2010

Торфово-земельний ресурс України (концепція комплексного використання)

Рік видання: 

В концепції викладено підходи та перспективи комплексного використання (природоохоронного, сільськогосподарського, промислово-видобувного тощо) торфово-земельного ресурсу України. Дано загальну характеристику природним властивостям торфових ґрунтів і торфовищ, висвітлено їх географію, особливості морфо-генетичної будови, фізичних та хімічних властивостей. Основну увагу приділено екологічним функціям, збереженню та відновленню торфово-болотних утворень. Показано високу екологічну вразливість осушених торфових ґрунтів. Виходячи з природної специфіки торфових ґрунтів і торфовищ, обґрунтовано необхідність їх комплексного використання. Показано актуальність ренатуралізації деградованих торфових ґрунтів і вироблених торфовищ. Висвітлено перспективність використання торфово-земельного ресурсу для вирощування швидкорослих енергетичних гідрофільних рослин.

Ціна з ПДВ: 

13.24 грн

Нульовий обробіток ґрунту в європейських країнах

Рік видання: 

Описано польові експерименти і результати порівняльних досліджень нульового, поверхневого і традиційного плужного способів обробітку ґрунту в країнах північної, центральної і південної Європи. Викладено результати робіт з вивчення тривалого впливу нульового обробітку на властивості ґрунтів, екологічні і соціально-економічні показники. Наведено інформацію про тематику наукових досліджень з обробітку ґрунту в провідних наукових і освітніх закладах континенту. Розкрито причини уповільненого впровадження новітніх технологій. Наведено посилання на основні публікації останніх років у країнах Європи з обробітку ґрунту. На основі аналізу стану справ з нульового обробітку ґрунту сформульовано пропозиції щодо його вивчення і впровадження в Україні.

Книгу призначено науковим працівникам і викладачам вищих учбових закладів у галузі землеробства і ґрунтознавства.

Ціна з ПДВ: 

21.60 грн

Концепція розвитку точного землеробства в Україні

Рік видання: 

Точне землеробство – принципово нова стратегія менеджменту в агрономії, що базується на застосуванні інформаційних технологій і нових технічних засобів і передбачає здійснення технологічних заходів з вирощування рослин з урахуванням просторової неоднорідності поля.

Очевидна просторова неоднорідність грунтового покриву земельних ділянок і врожаю в усіх природних зонах України є основними аргументами для переходу від узагальнених зональних технологій до точного землеробства і диференціації агрозаходів у межах поля.

Концепція висвітлює наукові і прикладні основи точного землеробства і необхідність його опанування в Україні.

Ціна з ПДВ: 

13.72 грн

Структура та порядок використання бази даних «Властивості ґрунтів України»

Рік видання: 

Описано структуру бази даних «Властивості ґрунтів України», створену в Лабораторії геоекофізики ґрунтів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», яка складається з дев’яти електронних таблиць, що містять інформацію про профільний розподіл властивостей ґрунтів у більше, ніж 1500 розрізах. Дано порядок користування базою даних. До інструкції включено довідковий нормативний матеріал для кодування параметрів (українською, російською та англійською мовами) і методологічні напрацювання щодо аналітичного та картографічного використання інформації з бази даних у різних масштабах. Методична спрямованість інструкції допоможе уніфікувати роботи зі створення, доповнення, обслуговування і використання баз даних властивостей ґрунтів у різних наукових та проектно-виробничих закладах, діяльність яких пов’язана з моніторингом та дослідженням ґрунтів України.

Інструкцію рекомендовано до друку Вченою радою ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» (протокол № 15 від 21 жовтня 2010 р.).

Ціна з ПДВ: 

109.20 грн