ОПТИМІЗАЦІЯ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ РИЖІЮ ЯРОГО НА ЧОРНОЗЕМІ ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія.

У дисертаційній роботі викладено результати досліджень за 2013–2015 рр. щодо впливу різних форм, доз, строків і способів внесення мінеральних добрив на врожайність та якість насіння рижію ярого в умовах Правобережного Лісостепу.

Встановлено, що під впливом мінеральних добрив покращувався поживний режим ґрунту, збільшувалося наростання надземної маси рослин, площі листкової поверхні, зростала фотосинтетична діяльність рослин і продуктивність культури в цілому. Досліджено вплив удобрення на вміст у рослинах та насінні елементів живлення, а також визначено їх винос урожаєм рижію ярого. Визначено вміст у насінні олії та її збір з одиниці площі, представлено жирнокислотний склад рижієвої олії та її якість залежно від фону мінерального живлення.

За роки проведення досліджень найвищу врожайність рижію ярого одержано за внесення під передпосівну культивацію 90 і 120 кг/га д. р. азотних добрив на фосфорно-калійному фоні (P60K60).

Встановлено, що для отримання високих і стабільних урожаїв насіння рижію ярого на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу України з низьким вмістом азоту лужногідролізованих сполук і підвищеним вмістом рухомих сполук фосфору і калію, система його удобрення повинна передбачати застосування фосфорних і калійних добрив відповідно в дозі по 60 кг/га д. р. під основний обробіток ґрунту, а азотних – під передпосівну культивацію у дозі 90 кг/га д. р., або у вигляді сульфату амонію дозою N60. За локального внесення мінеральних добрив перед сівбою з відстанню між стрічками 30 см і глибиною їх заробляння на 10–14 см дозу їх внесення можна зменшити до N40P40K40.

Рік: 

Автор: 

Рассадіна І.Ю.