Звіт директора про виконання ПНД НААН «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» за 2018 рік

16 січня 2019 року на засіданні розширеного бюро Відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук України відбувся звіт директора інституту, академіка НААН, С.А. Балюка про підсумки виконання у 2018 році ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління». Метою програми є науковий супровід збалансованого використання, прогнозування та управління ґрунтовими ресурсами, родючістю ґрунтів, активна участь у формуванні та реалізації державної ґрунтохоронної політики, що відповідає пріоритетним напрямам діяльності ФАО/ГҐП. Програма складається з 3-х підпрограм, в межах яких виконується 56 завдань 2-го рівня, з них 43 фундаментальні, 11 прикладні, 2 пошукові, які виконують 12 наукових установ НААН, 9 вищих навчальних закладів без фінансування.

У межах Підпрограми 1 «Ґрунтознавство» дослідження направлені на розробку моделей збалансованого використання та управління ґрунтовими ресурсами. Найбільш вагомими результатами у 2018 році є: концепція досягнення нейтрального рівня деградації земель (ґрунтів) України; концепція нормування меліоративних навантажень на ґрунтовий покрив зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих ґрунтів; методика визначення агровиробничих груп земель (для національної нормативної грошової оцінки); напрями агрокліматичної адаптації землеробства до прогнозованих змін клімату; грунтово-екологічна карта опідзолених ґрунтів для прогнозування їх еволюції за кліматичних змін; науково-прикладні основи ґрунтової інформаційної системи України як складової Глобальної ґрунтової інформаційної системи; інноваційні інформаційні технології для забезпечення точного землеробства; моделі системного управління потенціалом родючості ґрунтів (на прикладі Харківської і Волинської областей); моделі прогнозу фізичної деградації орних ґрунтів України залежно від ґрунтово-кліматичних і господарських умов; прогнозні моделі розвитку гідродефіцитних ґрунтів; науково-методичні засади визначення економічної ефективності меліоративних інноваційно-інвестиційних проектів.

У межах Підпрограми 2 «Охорона ґрунтів» дослідження направлені на оцінку стійкості ґрунтів до антропогенних навантажень та розробку заходів щодо охорони ґрунтів від деградації. Найвагомішими результатами за підпрограмою є: оновлена розрахункова основа ґрунтоохоронної оптимізації структури сучасних агроландшафтів, методичні основи визначення впливу ерозійних процесів на агроекологічний стан агроекосистеми, трансформація ерозійнонебезпечних ґрунтів в еродовані в умовах сучасного землекористування, оцінка ерозійно-гідрологічних процесів та їх мінімізація в зоні Північного степу, методика оцінювання екологічного стану ґрунтів за умов техногенного навантаження, методика оцінювання якості низькобуферних ґрунтів за вмістом важких металів для їх бонітування, прогноз забезпеченості ґрунтів Степу доступними формами мікроелементів.

У межах Підпрограми 3 «Агрохімія» дослідження направлені на удосконалення агрохімічного забезпечення землеробства, підвищення ефективності добрив та покращання якості с.-г. продукції. Найвагомішими результатами за підпрограмою є: програмний продукт «Єдина інформаційна система польових дослідів», методика діагностування сортових особливостей живлення сільськогосподарських рослин; методичні основи управління врожайністю та якістю продукції зернових культур за даними наземних і дистанційних методів рослинної діагностики; агропотенціали продуктивності сільськогосподарських культур на чорноземі типовому в умовах післядії добрив; агротехнології підвищення родючості ґрунтів та продуктивності і якості сільськогосподарських культур шляхом застосування нових видів добрив; системи удобрення сільськогосподарських культур адаптовані до зональних ґрунтово-кліматичних умов.

За результатами виконання науково-дослідних робіт видано 10 книг, у т.ч. 1 за кордоном, 2 концепції, 6 наукових видань, 6 рекомендацій, 201 наукову публікацію, у т.ч. 47 у закордонних виданнях.

В обговоренні звіту виступили академіки НААН А.С. Заришняк, Булгаков В.М., члени-кореспонденти НААН Р.С. Трускавецький, С.М. Рижук та інші, які високо оцінили наукові здобутки інституту та визнали, що інститут є фундатором ґрунтознавчої науки. Ними наголошено на необхідності гостріше ставити питання про стан ґрунтових ресурсів та їх охорону на державному рівні, проведення комплексних досліджень з установами НАНУ, визначення впливу змін клімату, монокультури на еволюцію ґрунтів та ін.

У цілому звіт отримав позитивну оцінку експерта академіка НААН Г.А. Мазура, рецензентів: член-кореспондента НААН А.В. Бикіна, доктора с.-г. наук І.П. Яцука. Звіт рішенням розширеного бюро Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН схвалено і рекомендовано до затвердження Президією НААН.