Підсумки проведення координаційно-методичної ради з проблем ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів

23 липня 2015 року в Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» відбулося засідання координаційно-методичної ради з проблем ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів щодо підсумків виконання у 1 півріччі 2015 року завдань ПНД НААН 01 «Наукові основи раціонального використання, охорони і управління якістю ґрунтів для забезпечення сталої родючості» («Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів») на 2011-2015 рр. та обговорено заплановані результати виконання завдань програми.

Згідно порядку денного, з доповідями про виконання НДР виступили керівники завдань 1-го рівня, відповідальні виконавці завдань. В цілому, всі завдання ПНД виконано у відповідності до технічних завдань, календарних планів і робочих програм. Обговорено заплановані виходи за кожним завданням 2-го рівня, форму представлення завершеної розробки та порядок надання на розгляд.

Постановили: схвалити звіти за І півріччя 2015 року виконавців ПНД НААН 01 “Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів ”, звітні матеріали надати до НААН згідно доведених форм у встановлені терміни. Керівникам завдань 2-го рівня дотримуватись виконання Плану НДР на поточній рік, зосередити увагу на кінцевих результатах виконання завдань, формах представлення завершених розробок та порядку надання на розгляд міністерства, відомства тощо.

В цілому за підсумками робіт у першому півріччі 2015 року видано: «Агро- и экофизика почв» (монографія), «Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти» (колективна монографія), «Ресурсоощадні технології вирощування зернових культур: оцінка й ефективність» (монографія), «Сторінки історії агрохімічних досліджень» (наукове видання), «Забезпеченість ґрунтів Херсонської області мікроелементами для польових і плодових культур» (науково-методичне видання, у співавторстві), «Концепція ефективного використання осушуваних земель гумідної зони України (наукові засади)» (сумісно з ІВПіМ), «Рекомендації по проведенню комплексу весняно-польових робіт 2015 року в господарствах Харківської області» (сумісно з Центром наукового забезпечення АПВ Харківської області).

Підготовлено до видання: «Фермеру про грунто- і ресурсозбережувальні інновації обробітку ґрунту» (книга); «Цінні, деградовані і малопродуктивні ґрунти України: заходи з охорони і підвищення родючості» (монографія); «Методика бонітування земель сільськогосподарського призначення» (наукове видання).

Подано до Державної служби інтелектуальної власності України «Укрпатент» 9 заяв на корисні моделі, з них 8 на способи, 1 – на автоматизовану систему картографування.

Підготовлено тематичні електронні картосхеми ґрунтів меліоративного фонду Каланчацького та Чаплинського районів Херсонської області, комп’ютерну програму «АІС оптимізації норм мінеральних добрив з використанням балансових методів для отримання прогнозованих валових зборів урожаю с.-г. культур та підвищення родючості ґрунтів», опрацьовано ряд різних методик та агрозаходів з одержання прогнозованої врожайності зерна пшениці озимої та ячменю ярого, агротехнології підвищення родючості ґрунтів та продуктивності й якості с.-г. культур щодо оптимізації доз та строків внесення нових видів добрив з місцевої сировини.