2012

Рекомендації щодо обстеження еколого-меліоративного стану земель в умовах краплинного зрошення

Рік видання: 

У методичних рекомендаціях наведено ключові положення щодо особливостей еколого-меліоративного стану ділянок в умовах краплинного зрошення в зв’язку з неоднорідністю формування режимів, процесів та властивостей ґрунтів цих угідь. Визначено та уточнено масштаб, об’єм та способи просторового відбору зразків ґрунту при локальному способі зволоження.

Ціна з ПДВ: 

6.31 грн

Детоксикація важких металів у ґрунтовій системі

Рік видання: 

Обґрунтовано необхідність та викладено методику проведення детоксикації забруднених важкими металами ґрунтів земельних ділянок різного призначення. Методика містить вимоги до порядку проведення обстеження ґрунтів, їх комплексної оцінки, складання рекомендацій з поліпшення екологічного стану забруднених ґрунтів, а також перелік і зміст основних етапів робіт, що базуються на методології еколого-геохімічних, ґрунтово-екологічних та еколого-меліоративних досліджень, здійснення державного і відомчого контролю за станом ґрунтів, міжнародного досвіду регламентації забруднення неорганічної природи та досвіду авторських розробок з регламентації землекористування. Наведено нормативні і довідкові матеріали для оцінки ступеню забруднення ґрунту та визначення його екологічного стану, надано рекомендації з ліквідації наслідків забруднення важкими металами.

Стратегія збалансованого використання, відтворення і управління ґрунтовими ресурсами України

Рік видання: 

Стратегію збалансованого використання, відтворення і управління ґрунтовими ресурсами України розроблено згідно з Указом Президента України № 504/2011 від 27 квітня 2011 р. щодо Національного плану дій на 2011 р. про впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Реалізація Стратегії створить умови для суттєвого покращення робіт із збалансованого використання, відтворення та управління ґрунтовими ресурсами країни, поступового переходу до сталого землекористування, систематичного отримання запланованих обсягів сільськогосподарської продукції, сприятиме ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва. Стратегія означає принципово новий тип сталого (ощадливого) землекористування, який забезпечить гармонійне співвідношення між антропогенним навантаженням і природним потенціалом ґрунту для його відновлення та повноцінного продуктивного й екологічного функціонування.

Розраховано на керівників і спеціалістів міністерств та відомств, господарств усіх форм господарювання, громадських організацій і фахівців аграрної галузі.

Ціна з ПДВ: 

32.00 грн

Методичні засади ерозійно-безпечного функціонування сучасних агроландшафтів України

Рік видання: 

Науково-методичний посібник включає елементи інформаційного забезпечення системи охорони ґрунтів від ерозії, методичні основи формування просторової структури сталих агроландшафтів, систему геоінформаційного супроводу агротехнічних заходів охорони ґрунтів від ерозії, конкретні приклади просторової оптимізації організаційних та агротехнічних протиерозійних заходів та розрахунку економічної ефективності від застосування даної технології. У ньому значну увагу приділено адекватному інформаційному забезпеченню прогнозування змиву, оцінки ерозійної небезпеки земель, формуванню структури ерозійнобезпечних агроландшафтів та просторовій оптимізації агротехнічних заходів.

 

 

Ціна з ПДВ: 

68.98 грн

Геосистемні основи регулювання ерозійно-акумулятивних процесів: геоморфосистемний аспект

Рік видання: 

Монографія містить геосистемну концепцію, методологію та методичні засади регулювання ерозійно-акумулятивних процесів. Її складові частини об’єднано єдиною науковою ідеєю гармонійного сполучення проектів землеустрою та систем землеробства зі структурою ерозійних геосистем з метою найбільш ефективного запобігання прискореної ерозії та замулення річок. Узагальнено досвід дослідження ерозійно-акумулятивних процесів, розглянуто механізми саморегулювання ерозійних геосистем, обґрунтовано геосистемні математичні моделі оцінки ерозійної небезпеки земель, розвитку ерозійно-акумулятивних процесів та структури ерозійних геосистем, розроблено кількісну методику регулювання ерозійних процесів на рекультивованих землях, геосистемні основи формування екологічно стійких агроландшафтів та методичні засади регулювання ерозійних процесіву постійних водотоках. Значну увагу приділено вдосконаленню інформаційного забезпечення моделей ерозії. Наведено основи новітньої комп’ютерної технології оцінки ерозійної небезпеки земель та ґрунтозахисної оптимізації агроландшафтів.

Призначено для наукових працівників та інженерів галузей охорони ґрунтів, природокористування, землевпорядного проектування, геоекології, географії, а також для викладачів, аспірантів та студентів відповідних спеціальностей.

Ціна з ПДВ: 

94.54 грн

Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями ґрунтів

Рік видання: 

Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями ґрунтів (обґрунтування, методи, приклади). Харків: КП «Міська друкарня», 2012. 100 с. Обґрунтовано поняття агрономічно орієнтованого районування орних земель. Визнано необхідність урахування двох ключових моментів в агрономічній оцінці земель – вимоги вирощуваних рослини до умов середовища і вимоги ґрунту до способів і інтенсивності обробітку. Теоретичною базою районування є нормовані параметри властивостей ґрунтів та характеристик факторів ґрунтоутворення. Запропоновано перелік ключових критеріїв для визначення агрономічної якості земель в монофакторних та інтегрованих оцінках. Створено систему ранжування параметрів для класифікації якості земель за критеріями комплексного агрономічно орієнтованого районування. Запропоновано методику інтегрування інформації і побудови картографічних матеріалів. Наведено три приклади комплексного агрономічно орієнтованого районування: ґрунтово-технологічне, як засіб раціоналізації способів обробітку ґрунту і обґрунтування вимог до ґрунтообробної техніки; районування ріллі за придатністю до вирощування сільськогосподарських культур; районування сільськогосподарських земель за агроінвестиційною привабливістю. Наведено картографічні матеріали за результатами районування. Книгу створено у межах виконання завдання НТП «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів» і рекомендовано співробітникам системи Міністерства аграрної політики і продовольства України, а також науковим співробітникам і аспірантам, зацікавленим у розширенні уявлення про можливості використання результатів досліджень в оцінюванні агрономічної якості ріллі.

Сторінки