Про результати проведення комплексної перевірки наукової та фінансово-господарської діяльності Інституту

На виконання «Календарного плану проведення комплексних перевірок наукової та фінансово-господарської діяльності наукових установ НААН на перше півріччя 2015 р.» та наказу Національної академії аграрних наук України від 14.04.2015 р. за № 35 «Про комплексну перевірку наукової та фінансової діяльності ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», у травні 2015 року відбулася комплексна перевірка діяльності Інституту.

Головними результатами діяльності Інституту протягом 2010-2014 рр. визнано підготовку пропозицій до проектів законодавчих і нормативно-правових актів, проекту Закону України «Про збереження ґрунтів і охорону їх родючості», який знаходиться на розгляді у Верховній Раді України, проектів Національної програми охорони ґрунтів, Державної цільової програми великомасштабного обстеження ґрунтового покриву, Удосконаленої концепції моніторингу земель; Національної доповіді про стан родючості ґрунтів, Стратегії збалансованого використання, відтворення і управління ґрунтовими ресурсами, серії нових концепцій, низки методик, методів, рекомендацій, технологій, у т.ч. комп’ютерних програм.

Комісією визначена активізація міжнародної діяльності. Зокрема, укріплено зв’язки Інституту з міжнародними фондами й установами, взято участь у виконанні міжнародних дослідницьких проектів, ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» затверджено членом міжнародної спілки «Глобальне ґрунтове партнерство». Крім того, збірник наукових робіт «Агрохімія і ґрунтознавство» включено у наукометричні та реферативні бази даних.

Комісія визнала роботу Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» за період 2010-2014 рр. позитивною, а рівень науково-виробничої діяльності – цілком відповідним статусу Національного наукового центру.

Комісія пропонує дирекції Інституту, Вченій раді спрямувати зусилля колективу на вирішення актуальних проблем з ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів, пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних досліджень з ПНД НААН на 2011-2015 і 2016-2020 рр. У подальшій науково-організаційній діяльності Інституту першочерговим вважати завдання підвищення результативності та комплексності фундаментальних і прикладних досліджень з пріоритетних напрямів наукового забезпечення охорони і раціонального використання ґрунтових ресурсів України з урахуванням євроінтеграційного курсу країни.