2020

Фізична деградація орних ґрунтів України (оцінювання, профілактика, призупинення)

Рік видання: 

У книзі розглянуто процеси деградації орних ґрунтів, які є наслідком незбалансованих і надмірно інтенсивних агротехнологій та причиною неповноцінного екологічного функціонування ґрунтів і зниження їх продуктивності. Визначено види деградації, показники та діагностичні критерії. Виокремлено причини виникнення фізичної деградації орного ґрунту, розкрито можливості її поширення і особливості прояву в різних природно-кліматичних зонах України. Розкрито вплив деградації ґрунтів на посилення просторово-часової неоднорідності якості ґрунтового покриву. Для зменшення негативного ефекту деградації на екологічні і продуктивні функції ґрунтів доведено необхідність моніторингу ґрунтових ресурсів та заходів з відновлення деградованих земель, об’єднаних у державну програму. Обґрунтовано наукові підходи до корегування державної земельної політики і земельної реформи. Викладено основи майбутнього «розумного», бездеградаційного, екологічно безпечного й ефективного землекористування.

Ціна з ПДВ: 

39.90 грн

Система інформаційного забезпечення ґрунтово-меліоративного обстеження та комплексного управління родючістю гідродефіцитних земель

Рік видання: 

У науковому виданні надано аналіз сучасної системи інформаційного забезпечення стану ґрунтово-меліоративного обстеження, моніторингу та комплексного управління родючістю зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих земель. Наведено наукові основи суміщення наявної інформації різних джерел щодо ґрунтово-меліоративного обстеження та моніторингу гідродефіцитних ґрунтів України та визначено можливість використання суміщеної інформації різних джерел для оцінки та прогнозу змін стану ґрунтового покриву. Обґрунтовано наукові підходи до створення нової ґрунтово-меліоративно-агрохімічної методики та наведено Методику комплексного обстеження зрошуваних, вилучених зі зрошення та солонцевих ґрунтів на єдиних методологічних і методичних засадах. Призначено для фахівців у галузях агропромислового комплексу, водного господарства, охорони довкілля, екологів.

Ціна з ПДВ: 

28.08 грн

Ґрунтові ресурси України: збалансоване використання, прогноз та управління

Рік видання: 

Збереження ґрунтових ресурсів та раціональне використання їхнього потенціалу – одна з найбільш актуальних проблем глобального масштабу, без розв’язання якої неможливий сталий розвиток у багатьох сферах людської діяльності. Монографія узагальнює і підводить підсумки проведених в період 2016-2020 рр. наукових досліджень за ПНД 1 «Ґрунтові ресурси України: збалансоване використання, прогноз та управління» Національної академії аграрних наук України, спрямованих на забезпечення інноваційних методів управління якістю ґрунтів, їхніми продуктивними, екологічними і соціальними функціями. Висвітлено методологію, концептуальні засади, стратегію і тактику переходу на збалансоване використання та системне управління ґрунтовими ресурсами, їхньою ефективною родючістю та градаційною спрямованістю ґрунтотворних процесів. Видання розраховане на широке коло фахівців, діяльність яких пов’язана із використанням та охороною ґрунтів і земель, спеціалістів та керівників аграрного бізнесу і землевпорядкування, викладачів та науковців, громадських діячів та усіх, кому не байдужа доля українських родючих земель.

Ціна з ПДВ: 

0.00 грн

Комплекс заходів щодо попередження та усунення фізичної деградації орних землях України та система бездеградаційного землеробства (науково-методичні рекомендації)

Рік видання: 

У науково-методичних рекомендаціях запропоновано комплекс заходів щодо попередження та усунення фізичної деградації на орних землях України, що унеможливлює деградаційні процеси та сприяє збалансованому використанню ґрунтів. Встановлено, що наслідком фізичної деградації є переущільнення, знеструктурення, утворення в поверхневому шарі брил, кірки та тріщин, а в основі орного шару – плужної підошви. Наукою і практикою розроблено різноманітні прийоми попередження та усунення фізичної деградації, що робить цю проблему цілком розв’язуваною при застосуванні елементів високої культури землекористування та використання новітніх технологій та технічних засобів обробітку ґрунту. Представлено та обґрунтовано агровимоги, що обмежують антропогенне навантаження на ґрунт, знижують імовірність прояву фізичної деградації ґрунтів і оптимізують умови росту й розвитку надземної і підземної частин рослин.

Рекомендації можуть бути корисними для викладачів і наукових працівників у галузі ґрунтознавства, землеробства, землеробської механіки й агроекології.

Ціна з ПДВ: 

29.88 грн

Якість орних ґрунтів України

Рік видання: 

Монографію присвячено вирішенню важливої наукової проблеми сучасного агроґрунтознавства, яка полягає у розробці удосконалених методичних підходів до оцінювання якості орних ґрунтів, визначення їх цінності та агроінвестиційної привабливості, науковому обґрунтуванні та практичному впровадженні диференційованих агротехнологій з урахуванням неоднорідності властивостей орних ґрунтів. У книзі надано інформацію щодо сучасного стану якості орних ґрунтів України, проаналізовано закордонний та вітчизняний досвід оцінювання якості ґрунтів. Детально описано удосконалені методичні підходи до оцінювання якості орних ґрунтів, засновані на комплексному врахування показників системи «ґрунт-клімат-поле». Висвітлені питання оцінювання якості окультурених та деградованих орних ґрунтів. Обговорено питання удосконалення нормативно-правової бази, прогнозування змін якісного стану ґрунтів та розробки заходів з контролю якості та ефективного використання орних ґрунтів.

У монографії обґрунтовано та розроблено теоретичні та практичні основи створення просторово-диференційованих систем землеробства на основі дослідження зональних та регіональних особливостей неоднорідності властивостей орних ґрунтів України. Розроблено пропозиції щодо удосконалення методики агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

Книгу призначено науковцям, землекористувачам , державним службовцям, фахівцям державних установ, які займаються питаннями охорони ґрунтів та раціонального землекористування.

Ціна з ПДВ: 

61.50 грн

Науково-методичні засади управління акумуляцією і трансформацією органічної речовини ґрунтів

Рік видання: 

У науково-методичному виданні висвітлено сучасний гумусовий стан ґрунтів України та тенденції його змін. За результатами тривалих польових дослідів показано основні закономірності трансформації кількісного та якісного стану органічної речовини чорноземів та дерново-підзолистого ґрунту за різних систем удобрення (органічна, мінеральна, органо-мінеральна) та обробітку ґрунту (плантажна оранка, оранка, комбінована, мілка), а також за використання нових видів добрив. Наведено нормативи формування нестабільних форм гумусу під час гуміфікації в ґрунті органічних добрив і рослинних решток та створення умов для більш ефективної гуміфікації органічних матеріалів, що надходять до ґрунту, через застосування відповідних агротехнічних і агрохімічних заходів. Висвітлено основні наукові та методичні основи управління органічною речовиною ґрунтів.

Науково-методичне видання призначено для вчених і спеціалістів сільськогосподарської галузі виробництва, керівникам і спеціалістам служби охорони і відтворення родючості ґрунтів.

Ціна з ПДВ: 

36.00 грн

Путівник польових дослідів ДП «Дослідне господарство «Граківське» ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

Рік видання: 

Надано історичну довідку про дослідну справу на території Граківського та Коротичанського дослідних полів ДП «ДГ «Граківське» ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». Наведено схеми польових дослідів – тривалих стаціонарних, короткотривалих, розвідувальних та інших, які ведуть наукові підрозділи Інституту впродовж 2015-2019 років. Виокремлено результати ґрунтового обстеження території дослідних полів, наведено опис профілів і карти ґрунтів. Представлено перелік апробованих і впроваджених наукових розробок 2015-2019 рр. та проведених досліджень на комерційній основі. Висвітлено найвагоміші наукові праці, що містять результати досліджень, проведених на дослідних полях, і рекомендації для їх практичного втілення.

Ціна з ПДВ: 

111.00 грн

Концепція збалансованого землекористування на заплавах малих річок (наукове видання)

Рік видання: 

Концепцію розроблено у відповідності до тематичних планів ПНД НААН 01 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» за завданням 01.01.03.08 Ф «Розробити систему збалансованого використання і управління родючістю алювіально-лучних ґрунтів». У розробленій Концепції сформульовано основні положення збалансованого землекористування на заплавних землях, викладено екологічно безпечні, інноваційні прийоми ефективного луківництва, які включають: заплавно-адаптоване використання земельних угідь, поверхневе та докорінне покращення заплавних луків і ґрунтового покриву, смугову технологію вирощування і виробництва високобілкового трав’яного корму, створення стійких лучних агрофітоценозів тривалого використання за технологією контурно-фітомеліоративного луківництва. Названі інноваційні заходи здійснюються в синхронізації з відродженням тваринницької галузі.

Концепція призначена для використання при розробці державної і регіональних програм з раціонального використання ґрунтово-рослинного покриву заплав річок Лісостепової зони, а також в навчальному процесі сільськогосподарського і екологічного напрямків.

Ціна з ПДВ: 

10.02 грн

Наукові основи адаптивного напряму хімізації чорноземних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України

Рік видання: 

Представлено наукові основи адаптивного напряму хімізації чорноземних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України, які ґрунтуються на комплексному врахуванні природних та антропогенних чинників, закономірностях їх впливу на продуктивність агроценозів та якісний стан ґрунтів. Наведено напрями змін агрохімічних показників чорнозему типового, варіації врожайності та агропотенціалів продуктивності сільськогосподарських культур залежно від тривалості та інтенсивності удобрення. Визначено теоретичні основи адаптивно-спрямованого застосування добрив та наведено комплекс заходів адаптивного напряму регулювання продуктивності сільськогосподарських культур.

Призначено для працівників наукових та освітніх установ агрономічних спеціальностей, керівників та спеціалістів господарств різних форм власності.

Ціна з ПДВ: 

36.30 грн

Удосконалена діагностика рівня азотного забезпечення ґрунту методами польового та лабораторного тестування

Рік видання: 

Науково-методичні рекомендації містять коротку характеристику біогеохімічного циклу азоту та перелік найбільш поширених існуючих методів визначення азотного стану ґрунту. Для удосконалення діагностики рівня азотного забезпечення ґрунту запропоновано спосіб визначення обсягів симбіотичної азотфіксації шляхом поєднання польового досліду та лабораторного аналізування; наведено удосконалені методичні аспекти визначення вмісту мінерального азоту та нітрифікаційної здатності ґрунту. Для розширення переліку показників азотного стану апробовано та запропоновано визначати мінералізацію азоту та нітрифікацю в ґрунтах за ISO 14238. Наведено результати випробувань портативного нітратоміру за польового In-situ тестування.

Рекомендовано для співробітників наукових та освітніх установ агрономічних спеціальностей, спеціалістів агрохімічних лабораторій різних форм власності.

Ціна з ПДВ: 

36.30 грн

Сторінки