ПРОСТОРОВО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ҐРУНТІВ (НА ПРИКЛАДІ РІЛЛІ УКРАЇНИ)

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика.

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню важливої наукової проблеми сучасного агроґрунтознавства, яка полягає у розробці просторово-диференційованої системи управління якістю орних ґрунтів на основі удосконалення методичних підходів до бонітування, визначення цінності та агро інвестиційної привабливості, науковому обґрунтуванні та практичному впровадженні диференційованих агротехнологій з урахуванням неоднорідності властивостей орних ґрунтів. Удосконалено методику бонітування ґрунтів шляхом проведення комплексної оцінки показників, що характеризують систему «ґрунт-клімат-поле» та визначають потенційну й ефективну родючість орних ґрунтів. Здійснено об'єктивне оцінювання екологічних функцій ґрунтів у вигляді балів екологічного бонітету. На основі розрахунку сучасних і перспективних загальних та часткових бонітетів ґрунтів здійснено прогноз змін бонітетів у змінних екологічних умовах. Уперше визначено базову (на основі врахування індексів цінності «рухомого» гумусу, рухомих сполук поживних елементів в орному шарі та біопродуктивності ґрунтів) та поточну (на основі врахування ціни 1 балу бонітету, терміну капіталізації, вартості 1 ц зерна та загального бонітету земельної ділянки) цінність орних ґрунтів України. Уперше розроблено концептуальні та методичні основи визначення агроінвестиційної привабливості орних ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур на основі інтегральної оцінки якості ґрунтів, кліматичних та агровиробничих показників земельної ділянки. Проведено комплексне оцінювання фізичної якості орних ґрунтів як критеріїв діагностики оптимальних і модальних параметрів орних ґрунтів, визначено їх деградовані та малопродуктивні види, поширення за природними зонами та провінціями України. Уперше розроблено методичні основи діагностики особливо цінних ґрунтів для різних природно-кліматичних зон країни та визначено їх параметри за оцінками сприятливості фізичних і фізико-механічних властивостей та інтегральним показником потенціалу їх агрегації. У дисертації обґрунтовано та розроблено теоретичні та практичні основи створення просторово-диференційованих систем землеробства на основі дослідження зональних та регіональних особливостей неоднорідності властивостей орних ґрунтів України. Розроблено пропозиції щодо удосконалення методики агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

Рік: 

Автор: 

Пліско І.В.