2013

Агрохімічне забезпечення землеробства України на період до 2020 року (концептуальні положення)

Рік видання: 

Визначено пріоритетні напрями розвитку агрохімічного забезпечення землеробства, шляхи їх реалізації та науковий супровід у сучасних ринкових умовах. Розробка дозволить скласти програмний документ, який визначатиме систему агрохімічного обслуговування сільгоспвиробників, стимулюватиме впровадження сучасних ресурсо- й енергоощадних технологій виробництва та застосування агрохімікатів, визначатиме основні напрями розвитку вітчизняної сировинної бази та забезпечить високоефективне агрохімічне обслуговування. Реалізація цих заходів дозволить припинити деградаційні процеси в ґрунтах, створити умови для сталого розвитку усіх галузей рослинництва та поліпшити їх фінансово-економічний стан.

Розраховано на спеціалістів аграрного сектора, хімічної промисловості, комерційних структур, наукових працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Ціна з ПДВ: 

8.16 грн

Наукові основи удобрення пшениці озимої за даними ґрунтово-рослинної діагностики

Рік видання: 

Дана характеристика сучасних методів ґрунтово-рослинної діагностики, розглянуто їх переваги та недоліки, наведено методичні засади проведення діагностичного обстеження посівів сільськогосподарських культур у виробничих умовах, розкрито порядок визначення оптимальних норм мінеральних добрив та їх корегування за даними діагностики, окреслено шляхи та способи підвищення показників якості продукції, представлено результати польових досліджень в дослідній мережі ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського». Рекомендації призначені для широкого використання у практичній діяльності спеціалістами агропідприємств і керівниками господарств.

Ціна з ПДВ: 

22.50 грн

Бонітування ґрунтів. Цикл лекцій

Рік видання: 

На підставі огляду підходів до бонітування грунтів, що існують у світі, обґрунтовано метод бонітування, який передбачає проведення оцінювання ґрунту разом з оцінюванням клімату й поля як, об'єктів єдиної системи. Кожний із обєктів характеризується значною кількістю критеріїв. Метод дозволяє визначати індивідуальні бонітетні оцінки (за  замкнутої 100-бальної шкали) ґрунту, клімату, а потім синтетичну оцінку будь-якої конкретної земельної ділянки. У розрахунках бонітетів поля враховано характеристики, що знижують (ерозія, переущільнення, оглеєння, засолення, забруднення і ін.) або підвищують (зрошення, осушення, плантаж і ін.) їхні оцінки. За еталони використано оптимальні показники ґрунту, клімату і поля, за яких реалізується потенціал сільськогосподарських рослин і технологій. Отримано загальні й часткові бонітети, оцінено продуктивну здатність земель України та їхню відносну придатність для вирощування різних сільськогосподарських культур. Опрацьовано класифікацію орних земель за родючістю. На конкретних прикладах показано застосування бонітетів у вирішенні питань раціонального землекористування, охорони, грошової оцінки, оподаткування, контролю ефективності і якості землекористування, прогнозування змін земель. Викладено перспективи бонітування земель, у тому числі для оцінювання екологічних функцій. Описано організацію бонітувальних робіт.

Для студентів, спеціалістів, магістрів і викладачів з агрономічної, біологічної, екологічної та географічної спеціалізації.

Физические свойства и обработка почв в Украине

Рік видання: 

Структурный состав, плотность сложения и различные виды сопротивлений почв использованы ка индикаторы для обоснования и районирования минимальных способов обработки. Рассмотрены недостатки современной обработки почв, в особенности наиболее распространенной комбинированной технологии. Сформулированы агротербования к усовершенствованным почвосберегающим технологиям и техническим средствам обработки, в основе которых должно быть воздействие, не допускающее необратимых изменений почв и не превышающее структурной связности агрегата агрономически полезного размера. Описаны оптимальные физические модели почв, их зональная и агрономическая дифференциация. Внесены предложения об усовершенствовании опытного дела в области обработки почв, а также концепция перехода Украины к новым технологиям обработки. В приложении приведены карты основных физических и физико-механических свойств распахиваемых почв Украины.

Ціна з ПДВ: 

60.72 грн

Оцінювання стану ґрунтів України та їхньої привабливості для інвестування (рекомендації)

Рік видання: 

Обґрунтовано комплексне ґрунтово-технологічне районування для об’єктивного фінансування заходів з підвищення родючості ґрунтів і визначення інвестиційної привабливості ріллі. На підставі даних для ґрунтів кожної з 25 адміністративних областей країни щодо гранулометричного складу, еродованості, осолонцювання, засолення, гідроморфності, рН тощо встановлено усереднену оцінку стану ріллі, що рекомендовано використати для розподілу бюджетних ресурсів, спрямованих на підвищення родючості ґрунтів і подолання їхньої деградації. Урахування вмісту поживних речовин і водно-фізичних характеристик ґрунтів на час сівби і формування генеративних органів дозволило отримати порівняльну оцінку привабливості ріллі для вирощування сільськогосподарських культур, що може бути корисним для інвесторів.

Агровимоги до передпосівного обробітку щодо структурного складу та щільності будови грунту з урахуванням розміру насіння сільськогосподарських культур. Рекомендації

Рік видання: 

У рекомендаціях висвітлено основні недоліки чинних агровимог до технологій та технічних засобів передпосівного обробітку ґрунту. Проведено порівняння оптимальних параметрів моделі посівного шару ґрунту з реальними параметрами ґрунту, підготовленого до посіву з метою обґрунтування агровимог до передпосівного обробітку щодо структурного складу та щільності будови ґрунту з урахуванням розміру насіння сільськогосподарських культур. Одночасно проведено дослідження впливу сучасних ґрунтообробних знарядь на формування параметрів структурного складу й щільності будови на чорноземних ґрунтах важкого гранулометричного складу. Визначено природні, технологічні і організаційні умови реалізації задач розробки оптимальної моделі посівного шару для культур з різним розміром насіння. Обґрунтовано пропозиції щодо регіонів впровадження та розраховано очікувану економічну ефективність.

Рекомендації з раціонального використання земель приморської частини Краснознам`янської зрошувальної системи

Рік видання: 

Рекомендації складені з використанням результатів досліджень 2010-2012 рр. за договором №Т-507 з Державним агентством водних ресурсів України з урахуванням фондових матеріалів Каховської гідрогеолого-меліоративної експедиції Держводагенства України, Херсонського державного обласного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції «Облдержродючість», Херсонського державного аграрного університету, Інституту рису НААН щодо ґрунтово-меліоративного і агрохімічного стану земель приморської частини Краснознам`янської зрошувальної системи. У рекомендаціях наведено характеристику еколого-агромеліоративного стану (ЕАМС) земель за основними показниками: якістю зрошувальної і дренажної води, глибинами і мінералізацією підґрунтових вод, ступенями засолення і солонцюватості ґрунтів, забруднення вод, ґрунтів і сільськогосподарської продукції важкими металами, вмістом у ґрунтах гумусу і рухомих форм азоту, фосфору і калію. Представлено електронні картограми показників ЕАМС земель приморської частини Краснознам`янської ЗС. Для поліпшення ЕАМС земель викладено диференційовані комплексні організаційні, інженерно-меліоративні, агромеліоративні і агротехнічні заходи.

Ціна з ПДВ: 

25.62 грн

Система протидеградаційних заходів у зрошуваному садівництві України. Рекомендації

Рік видання: 

Рекомендації розроблені з використанням результатів власних досліджень 2012 р. та даних наукових джерел і є результатом виконання робіт за договорами з Мінагрополітики України № 24-26, 28 від 17.09.2012р. У рекомендаціях наведено теоретичні засади та систему оцінювання еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель у садах, науково-методичні основи оцінювання процесів деградації ґрунтів садів при зрошенні. Викладено зміст системи протидеградаційних заходів у зрошуваному садівництві. Система включає застосування інноваційних ресурсоощадних способів і режимів зрошення (передусім, краплинного); застосування сидерації або дерново-перегнійну систему утримання ґрунту міжрядь (у плодоносних садах); органо-мінеральну систему удобрення, внесення азотних добрив з поливною водою в 3-5 прийомів протягом вегетаційного періоду; заходи з меліорації зрошувальної води та ґрунту, внесення кальцієвих меліорантів у випадках наявності процесів іригаційного або природного осолонцювання ґрунтів саду; промивання ґрунтів у випадках їх засолення. Запропоновано заходи з охорони вод, ґрунтів і продукції садівництва від антропогенного забруднення в умовах зрошення. Призначені для виробників продукції садівництва всіх форм власності в зрошуваних умовах.

Спосіб відбору ґрунтових зразків в насадженнях багаторічних культур за умов краплинного зрошення. Рекомендації

Рік видання: 

Рекомендації розроблені з використанням результатів власних досліджень 2012 р. та даних наукових джерел і є результатом виконання робіт за договором з Мінагрополітики України №27 від 17.09.2012 р. У рекомендаціях наведено спосіб відбору ґрунтових зразків у зрошуваних багаторічних насадженнях, який враховує формування просторової неоднорідності ґрунтових процесів та режимів, зміни у ґрунтово-екологічному стані зрошуваних прикореневих площ ґрунтів, що знаходяться в зоні водовипуску, та незрошуваних площ зони сухих міжрядь, а також дає змогу диференційовано оцінити просторові зміни зрошуваних територій. Визначено та уточнено масштаб, об’єм та методику просторового відбору зразків ґрунту при локальному способі зволоження. висвітлено ключові положення оцінювання еколого-агромеліоративного стану земель під багаторічними насадженнями в умовах краплинного зрошення. Рекомендації призначені для виробників продукції садівництва за краплинного зрошення всіх форм власності.

Ціна з ПДВ: 

18.86 грн

Методика визначення забезпеченості ґрунтів мікроелементами для потреб плодових насаджень та заходи із усунення їх нестачі в мінеральному живленні

Рік видання: 

На замовлення департаменту землеробства Міністерства аграрної політики та продовольства України розроблено методику визначення забезпеченості ґрунтів мікроелементами для потреб плодових насаджень та заходи із усунення їх нестачі в мінеральному живленні. Проведено районування території України за вмістом рухомих форм цинку, міді, марганцю та заліза в ґрунтах. Визначено ареали із низьким, середнім та високим їх вмістом в ґрунтах. Встановлені граничні рівні вмісту карбонатів у ґрунтах для вирощування плодових культур. Показано, що ризик виникнення нестачі мікроелементів для плодових культур проявляється на значній площі (понад 12 млн. га с.-г. угідь). Встановлено, що негативні явища, пов’язані із дефіцитом мікроелементів, усуваються застосуванням відповідних мікродобрив, особливо в халатній формі.

Рекомендації призначені для спеціалістів всіх рівнів у галузі садівництва та виноградарства України для визначення ґрунтів, придатних під багаторічні плодові насадження за вмістом рухомих форм мікроелементів, карбонатністю ґрунтів та реакцією їх середовища.

Ціна з ПДВ: 

36.24 грн

Сторінки