих ґрунтів;
 • Способи визначення доз вапнякових меліорантів, фосфоритних та калійних добрив.
Публікації
 • Трускавецький Р.С. Торфові ґрунти і торфовища України /монографія/. Харків: Міськ-друк, 2010.
 • Торфо-земельний ресурс України (концепція комплексного використання) / [за ред. В.П.  Ситника, Р.С.  Трускавецького] //В.П. Ситник, М.Д. Безуглий, А.С. Заришняк, В.Є. Дишлюк, Р.С. Трускавецький, С.А. Балюк, Ю.Л. Цапко, Н.Ф. Чешко, В.М.Калініченко і ін. Харків: КП “Міська друкарня”, 2010.
 • Хімічна меліорація ґрунтів (концепція інноваційного розвитку) / [за редакцією С.А.Ба-люка, Р.С.Трускавецького, Ю.Л.Цапко]. Харків: Міськдрук, 2012.
 • Чешко Н.Ф. Рухомість речовин у ґрунті: термодинамічний підхід (монографія). Київ: Аграрна наука, 2015.
 • Меліорація ґрунтів (систематика, інновації, перспективи): колективна моногра-фія / [за ред. С.А.Балюка, М.І.Ромащенка, Р.С.Трускавецького] // Я.М.Гадзало, А.С.Заришняк, С.А.Балюк, М.І.Ромащенко, Р.С.Трускавецький, В.В.Медвєдев, Ю.Л.Цапко,В.М.Калініченко і ін. Херсон: Гринь Д.С., 2015. 
 • Трускавецький Р.С., Цапко Ю.Л. Основи управління родючістю ґрунтів / За наук. ред. Р.С.Трускавецького. Харків: ФОП Бровін О.В., 2016. 
 

Інститут надає платні послуги на договірних засадах

Вартість послуг станом на серпень 2022

Діагностика живлення та підвищення врожайності сільськогосподарських культур
Послуга Опис
Підвищення продуктивності сіножатей і пасовищ Розраховують індивідуально
Раціональне використання ресурсів і підвищення ефективності управління агровиробництвом
Послуга Опис
Ресурсозбережувальні технології підвищення родючості кислих ґрунтів (авторський супровід і довгостроковий контроль їхньої ефективності) Розраховують індивідуально
Фітомеліоративне окультурювання кислих ґрунтів (авторський супровід і довгостроковий контроль ефективності) Розраховують індивідуально
Визначення буферності ґрунту
Послуга Опис Індексована ціна грн
Визначення кислотно-основної буферності ґрунту 346.54
Визначення калій-буферності ґрунту 360.69
Визначення фосфат-буферності ґрунту 443.26