СИСТЕМА МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ РОБІТ У СФЕРІ ЯКОСТІ ҐРУНТІВ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика. Дисертацію присвячено питанням розроблення (удосконалення) і впровадження адаптованої до сучасних вимог системи метрологічного забезпечення аналітичних робіт.

Обґрунтовано доцільність і необхідність удосконалення метрологічного забезпечення. Проаналізовано сучасні вимоги до діяльності вимірювальних лабораторій, визначено проблеми, що стримують впровадження сучасних вимог, та запропоновано шляхи їх вирішення. Проаналізовано підходи до оцінювання точності методів визначення складу та властивостей ґрунтів. Обґрунтовано переваги міжнародного підходу до розрахунку точності методів. Практично впроваджено даний підхід шляхом розрахунку точності методів визначення масової частки вуглецю органічної речовини, вмісту рухомих сполук фосфору і калію, рН. Проаналізовано підходи до оцінювання точності результатів вимірювань. Наведено алгоритм і процедуру оцінювання невизначеності вимірювання та проведено оцінювання невизначеності, на прикладі визначення масової частки вуглецю органічної речовини. Розроблено систему керування якістю вимірювань, положення якої поширюються на процеси вимірювання в сфері контролю стану та визначення характеристик ґрунтів, на вимірювальне обладнання, що використовується для виконання вимірювань в цій сфері, та необхідні допоміжні процеси.

Рік: 

Автор: 

Шовковська А.В.