Наукові основи оптимізації живлення рослин у сучасних системах землеробства

30 травня 2018 року у приміщенні Національній академії аграрних наук України м. Києва відбулось засідання Президії НААН з обговорення питання «Наукові основи оптимізації живлення рослин у сучасних системах землеробства». У роботі взяли участь представники органів виконавчої влади, наукових та державних установ, ВНЗ, громадських організацій. Засідання відкрив Президент Національної академії аграрних наук України, академік НААН Ярослав Гадзало.

Від Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» виступив директор Інституту, академік НААН Святослав Балюк з основною доповіддю «Наукові основи оптимізації живлення рослин у сучасних системах землеробства».

Наголошено, що оптимізація живлення росли – це комплекс взаємопов’язаних організаційних та технологічних заходів, спрямованих на забезпечення сільськогосподарських культур елементами живлення, необхідними для одержання запланованого рівня врожайності, відтворення родючості ґрунтів та покращення якості сільськогосподарської продукції. Базовою інформацією про рівень забезпеченості ґрунтів елементами живлення є дані агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, що містять інформацію щодо вмісту гумусу, легкогідролізуємого азоту, рухомих форм фосфору, калію, сірки, мікроелементів. Розвиток технологій точного землеробства, дані про неоднорідність ґрунтів висувають нові вимоги до цієї інформації, яка має бути такою, що геопозиціонується, мати велику роздільну здатність і враховувати більш широкий перелік агрономічно значимих показників. Необхідним вбачається поступовий, поетапний перехід від агрохімічної паспортизації до моніторингу ґрунтів з урахуванням європейського досвіду.

Висвітлено основні досягнення агрохімічної науки за останні роки, які систематизовано в монографіях, книгах, підручниках, концепціях, рекомендаціях, програмах.

У нинішніх умовах система живлення рослин має бути більш диференційованою, точною, максимально адаптованою до ґрунтово-кліматичних умов, вимог культур і різних форм господарювання. Наголошено, що за останні десятиліття різко зменшилося виробництво та застосування мінеральних і органічних добрив, хімічних меліорантів. За умов дефіцитного балансу поживних елементів одержання стабільних урожаїв є досить проблематичним. Виникають проблеми і з якістю сільськогосподарської продукції. Вирішення цих проблем дозволить забезпечити продовольчу безпеку країни та стати повноправним учасником світового аграрного ринку.

Окреслено основні напрями оптимізації живлення, шляхи досягнення стабілізації вмісту органічного вуглецю в ґрунті та його подальшого збільшення.

Наведено причини тимчасових порушень мінерального живлення рослин.

Акцентовано увагу на екологічних аспектах застосування добрив, які враховують такі ризики для здоров’я людей і тварин як хімічний склад добрив, токсичні домішки, міграція азоту і забруднення важкими металами, нітратами тощо.

Питання оптимізації живлення рослин внесено до програми наукових досліджень НААН. Дослідження спрямовано на забезпечення більш високої продуктивності землеробства, мінімізації впливу глобальних кліматичних змін на сільськогосподарське виробництво, удосконалення управління живленням основних польових культур, підвищення якості врожаю та ефективності добрив, відновлення родючості ґрунту.

Окреслено перспективні напрями досліджень у сфері оптимізації живлення рослин.

Всі ці положення відображено у проекті Постанови Президії НААН.

В обговоренні взяли участь: Топчій В.М. – директор Департаменту аграрної політики і сільського господарства Міністерства аграрної політики та продовольства України; Заришняк А.С. – д.с.-г.н., академік НААН, віце-президент − головний вчений секретар НААН; Яцук І.П. - канд. н. з держ. управління, генеральний директор ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»; Голубов О.Г. - президент Союзу хіміків України; Швартау В.В. - д.б.н., проф., чл.-кор. НАН України, заступник директора з наукових питань Інституту фізіології рослин і генетики НАН України; Господаренко Г.М. - д.с.-г.н., проф., професор кафедри агрохімії і ґрунтознавства Уманського національного університету садівництва; Бондар О.І. – д.б.н., член-кор. НААН, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління.