2018

Регіональна програма охорони ґрунтів та їх родючості у Харківській області (цільові орієнтири, концепція, засоби реалізації)

Рік видання: 

Видання містить викладення основних концептуальних положень формування регіональної програми охорони ґрунтів і відтворення їхньої родючості в Харківській області, яку слід принципово оновити у зв’язку із новою аграрною політикою Уряду України, реформуванням земельних відносин і територіальної організації влади. Реалізація цієї концепції передбачає акцент на прискореному розвитку сільських територій, активному державно-приватному партнерстві та підтримку фермерського руху в Україні.

Створення цієї публікації стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Проекту «Підтримка аграрного і сільського розвитку». Ця публікація відображає думку авторів та не обов’язково є офіційною точкою зору USAID чи Уряду США.

Докладніше про Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»: https://www.facebook.com/USAID

Атлас 50-річного моніторингу комплексної оцінки родючості ґрунтів Харківської області (1966-2015 рр.)

Рік видання: 

У роботі розглянуто основні принципи і сучасні методи комплексної оцінки родючості ґрунтів, їх переваги та недоліки. Узагальнено результати 50-річної динаміки комплексної оцінки ефективної родючості ґрунтів ріллі Харківської області, яка проведена за результатами постійно діючого агрохімічного моніторингу – десяти циклів обстеження ґрунтів (1966-2015 рр.) з урахуванням параметрів рН, вмісту гумусу, фосфору, калію. Для комплексної оцінки ефективної родючості ґрунтів засновано методику визначення зведеного показника якості ґрунтів (ЗПЯҐ) як інтегрального показника родючості з попереднім перетворенням рівня часткових показників-властивостей на основі функції бажаності їх впливу на загальний рівень ґрунтової родючості (Т. О. Гринченко, О.О. Єгоршин, 1984). Пропонована методика вільна від ряду недоліків аналогічних методів і дозволяє надати комплексну оцінку ступеня окультуреності ґрунтів та встановити, який процент ріллі відповідає низькому, середньому та високому рівню їх окультуреності, передбачати напрям розвитку культурного ґрунтотворного процесу під впливом сучасних антропогенних факторів. Із урахуванням хімічних, біологічних та фізичних показників ґрунту, а також ГТК (кліматичних показників) заснований метод доцільно використовувати при розробці обґрунтованої шкали бонітетів ґрунтів.

Рекомендовано для наукових співробітників агрономічного та біологічного профілю, ґрунтознавців, агрохіміків, агроекологів, робітників сільськогосподарського виробництва, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Ціна з ПДВ: 

144.00 грн

Настанова щодо порядку впровадження нормативно-методичного забезпечення якості та охорони ґрунтів

Рік видання: 

Настанова щодо порядку впровадження нормативно-методичного забезпечення якості та охорони ґрунтів (далі-Настанова) враховую розроблену систему науково-методичного забезпечення, зокрема: перелік споживачів розробленої нормативної бази; перелік найбільш затребуваних стандартів, згрупований за видами (організаційно-методичні документи, у т.ч. стандарти на методи та визначення складу та властивостей ґрунтів, документи щодо регламентації процесів та документи щодо регламентації робіт);проблеми, які постають під час впровадження нормативних документів, особливо гармонізованих з міжнародними; підходи, напрями, пріоритети та шляхи підвищення ефективності впровадження чинної нормативної бази в цій сфері.

Настанову розроблено з урахуванням положень та вимог чинного законодавства, пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 7.09.2011 р. № 942, Концепції розвитку системи стандартизації в сфері якості та охорони ґрунтів, Галузевої програми стандартизації в сфері якості та охорони ґрунтів та створеної в цій сфері нормативно-методичної бази.

Впровадження Настанови сприятиме удосконаленню державного контролю за додержанням положень та вимог, установлених нормативними документами, а також реалізації положень та вимог, визначених у нормативних документах.

Настанову призначено в якості допоміжного матеріалу науковим установам, науково-дослідним інститутам, ДУ «Інститут охорони ґрунтів» та його обласним філіям та іншим організаціям, які працюють з нормативно-методичними документами в сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.

Ціна з ПДВ: 

65.00 грн

Настанова щодо оцінювання та контролю точності вимірювань в сфері якості ґрунтів

Рік видання: 

У Настанові розглянуто нормативні та правові підходи щодо забезпечення питань оцінювання та контролю точності вимірювань в сфері якості ґрунтів; термінологічні аспекти; вимоги до лабораторій, які проводять контроль стану ґрунтів; вимоги щодо створення системи керування вимірюваннями в лабораторіях ; загальні положення та вимоги до керування якістю вимірювань та їх контролю; методичні підходи (як національні так і міжнародні) до оцінювання та контролю точності як методів так і результатів вимірювань. У Настанові наведено приклади розрахунку прецизійності та правильності методу визначення органічної речовини; описано процедуру оцінювання невизначеності та оцінено її на прикладі визначення масової частки вуглецю органічної речовини в державному стандартному зразку чорнозему типового важко суглинкового. Настанову призначено для керівників та фахівців вимірювальних лабораторій установ/організацій/підприємств, які проводять контроль стану ґрунтів і визначення їхніх характеристик, а також установам/організаціям, які займаються розробкою методів визначення складу та властивостей ґрунтів.

Ціна з ПДВ: 

105.00 грн

Рекомендації щодо оперативного оцінювання та корегування азотного живлення основних зернових культур у виробничих умовах із залученням наземних і дистанційних методів рослинної діагностики

Рік видання: 

Представлено методичні основи управління врожайністю та якістю продукції зернових культур за даними наземних і дистанційних методів рослинної діагностики. Наведено алгоритм одержання та обробки аерофотознімків для визначення відмінностей у азотному живленні рослин. Продемонстровано взаємозв’язок між умістом хлорофілу у вегетативних органах рослин та показниками спектральної яскравості знімків, одержаних за допомогою аеромоніторингу, на різних етапах онтогенезу зернових культур. Розкрито спосіб визначення оптимальної дози азотних добрив для підживлення зернових культур за допомогою вищевказаних методів.

Рекомендовано для наукових й освітніх установ та фахівців у галузі агровиробництва і дистанційного моніторингу в якості методичних настанов з оцінювання та корегування азотного живлення основних зернових культур.

Ціна з ПДВ: 

36.00 грн

Рекомендації з оцінювання еколого-генетичної придатності ґрунтів України для органічного виробництва в зонально-регіональному аспекті

Рік видання: 

Викладено результати багаторічних досліджень з районування земель України за еколого-генетичною придатністю умов для органічного землеробства у зональному аспекті та результати оцінки еколого-генетичної придатності для органічного виробництва ґрунтів акумулятивного, опідзоленого та солонцевого ряду ґрунтоутворення. Рекомендації призначено для Департаменту землеробства Міністерства аграрної політики та продовольства України, обласних та районних управлінь агропромислового розвитку для удосконалення розміщення органічного виробництва шляхом вибору найбільш придатних територій згідно картосхеми еколого-генетичної придатності ґрунтів, а також для науковців, фахівців аграрної галузі, керівників господарств усіх форм господарювання при проведенні ґрунтово-картографічних робіт на землях, які сертифіковані для органічного землеробства.

Ціна з ПДВ: 

52.50 грн

Прогнозування у ґрунтознавстві.

Рік видання: 

Розглянуто методи прогнозування на основі екстра- та інтерполяції, а також прикладні аспекти прогнозування гумусового стану, фізичних, хімічних властивостей ґрунту і біоразноманіття в умовах інтенсивного землекористування. Подано прогностичні моделі сорбції/десорбції, транспорту вологи і дрібнодисперсних елементів, деформації (ерозії, переущільнення, абразії, кіркоутворення, появи тріщин). Визначено актуальні задачі щодо коригування стану ґрунтів, а також кращий закордонний і вітчизняний досвід у їхній охороні.

Ціна з ПДВ: 

85.75 грн

Багатоспектральне космічне сканування в системі моніторингу ґрунтів. Монографія

Рік видання: 

У монографії розглянуто сучасні підходи до створення та функціонування системи моніторингу ґрунтів на основі методів дистанційного зондування. Зазначено основні принципи організації ґрунтоохоронного моніторингу. Пропонуються удосконалені підходи до інформаційного забезпечення ґрунтового моніторингу та методичні основи організації моніторингу ґрунтів за допомогою супутникової зйомки. Відмічена необхідність урахування фізико-географічних особливостей території під час створення моніторингу ґрунтів з використання даних супутникової зйомки.

Монографію розраховано на широке коло фахівців, що займаються вивченням та обстеженням навколишнього природного середовища й ґрунтового покриву зокрема. Книга може бути корисною для науковців та фахівців у галузі дистанційного зондування Землі, ґрунтознавців, географів, екологів тощо.

Ціна з ПДВ: 

119.30 грн

Виробництво добрив на основі вторинної сировини та їх залучення в системи удобрення сільськогосподасрьких культур в умовах органічного виробництва. Рекомендації

Рік видання: 

Рекомендації розроблені лабораторією органічних добрив і гумусу. У роботі приведено характеристику вторинної сировини, що придатна до застосування в органічному землеробстві за вмістом вуглецю та азоту. Запропоновано технологічний підхід до одержання органічних добрив (компостів) із вторинної сировини та умови компостування. Запропоновано дози внесення компостів під сільськогосподарські культури в різних ґрунтово-кліматичних умовах.

Рекомендації призначені для працівників господарств усіх форм власності з веденням органічного землеробства та підприємств, що виробляють, переробляють і збувають органічну харчову продукцію.

Ціна з ПДВ: 

19.02 грн

Агротехнології виробництва та застосування нових видів добрив. Рекомендації

Рік видання: 

У рекомендаціях запропоновано технологічні підходи до отримання рідких органо-мінеральних добрив із залученням місцевих сировинних ресурсів. Рекомендовано дози і строки застосування нових видів добрив, що забезпечують підвищення врожайності, покращення якості сільськогосподарської продукції та родючості ґрунту.

Рекомендації призначені працівникам сільського господарства, фахівцям комерційних структур, керівникам господарств і підприємств.

Ціна з ПДВ: 

17.04 грн

Сторінки