Щодо звіту директора Інституту академіка НААН Балюка С.А. на засіданні Відділення

18 січня 2016 року відбулося засідання Відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук України, на якому зі звітом про виконання ПНД НААН 01 «Наукові основи раціонального використання, охорони і управління якістю ґрунтів для забезпечення сталої родючості» («Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів»), Підпрограми 1 «Наукові основи формування зон органічного виробництва сільськогосподарської продукції з урахуванням грунтово-кліматичних умов» ПНД НААН 07 «Наукові основи розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції та механізми його функціонування в Україні» («Органічне виробництво сільськогосподарської продукції» у 2011-2015 рр. виступив директор інституту академік НААН Балюк Святослав Антонович.

У доповіді наведено результати виконання 24 фундаментальних завдань (2011-2015 рр.) та 21 прикладного (2014-2015 рр.) за ПНД («Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів»), 4 фундаментальних, 5 прикладних ПНД НААН «Органічне виробництво сільськогосподарської продукції».

В цілому експерт зведеного звіту з виконання ПНД НААН «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів», академік НААН, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут землеробства НААН» Мазур Г.А., рецензенти: академік НААН, завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України Гудков І.М. та кандидат наук з державного управління, директор ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» МАПіП України Яцук І.П. відзначили на актуальність досліджень, що проведено, значний обсяг виконаних робіт, сучасні методологічні підходи до проведення досліджень, що засвідчено численними монографіями, рекомендаціями, настановами, нормативними матеріалами, охоронними документами та публікаціями. Найбільш вагомими серед яких є: наукові видання «Національна програма охорони ґрунтів України», «Державна цільова програма «Великомасштабне обстеження ґрунтового покриву України», «Концепція організації і функціонування моніторингу ґрунтів України з урахуванням європейського досвіду», монографії «Цінні, деградовані і малопродуктивні ґрунти України: заходи з охорони і підвищення родючості», «Наукові основи управління родючістю гігроморфних і азидних ґрунтів»,  «Теоретичні основи організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні», «Багатоспектральне космічне сканування в системі моніторингу ґрунтів» та інші. Визначено, що звіт за повнотою викладення, науковою і практичною значимістю результатів, обґрунтованістю висновків заслуговує на схвалення.   

Зведений звіт про виконання Підпрограми 1 «Органічне виробництво сільськогосподарської продукції» оцінено на високому рівні та схвалено. Найбільш вагомими досягненнями визначено «Концепцію органічного землеробства (грунтово-агрохімічне забезпечення), «Атлас придатності ґрунтів України для органічного землеробства (зональні аспекти).

Згідно рішення загальних зборів Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН зведені звіти про виконання ПНД НААН 01 «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів», Підпрограми 1 «Наукові основи формування зон органічного виробництва сільськогосподарської продукції з урахуванням грунтово-кліматичних умов», ПНД НААН 07 «Органічне виробництво сільськогосподарської продукції» схвалено та рекомендовано винести на затвердження Президії НААН.