Звіт директора Інституту, академіка НААН С.А. Балюка на засіданні Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН

8 лютого 2021 на засіданні Відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук України заслухано звіт керівника ПНД НААН 1 “Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» за 2016-2020 роки та за 2020 рік, академіка НААН С.А. Балюка.

С.А. Балюк ґрунтовно доповів про результати фундаментальних, прикладних та пошукових досліджень за 51 завданням, які проводилися в межах виконання програми протягом п’яти років.

У результаті проведених досліджень отримано цілісну інноваційну і методичну основу для ефективної реалізації системи управління грунтовими ресурсами з урахуванням світових тенденцій і підходів. Держава отримує сучасний надійний інструментарій для прийняття всебічно обґрунтованих управлінських рішень з проблем збалансованого землекористування, цивілізованого обігу земель та агробізнесового розвитку.

Найважливіші результати за підсумками 2016-2020 рр.

Законодавче і нормативно-правове забезпечення:

Надано пропозиції:

 • до проектів законодавчих і нормативно-правових актів, зокрема, до Парламентських слухань Верховної Ради України «Пріоритети екологічної політики Верховної Ради України на наступні 5 років» та «Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення»;
 • до Постанови Кабінету Міністрів України «Про нормативи екологічно безпечного зрошення, осушення, управління поливами та водовідведенням»;  до Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель і опустелюванням. Інформаційне забезпечення:
 • Створення на базі Інституту Українського ґрунтового інформаційного центру;
 • Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища (щорічно);
 • Національна цифрова карта органічного вуглецю та його запасів у ґрунтах України як складова Глобальної цифрової карти органічного вуглецю;
 • Національна цифрова карта засолених ґрунтів як складова Глобальної цифрової карти;
 • Ґрунтово-екологічне районування України;
 • Карто-схема поширення чорноземних ґрунтів України;
 • Цифрова карта ґрунтів Харківської області. Нормативно-методичне забезпечення – низка методик: нормативної грошової оцінки, визначення агровиробничих груп земель, Концепція досягнення нейтрального рівня деградації земель (грунтів) та інші. Технологічне забезпечення:
 • Комплекс заходів щодо попередження і усунення фізичної деградації ґрунтів та система бездефіцитного землекористування; Спосіб визначення змиву ґрунтів на еродованих землях за даними космічного зондування та ін. За результатами Державної атестації (2019 р.) Інститут віднесено до першої класифікаційної групи та внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави на 5 років. За підсумками виконання ПНД НААН 1 на розгляд Академії надано пропозиції:
 • Бюджетне фінансування установ НААН з урахуванням результатів Державної аттестації, участь у конкурсах Національного фонду досліджень, дослідницьких проєктах.  Коригування пріоритетних напрямів наукових досліджень, ПНД на 2021-2025 рр. відповідно до найбільш актуальних світових пріоритетів.
 • Функціонування Національного ґрунтово-інформаційного центру на базі ННЦ ІГА (тематика, обмін інформацією, фінансова допомога ФАО).
 • Подальша робота зі створення Національних карт ґрунтового органічного вуглецю, ерозії, засолення, забруднення ґрунтів, поширення чорноземних грунтів за участі НУ НААН, ВНЗ.
 • Проведення зустрічі країн-учасниць Міжнародної мережі чорноземних грунтів (2021 р., Харків).  Розширення дослідної мережі.
 • Проведення робіт з великомасштабного ґрунтового обстеження земель ДПДГ НААН.
 • Організація ведення довгострокових польових дослідів потребує коригування, входження у глобальну географічну мережу довгострокових стаціонарних польових дослідів.

Рецензенти Балаєв А.Д., доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули Національного університету біоресурсів і природокористування України та Колмаз Ю.Т., начальник відділу охорони земельних ресурсів та екомережі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а також експерт Бикін А.В., доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна Національного університету біоресурсів і природокористування України позитивно оцінили звіт.

У заключному слові Президент Національної академії аграрних наук, академік НААН Гадзало Я.М. надав високу оцінку науковій і практичній цінності досліджень, проведених в рамках виконання ПНД. Підкреслено величезний обсяг досліджень, їх відповідність світовим тенденціям розвитку аграрної сфери. Результати досліджень відображено у численних публікаціях, книгах, монографіях. Зокрема, за результатами досліджень видано монографію «Ґрунтові ресурси України: збалансоване використання, прогноз та управління». Відзначено плідну співпрацю з міжнародними інституціями. Наголошено, що здобуті результати заслуговують на світове визнання.

Звіт схвалено та рекомендовано до затвердження на Президії НААН.