2017

Інструкція щодо проведення контролю точності результатів вимірювання та аналізування у вимірювальних (аналітичних) лабораторіях в сфері якості та контролю стану ґрунтів

Рік видання: 

Інструкція установлює адаптований до сучасних вимог порядок проведення контролю якості результатів вимірювань (зовнішній, внутрішній та поточний), проведення коригувальних дій та форми реєстрації результатів.

Інструкцію призначено в якості методичного матеріалу для використання у вимірювальних (аналітичних) лабораторіях, які контролюють стан ґрунтів шляхом визначення їхніх характеристик.

Ціна з ПДВ: 

65.00 грн

Теоретичні підходи до метрологічного та стандартизаційного забезпечення в сфері якості ґрунтів. Науково-методичні рекомендації

Рік видання: 

Науково-методичні рекомендації містять узагальнені та систематизовані теоретичні та практичні матеріали щодо: чинних вимог нормативно-правових актів з питань метрологічного та стандартизаційного забезпечення; сучасного стану цих напрямків в сфері якості ґрунтів; проблем і недоліків впровадження стандартизаційних і метрологічних вимог в цій сфері; шляхи удосконалення метрологічного забезпечення робот у сфері якості ґрунтів для підвищення достовірності і точності результатів вимірювань; можливих шляхів подальшого розвитку метрологічного та стандартизаційного забезпечення в сфері якості ґрунтів.

Науково-методичні рекомендації розроблено з урахуванням вимог нормативно-правових актів (ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» стосовно забезпечення єдності вимірювань в Україні та ЗУ «Про стандартизацію» стосовно нормативного забезпечення), положень Концепції розвитку системи стандартизації в сфері якості та охорони ґрунтів; Галузевої програми стандартизації в сфері якості та охорони ґрунтів; Настанови щодо порядку впровадження нормативно-методичного забезпечення якості та охорони ґрунтів.

Впровадження Науково-методичних рекомендацій сприятиме реалізації сучасних нормативно-правових вимог, створенню ефективного метрологічного та стандартизаційного забезпечення в сфері якості ґрунтів та удосконаленню існуючої системи керування вимірюваннями у вимірювальних (аналітичних) лабораторіях.

Рекомендовано в якості допоміжного науково-методичного матеріалу для використання в наукових дослідженнях лабораторій ДУ «Держґрунтохорона» та його обласні філії, наукових установ системи НААН.

Ціна з ПДВ: 

75.00 грн

Методологія оперативної діагностики впливу природних та антропогенних навантажень на функціональну стійкість кислих ґрунтів

Рік видання: 

Методологію розроблено у відповідності до проблемно-тематичних планів ПНД НААН «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» за завданням 01.01.03.07 Ф «Розробити наукові основи функціональної стійкості кислих ґрунтів в умовах зростаючих навантажень».

У методології діагностику впливу природних та антропогенних навантажень на функціональну стійкість кислих ґрунтів запропоновано здійснювати за таким етапами: потенціометричні дослідження in-situ, діагностика змін у ґрунті шляхом оперативного способу визначення протеазної активності ґрунту, визначення зміни кислотно-основної буферності ґрунту під впливом навантажень та виведення коефіцієнту функціональної стійкості ґрунту. Такий алгоритм дозволяє комплексно відобразити ефективність функціонування ґрунту. Методологію призначено для використання в системі Міністерства аграрної політики та продовольства України, ДУ «Інститут охорони ґрунтів», в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності і ін. під час проведення агроекологічного моніторингу кислих ґрунтів.

Ціна з ПДВ: 

20.17 грн

Новітні властивості антропогенно змінених ґрунтів. Сценарії антропогенної еволюції ґрунтового покриву

Рік видання: 

Ґрунти, що тривалий час розорюються, є типовими полігенетичними утвореннями, тому що в їх формуванні поряд із природними значну роль відіграють антропогенні чинники. Під дією механічних, хімічних і меліоративних заходів природні ґрунти втрачають притаманні їм будову, властивості й режими. Підсилюються анізотропність, просторова гетерогенність, переферційні низхідні й висхідні потоки вологи, формуються нові типи горизонтальних і вертикальних ґрунтових профілів, зростають рівноважна щільність та консолідованість ґрунту та кількість фальшивих агрегатів, структура порового простору стає бімодальною, відзначається очевидне гальмування процесів агрегації, втрачається здатність до оборотності властивостей і режимів як основна умова протидії деградаційним процесам, порушується характерна для природного ґрунту ритмічність ґрунтоутворення через активізацію релаксаційних процесів. Значні зміни відбуваються в дрібнодисперсній мінеральній та органічній частинах. Зменшується загальний вміст гумусу, зростає його лабільність, спостерігається оглинення, через збільшення глибини промочування й опускання рівня карбонатів локально відзначається підкислення. У підсумку констатується, що в умовах незбалансованого й неякісного землекористування навіть просте відтворення родючості ґрунтів неможливе, а рівноважний (стабільний) стан властивостей і режимів ґрунтів, що інколи констатується у літературі,- скоріше помилкове твердження, бо сформоване на підставі недостатньо тривалих досліджень. У результаті антропогенної еволюції за відносно короткий історичний проміжок часу формується нове тіло – антропогенно перетворений ґрунт – агрозем, який стає 4-вимірним тілом природи, тому що його параметри змінюються у просторі (3 виміри) і часі (4-й вимір). Цей факт вимагає відбиття в класифікації ґрунтів і коректив у вивченні, управлінні їхньою родючістю й використанні. Обговорено можливі сценарії подальшої антропогенної еволюції ґрунтів: деградація, удавана рівновага й «розумна» бездеградаційна трансформація ґрунту, що досягається у результаті свідомої діяльності землекористувача.

Ціна з ПДВ: 

43.02 грн

Зрошувані ґрунти Донецької області: еколого-агромеліоративний стан, комплексні заходи з охорони та раціонального використання

Рік видання: 

Викладено результати багаторічних досліджень чорноземів звичайних Північного Степу України (Донецької області) з вивчення спрямованості ґрунтотворних процесів та трансформації властивостей ґрунтів за зрошення водами різної якості та вилучення зі зрошення (в постіригаційний період). Надано оцінку еколого- агромеліоративного стану зрошуваних земель за системою показників та напрямки їх агрогенної еволюції за різного використання та меліоративного навантаження. Викладено механізми та параметри стійкості чорнозему звичайного до впливу зрошення і розвитку деградаційних процесів, питання екологічного нормування антропогенних навантажень на ґрунти для забезпечення збалансованого (сталого) розвитку агропромислового виробництва та мінімізації ризику прояву деградації. Наведено агроекологічну класифікацію зрошуваних земель області. Запропоновано комплекс інноваційних диференційованих заходів з охорони та підвищення родючості ґрунтів з використанням системних агроландшафтних підходів та принципів інтегрованого управління водними і земельними ресурсами.

Ціна з ПДВ: 

112.87 грн

Калийное состояние почв и эффективность удобрений

Рік видання: 

В издании дана оценка калийного состояния основных типов почв Украины, полученная на основе современных теоретических и методических разработок, приведен его прогноз на перспективу, предложены методы, позволяющие наиболее точно оценить калийное состояние почв. Установлено, что оценка природного калийного состояния пахотных почв тяжелого гранулометрического состава, полученная в результате использования так называемых «жестких» химических методов, сильно завышена.

Показана эффективность использования калийных удобрений на основных типах почв страны. Установлено, что невысокая агрономическая эффективность калийных удобрений на почвах тяжелого гранулометрического состава засушливых природных зон связана, не с их высокой обеспеченностью калием, а недостатком влаги.

Ціна з ПДВ: 

24.60 грн

Ефективність інновацій для раціонального використання ґрунтів: теорія, методика, аналіз

Рік видання: 

У монографії обґрунтовано теоретичні й методологічні засади визначення ефективності застосування інновацій у сфері охорони і раціонального використання ґрунтових ресурсів. Дістали дальшого розвитку положення щодо сутності й ієрархічної класифікації ефективності, узагальнено методичні підходи й сформовано систему показників для визначення економічної ефективності земельних інновацій. Запропоновано й апробовано науково-методичний підхід до економічної оцінки екологічного ефекту від запобігання емісії вуглекислого газу з ґрунтів за різних рівнів антропогенного навантаження. Здійснено оцінку економічної ефективності землекористування за різних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Розглянуто науково-практичні підходи до економічної ефективності новацій на прикладі органічного землеробства.

Розраховано на науковців, викладачів, керівників і спеціалістів органів державного управління, фахівців агроформувань, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями ефективності інновацій у сфері охорони й раціонального використання ґрунтів.

Ціна з ПДВ: 

72.48 грн

База даних об’єктів права інтелектуальної власності, створених у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

Рік видання: 

Представлено перелік, коротку характеристику та сферу застосування об’єктів права інтелектуальної власності (патентів на винаходи й корисні моделі, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір й інших охоронних документів) Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», що є результатом виконаних наукових досліджень зі створення технологій, технологічних прийомів, методів діагностики, застосування агроприйомів тощо, та використовується під час надання платних послуг, зокрема, шляхом укладання господарських договорів і ліцензійних угод.

Видання розраховано на керівників і спеціалістів державних органів управління, фахівців аграрних підприємств різних форм власності, науковців і всіх тих, кого може зацікавити інтелектуальна власність Інституту.

Ціна з ПДВ: 

20.04 грн

Оцінювання екосистемних послуг засолених ґрунтів під впливом меліорації (методичні рекомендації)

Рік видання: 

Методичні рекомендації складені за результатами досліджень по проекту «Оцінка екосистемних послуг засолених ґрунтів під впливом меліорації» на підтримку здійснення Регіонального плану діяльності Євразійського ґрунтового партнерства в рамках співпраці між Продовольчою та Сільськогосподарською Організацією Об’єднаних Націй (ФАО) і Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». У рекомендаціях запропоновано експертну десятибальну систему оцінювання постачальної екосистемної послуги засолених ґрунтів України, що ґрунтується на аналізі їх сучасного еколого-агромеліоративного стану за комплексом показників. Проведено аналіз чутливості екосистемних послуг засолених ґрунтів до меліоративних ефектів. Наведено методику експерементального визначення ступеня виконання засоленими грунтами постачальної екосистемної функції ( на прикладі пілотних територій) та розроблено картосхеми зонування пілотних територій за ступенем виконання засоленими грунтами постачальної екосистемної послуги. Для поліпшення еколого-агромеліоративного стану земель та виконання постачальної екосистемної послуги запропоновано диференційовані комплекси інженерно-меліоративних, агромеліоративних і агротехнічних заходів.

Ціна з ПДВ: 

48.61 грн

Концепція створення інформційної системи грунтоохоронного моніторингу методами дистанційного зондування

Рік видання: 

Підготовлено першу в Україні Концепцію створення інформаційної системи моніторингу грунтів на основі методів дистанційного зондування, яка встановлює основні стратегічні напрями розвитку інформаційного забезпечення систем спостережень за грунтовим покривом. Акцентовано увагу на необхідності здійснення моніторингу грунтів сучасними оперативними методами збирання, зберігання та обробки інформації із залученням методів дистанційного зондування. 

Розраховано на широке коло фахівців, які займаються вивченнм грунтового покриву, державних службовців, керівників управлінь агропромислового розвитку, науковців, землекористувачів, фахівців державних установ і сільськогосподарських підприємств, земелевласників, зацікавлених в отриманні оперативної та достовірної інформації про стан грунтів. 

Ціна з ПДВ: 

30.00 грн

Сторінки