2016

Рекомендації щодо проведення метрологічного контролю робіт із сертифікації земель в умовах органічного землеробства

Рік видання: 

Рекомендації щодо проведення метрологічного контролю робіт із сертифікації земель в умовах органічного землеробства (далі Рекомендації) містять: систему метрологічного контролю (організаційні, нормативні та технічні аспекти); порядок його проведення під час оцінювання стану сертифікованих право проводити метрологічний контроль сертифікованих земель і оцінювати їхній стан; метрологічний (технічний) нагляд за станом сертифікованих земель.

Рекомендації розроблено з урахування положень, правил та вимог чинного законодавства в сферах метрології та органічного виробництва, комплексу стандартів щодо сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення, який впроваджено наказом Міністерства аграрної політики України «Про добровільну сертифікацію земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення» від 9 квітня 2008 року № 235, Рекомендацій щодо впровадження системи сертифікації земель для органічного землеробства в Україні та в стандартів БІОЛан.

Впровадження Рекомендацій сприятиме встановленню оптимального підходу до метрологічного контролю робіт із сертифікації земель для органічного землеробства, а головне, підвищенню якості та достовірності інформації під час оцінювання стану сертифікованих земель або земель, що плануються для сертифікації.

Рекомендації призначені в якості допоміжного методичного матеріалу лабораторіям, які проводять контроль стану ґрунтів в умовах органічного землеробства, науковим установам і науково-дослідним інститутам, що приймають участь в проведенні робіт з органічного виробництва, ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» та його обласним філіям, Державний сільськогосподарській інспекції України

Ціна з ПДВ: 

65.00 грн

Тлумачний словник застандартизованих термінів у галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів

Рік видання: 

Словник містить застандартизовані терміни та визначення позначених ними понять у галузі ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.

Словник призначений для працівників наукових і освітніх установ і організацій, аспірантів і докторантів, а також для органів центральної виконавчої влади з питань аграрної політики, земельних ресурсів, водного господарства, екології та природних ресурсів.

Ціна з ПДВ: 

225.00 грн

Наукове забезпечення управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів (наукова доповідь)

Рік видання: 

Визначено актуальність і перспективність вирішення проблем системного управління трансформацією ґрунтів та їх родючим потенціалом у контексті євроінтеграційних процесів. Висвітлено роль ґрунтово-земельних ресурсів у стратегії збалансованого (сталого) розвитку. Обґрунтовано необхідність упровадження системного управління ґрунтовими ресурсами в Україні, запропоновано заходи, які сприятимуть вирішенню проблеми охорони ґрунтів та підвищенню їх родючості. Акцентовано увагу на напрямах удосконалення інформаційного забезпечення щодо стану ґрунтових ресурсів для формування системного управління землекористуванням. Визначено основні н6апрями удосконалення наукового забезпечення управління ґрунтовими ресурсами України.

Ціна з ПДВ: 

26.60 грн

Реєстр перспективних наукових розробок установ північно-східного регіону в галузі АПК

Рік видання: 

У реєстрі наведено перспективні розробки наукових установ та вищих навчальних закладів аграрного профілю Північно-східного регіону України з новітніх технологій у ґрунтознавстві, агрохімії, рослинництві, овочівництві, тваринництві, ветеринарній медицині. Їх впровадження у виробництво дозволить перейти на принципи керованого землеробства, впровадження ґрунтозахисного обробітку ґрунту, застосування новітніх систем удобрення сільськогосподарських культур та їх адаптації до змін природно-кліматичних умов, розвитку тваринництва, птахівництва та переробки сільськогосподарської продукції із вимогами екологічної безпеки, сталого розвитку сільських територій та інвестиційної привабливості та сприятиме успішній реалізації регіональної науково-технічної політики в агропромисловому комплексі регіону.

Ціна з ПДВ: 

51.30 грн

СТАЦІОНАРНІ ПОЛЬОВІ ДОСЛІДИ/STATIONARY FIELD TEST- TRIALS OF UKRAINE

Рік видання: 

Видання STATIONARY  FIELD TEST- TRIALS OF UKRAINE («Стаціонарні польові досліди України» (Реєстр атестатів)) включає 89 польових дослідів, які проводять наукові установи Національної академії аграрних наук України в різних ґрунтово-кліматичних умовах на території України. Складено «Паспорт польового досліду» з короткою характеристикою: почтова адреса проведення досліду, e-mail, географічні координати, назва досліду, рік закладки, номер атестату, мета та завдання дослідження, назва ґрунту та його фізико-хімічна характеристика, схема досліду, культури сівозміни, основні наукові результати та перспективи дослідження, наукові керівники та виконавці польового досліду.

 

Ціна з ПДВ: 

634.29 грн

Система охорони від водної ерозії ґрунтів схилових територій степових агроландшафтів (науково-методичний посібник)

Рік видання: 

У посібнику висвітлюються проблеми ґрунтоводоохоронного екологічно безпечного сільськогосподарського виробництва, орієнтованого на створення ґрунтоводоохоронної організації агроландшафту; як фундаменту формування систем землеробства незалежно від категорій землекористування і форм господарювання; розглядаються теоретичні і прикладні засади ґрунтоводоохоронної і екологічної оптимізації агроландшафтів за їх ерозійно- гідрологічними показниками. Наведена оцінка кризового стану земельних ресурсів і чинників, які порушують стійкість агроекосистеми.

Викладені методолгія та алгоритм розроблення оптимального співвідношення компонентів функціональних моделей ґрунтоводоохоронних агроландшафтів, методика кількісного оцінювання гідрологічних параметрів ґрунтоводоохоронного агроландшафту (АЛ) з адаптацією протиерозійного облаштування на водозборі.

Вперше досліджена роль гідрологічних параметрів ґрунту і факторів природного та антропогенного середовища (щільність будови ґрунту, опади, коефіцієнт захисної дії лісосмуг, агрофон) у функціонуванні агроландшафту. Розраховано емпіричні моделі коефіцієнта зволоженості ґрунту в квітні; коефіцієнта дефіциту зволоження в травні-червні, липні-серпні, вересні-жовтні місяцях. На основі ескізної моделі оптимізації ґрунтоохоронного АЛ з урахуванням дефіциту вологи (від 0,7 НВ, %) виділено природно-антропогенні групи та запропоновано диференційовані заходи (моделі) волого-збереження, які відповідають конкретній екологічній ситуації.

Досліджено ерозійно-гідрологічний процес втрат ґрунту від злив за методом їх моделювання. Виявлені провідні фактори втрат ґрунту , балковий водозбір диференційовано за ерозійно-гідрологічними фактоами та втратами стоку та змиву.

Посібник розраховано на фахівців землевпоряджувальних організацій, агрономічної служби агроформувань, фермерів, студентів і викладачів аграрних вузів і коледжів.

Ціна з ПДВ: 

95.20 грн

Рекомендації щодо напрямків з оптимізації управління та раціонального використання водних і земельних ресурсів Херсонської області

Рік видання: 

У рекомендаціях наведено аналіз сучасного стану зрошення в Херсонській області, інформацію щодо моніторингових досліджень на зрошуваних землях, оцінку їх сучасного еколого-агромеліоративного стану за комплексом показників (на прикладі Каланчацької та Чаплінської зрошуваних систем), продуктивність сільськогосподарських культур у зрошуваних і незрошуваних умовах. Для оптимізації управління та раціонального, збалансованого використання водних і земельних ресурсів Херсонської області запропоновано комплекс диференційованих заходів: організаційні, агромеліоративні, інженерно-меліоративні, агротехнічні, фітобіологічні. Викладено економіко-організаційні аспекти меліорації земель. Висвітлено напрямки розвитку та розширення площ зрошення в Херсонській області на сучасному етапі з урахуванням комплексу показників еколого-агромеліоративного стану земель.

Ціна з ПДВ: 

47.88 грн

Теоретичні основи організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні (монографія)

Рік видання: 

Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню організації дієвої системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні. Основна ідея полягає у створенні умов, спрямованих на забезпечення таких зв’язків в земельних відносинах, які б без зовнішнього втручання функціонували як система, спрямована на застереження прискореної ерозії та збереження родючості ґрунтів. Узагальнено світовий досвід регулювання антропогенного навантаження на навколишнє середовище під кутом зору системних принципів. Головну увагу приділено методології організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні. Обґрунтовано основні принципи, першочергові заходи організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні. Обґрунтовано основні принципи, першочергові заходи організації системи охорони ґрунтів від ерозії в Україні, новітні принципи та алгоритми геоінформаційного забезпечення її функціонування. Значну увагу приділено конкретним методам і способам постановки та вирішення завдань ґрунтозахисної оптимізації.

Призначено для держслужбовців Мінагрополітики, землевпорядників, агрономів, геоекологів, викладачів і студентів відповідних спеціальностей.

Ціна з ПДВ: 

92.02 грн

Розвиток українського агрономічного ґрунтознавства (монографія)

Рік видання: 

Монографію присвячено становленню і розвитку агрономічного ґрунтознавства в Україні, яке розглядає ґрунт як основний засіб сільськогосподарського виробництва та предмет праці обов’язково в контексті його певного еколого-генетичного статусу, функціонально пов’язаного з факторами ґрунтоутворення – важливими чинниками агрономічних властивостей та родючості. Висвітлено історично зумовлені періоди його розвитку. Показано велику неоднорідність земельних ресурсів як природно-економічного потенціалу внаслідок різноманітності їхнього компонентного складу стосовно зональності еколого-генетичного статусу ґрунтів. Доведено, що параметрично оцінити родючість ґрунтів не лише за багаторічними урожаями даних об’єктів господарювання, а також і за властивостями ґрунтів, різних за еколого-генетичним статусом неможливо.

Визначено бонітетні параметри природної й ефективної родючості ґрунтів стосовно основних сільськогосподарських культур у межах провінцій у зональному аспекті.

Обґрунтовано безперспективність пропозицій скорочення ріллі та визначення співвідношень угідь щодо раціонального використання ґрунтових ресурсів; проведення великомасштабного дослідження ґрунтового покриву як заходу забезпечення прогресу в розвитку сільського господарства, збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на основі раціонального використання земельних ресурсів; спеціалізацію землеробства як захід формування збалансованого землекористування на підставі адаптивності до зональності ґрунтово-екологічних ресурсів вирощуваних культур для повної реалізації ними біологічного потенціалу та забезпечення ефективного і стійкого розвитку агропромислового комплексу.

Для науковців, викладачів, аспірантів, і студентів сільськогосподарських, біологічних та географічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, широкого кола спеціалістів, пов’язаних із земельним кадастром України, оцінюванням родючості та раціональним використанням ґрунтів.

Ціна з ПДВ: 

116.40 грн

Екологічна реабілітація техногенно забруднених важкими металами ґрунтів. Методика (наукове видання)

Рік видання: 

Видання присвячується Міжнародному Року Ґрунтів.

Обґрунтовано необхідність розробки та викладено методику проведення екологічної реабілітації ґрунтів земельних ділянок різного призначення забруднених важкими металами. Методика містить вимоги до порядку проведення обстеження забруднених ґрунтів, комплексної оцінки їх екологічного стану та складання рекомендацій з його поліпшення, а також перелік і зміст основних етапів робіт, що базуються на методології еколого-геохімічних, ґрунтово-екологічних та еколого-меліоративних досліджень; методи їх ремедіації за узагальнення міжнародного досвіду регламентації забруднення неорганічної природи і землекористування та досвіду авторських патентозахищених розробок з цієї наукової проблеми; переваги та обмеження використання методів екологічної реабілітації, диференціації методів на типи, класи та групи відповідно до обґрунтування вибору необхідного методу ремедіації техногенно забруднених ґрунтів; наукове обґрунтування вибору необхідного методу ремедіації техногенно забруднених ґрунтів відповідно до рівня забруднення. Методика також включає розроблені вимоги до методів екологічної ремедіації грунтів від забруднень, вимоги щодо раціонального сумісного використання методів екологічної ремедіації техногенно забруднених ґрунтів та вимоги щодо утилізації кінцевих продуктів їх очищення. Наведено нормативні і додаткові матеріали щодо оцінки ступеню забруднення ґрунту та визначенню його екологічного стану, надано рекомендації з ліквідації наслідків забруднення ґрунтів важкими металами.

Ціна з ПДВ: 

44.45 грн

Сторінки