2015

Фермеру про ґрунтo- і ресурсозбережувальні інновації з обробітку

Рік видання: 

Систематизовано невирішені проблеми з обробітку ґрунтів в Україні, що викликають їхню деградацію і є причиною недостатньої ефективності землеробських технологій. На основі аналізу вітчизняного і закордонного досвіду охарактеризовано новітні способи обробітку ґрунтів - мінімальний, консервативний, нульовий, точний, з мульчею, поглиблений і інші, а також новітні ґрунтообробні знаряддя. Описано маршрутну організацію виконання машинно-тракторних робіт, що дозволяє істотно зменшити ущільнювальну площу поля при вирощуванні культур. Основну увагу приділено ґрунтозахисним і ресурсозбережувальним особливостям нових технологій. Виявлено регіони України, де нові способи обробітку можуть бути ефективними, і де через ті або інші ґрунтово-кліматичні особливості - неефективними. Викладено простий метод вибору способу обробітку поля й визначення якості виконаного обробітку з використанням показника твердості ґрунту. Описано успішний досвід освоєння в Україні нульового й точного обробітку. Обґрунтовано пропозицію про необхідність обов'язкового застосування в Україні грунтозбережувальних технологій обробітку як основи майбутнього «розумного» землеробства.

Ціна з ПДВ: 

54.70 грн

Національна програма охорони ґрунтів України

Рік видання: 

Висвітлено сучасний стан ґрунтового покриву України та причини широкого розвитку різноманітних деградаційних процесів – дегуміфікації, ерозії, знеструктурення, переущільнення, збіднення на поживні елементи тощо. Для виправлення негативного стану, що склався, потрібна радикальна зміна стратегії землекористування, прийняття і реалізація Національної програми охорони ґрунтів України. Актуальність програми зростає у зв’язку із завершенням земельної реформи і можливим скасуванням мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У науковому виданні розглянуто основні позиції Програми, обґрунтовано її обсяги, орієнтовні витрати та джерела фінансування, організаційні, технологічні, правові заходи та етапи і механізм виконання Програми, а також державний контроль і очікувані результати від її реалізації.

Цінні, деградовані і малопродуктивні ґрунти України: заходи з охорони і підвищення родючості

Рік видання: 

Визначено перелік критеріїв, конкретні параметри і географічну розповсюдженість цінних, деградованих і малопродуктивних ґрунтів ріллі. Цінні ґрунти як ґрунти з оптимальними або наближеними до них параметрами морфологічних, фізичних, фізико-хімічних і хімічних властивостей потребують організації особливої охорони, у тому числі уведення Червоної книги ґрунтів, а в разі використання в землеробстві – заборони будь-яких заходів, що шкодять цим ґрунтам. Деградовані ґрунти запропоновано диференціювати за типами (відповідно причин, що їх викликають), розповсюдженістю і меліоративними заходами (від виведення з ріллі за умови певних параметрів властивостей до удосконалення агротехнологій). Особливу увагу звернено на необхідність дотримання припустимого тиску знарядь і зменшення механічного навантаження на ґрунт у процесі його обробітку. Обґрунтовано перелік критеріїв, за якими визначено площі і географію орних ґрунтів з кращим, середнім і гіршим рівнями родючості для вимогливих і маловимогливих культур. Для організації систематичного контролю за станом ґрунтів необхідний моніторинг, особливо кризового типу на постійних ділянках, відповідно до того чи іншого ризику прояву деградації ґрунтів. У додатках наведено таблиці для діагностики деградації і визначення якісного стану ґрунтового покриву країни.

Ціна з ПДВ: 

44.92 грн

Агрохімслужба в системі факторів збереження і підвищення родючості ґрунтів (до 50-річчя заснування агрохімслужби України)

Рік видання: 

В брошурі узагальнені найважливіші етапи формування агрохімічної служби в Україні. Наведені дані про соціально-економічні умови в період створення агрохімслужби, організаційний період, а також головні завдання новоствореної служби, стан ґрунтового  покриву та його еволюція в процесі сільськогосподарського використання, динаміка агрохімічних показників родючості. Наводяться практичні результати тісної співдружності наукових установ і агрохімічної служби, а також пропозиції щодо її вдосконалення з урахуванням зарубіжного досвіду. Брошура розрахована на працівників агрохімслужби, науковців, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації.

Итоги деятельности Украинского общества почвоведов и агрохимиков за 2010-2014 гг. и актуальные задачи на перспективу

Рік видання: 

Приведены итоги деятельности и достижения Украинского общества почвоведов и агрохимиков за межсъездовский период (2010-2014 гг.), охарактеризовано современное состояние почвенного покрова Украины, акцентировано внимание на широкой распространенности в почвах деградационных процессов, раскрыты обусловливающие их причины. Определены перспективные задачи Общества по поднятию рейтинга проблемы охраны почв, разработке и принятию более действенных законов об охране почв и их плодородия («Об охране почв и воспроизводстве их плодородия»), обновлению земельно-кадастровой информации, поддержки просветительской деятельности в средствах массовой информации, активизации международного сотрудничества с целью разработки эффективной стратегии охраны почв от деградации.

Підсумки діяльності Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків у 2010-2014 рр. та актуальні завдання на перспективу

Рік видання: 

Наведено підсумки діяльності та здобутки Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків за міжз’їздівський період (2010-2014 рр.), охарактеризовано сучасний стан ґрунтового покриву України, акцентовано увагу на широке поширення в ґрунтах деградаційних процесів, розкрито причини, що їх обумовлюють. Визначено завдання Товариства на перспективу щодо підняття рейтингу проблеми охорони ґрунтів у суспільстві, розробки та прийняття більш дієвих законів про охорону ґрунтів та їх родючості, оновлення земельно-кадастрової інформації, поширення освітянської діяльності у засобах масової інформації, активізації міжнародного співробітництва з метою розробки ефективної стратегії охорони ґрунтів від деградації.

Агро- и экофизика почв

Рік видання: 

Рассмотрены физические свойства почв основних природных зон Украины, их модальне (реальные, наиболее вероятные для местных условий) и оптимальные характеристики, опыт использования в картографировании, разработке педотрансферных моделей, бонитировке, специальных видов районирования, оценке экологического состояния почв, их продуктивности, инвестиционной привлекательности, выработке агрономических требований к технологиям и техническим средствам обработки. Установлены особенности пространственной неоднородности физических и других свойств почв в пределах малых ареалов (полей севооборотов) и на их основании – сценарии точного земледелия в различных природных зонах страны. Структурный состав, плотность сложения и поровое пространство использованы в качестве состоятельного инструмента мониторинга почв (особенно кризисного) и в конкретизации содержания антропогенной эволюции почв. Обоснованы диагностические критерии и масштабы проявления физической деградации распахиваемых почв. Предложены пути регулирования физических свойств, дифференцированные для почв и культур, в основе которых лежит «разумное» земледелие, а именно: соблюдение требований технологий, стандартов, нормативов и использование почвофильных (почвозащитных) орудий, воздействие которых на почву не превышает структурной связности агрегата агрономически полезного размера и способности почвы к обратимости (восстановлению) модальных свойств и режимов.

Ціна з ПДВ: 

180.70 грн

Сторінки історії агрохімічних досліджень в Україні

Рік видання: 

Збірка вміщує нариси про видатних вчених-агрохіміків, які працювали в галузі агрохімічних досліджень в Україні в період з останньої чверті XIX до початку XXI століття.

Наведені найважливіші етапи життя, наукової та педагогічної діяльності академіків, докторів наук і професорів, які внесли значний вклад у розвиток агрохімічної науки, окреслені найважливіші результати наукових досліджень, а також перелік основних публікацій і створені ними наукові школи.

Окремими розділами показана роль провідних учбових і наукових закладів у підготовці наукових кадрів агрохіміків, а також історія становлення Української академії аграрних наук і агрохімслужби.

Збірка може бути корисною для науковців, які проводять агрохімічні дослідження, аспірантів, викладачів і студентів вузів аграрного профілю I-IV рівнів акредитації.

Ціна з ПДВ: 

99.00 грн

Ресурсоощадні технології вирощування зернових культур: оцінка й ефективність. Монографія

Рік видання: 

У монографії досліджено науково-практичні підходи до оцінки ресурсоощадних технологій вирощування зернових культур. Запропоновано концептуальну модель оцінки й упровадження ресурсоощадних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Проаналізовано сучасний стан розвитку зернового виробництва і досліджено ефективність виробництва зерна залежно від виробничих витрат, у тому числі на мінеральні добрива. Визначено основні напрями використання ресурсоощадних технологій. Наведено результати порівняльного аналізу економічної, енергетичної та екологічної ефективності технологій виробництва зерна різної інтенсивності для умов Лісостепу України і результати комплексної оцінки ресурсоощадних технологій вирощування озимої пшениці залежно від часу відновлення весняної вегетації. Проаналізовано ефективність диференційованого внесення мінеральних добрив при вирощуванні зернових культур залежно від оброблюваної площі.

Призначено для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, керівників і спеціалістів аграрних формувань, працівників органів державного управління АПК різних рівнів і всіх, хто цікавиться проблематикою ефективного аграрного виробництва.

Зміст

Раціональне використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів: організаційно-економічні, екологічні й нормативно-правові аспекти. Колективна монографія

Рік видання: 

У колективній монографії з позицій міждисциплінарного підходу викладено результати дослідження проблеми раціонального використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів. Значну увагу приділено питанням формування економічного механізму відтворення родючості ґрунтів в аграрній сфері. Розглянуто нормативно-правове забезпечення збереження ґрунтів і відтворення їхньої родючості. Досліджено організаційно-економічні й екологічні аспекти раціонального використання ґрунтів і відтворення їхньої родючості. Розглянуто методологічні й методичні аспекти визначення еколого-економічних збитків від деградації ґрунтів. Висвітлено основні аспекти екологізації аграрного землекористування й ефективності органічного виробництва. Проаналізовано зарубіжний досвід раціонального використання ґрунтових ресурсів і відтворення родючості ґрунтів.

Розраховано на науковців, викладачів, керівників і спеціалістів органів державного управління, фахівців агроформувань, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями раціонального використання і відтворення родючості ґрунтів.

Зміст книги

Ціна з ПДВ: 

127.27 грн

Сторінки