2021

Збірка ілюстрацій та анотацій до лекцій, прочитаних для слухачів курсів підвищення кваліфікації НААН в Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» у червні, липні 2021 року

Рік видання: 

До збірки включено всі лекції наукових співробітників Інституту, прочитані онлайн (на платформі ZOOM) для слухачів курсів із підвищення кваліфікації НААН з 29 червня до 2 липня 2021 року.  

Метою лекцій було представити наукові результати діяльності підрозділів Інституту за програмами наукових досліджень НААН, а також за тематикою пошукових робіт та досліджень, ініційованих українськими та зарубіжними організаціями. Розглянуто сучасні методи дослідження органічної частини ґрунту і складових гумусу, новітні технології управління ґрунтовим органічним вуглецем, сучасні хімічні методи діагностики азотного, фосфатного і калійного стану ґрунтів України і методи оперативної ґрунтово-рослинної діагностики. 

Книга I
Книга II

Система організаційних заходів з охорони ґрунтів на схилових землях Північного Степу України на басейнових принципах

Рік видання: 

Посібник ставить за мету розробку системи організаційних заходів з охорони ґрунтів на схилових землях Північного Степу України на басейнових принципах. Складено паспорт умов природного потенціалу ґрунтів у басейні р. Айдар. Проведено геоморфологічний аналіз земель басейну, розраховано коефіцієнти безпеки рельєфу, виявлено домінівні типи ерозійно-гідрологічної мережі та їх площинні характеристики. За показниками середньо-максимальних витрат стоку дано оцінку інтенсивності ерозійно-гідрологічних ситуацій за басейновим принципом на 2-х ієрархічних рівнях – басейн-річки – система балкових водозборів, побудовано картосхеми ерозійного індексу (Еі) на різних рівнях ймовірності. Досліджено вплив співвідношення прогнозних (припустимих) та фактичних характеристик сполучень компонентів агроландшафту (рілля, схили більше 1о, поперечні лісосмуги) на фоні вмісту гумусу 3,5-5,5 % на витрати стоку. Проведено оцінювання ґрунто-водоохоронної здатності агроландшафтів території водозбору р. Айдар згідно з сучасною структурою посівних площ (2014-2018 рр). Удосконалено геоінформаційну оцінку природного потенціалу та ерозійно-гідрологічних ситуацій на прикладі басейну р. Євсуг та Ковсуг, де гідрологічні спостереження на водних об’єктах не проводяться, та апробовано територіальний аналіз за водозбірними зонами по течії річок та локальними водозбірними зонами (групами балкових водозборів). Визначено екологічну ефективність застосування схеми формування агроландшафтів на водозборах на 3-х рівнях (басейн річки - система балкових водозборів – балкові водозбори) як співвідносність розораності та ерозійного індексу, коефіцієнта екологічної небезпеки сівозмін та потенційного стоку. Розроблено комплекс протиерозійних заходів з урахуванням ерозійних індексів: екологічна організація (співвідношення компонентів агроландшафту: рілля, лісосмуги, кормові угіддя) в басейні малої річки; протиерозійні заходи в системі балкових водозборів.

Посібник рекомендовано науковцям, фахівцям землевпоряджувальних організацій та агрономічних служб агроформувань, викладачам та студентам аграрних навчальних закладів.

Ціна з ПДВ: 

158.40 грн

THE SCIENTIFIC SOIL MANAGEMENT IN UKRAINE / НАУКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ҐРУНТІВ В УКРАЇНІ

Рік видання: 

All available information on the current status of soil cover of Ukraine, its structure and fertility has been analyzed. Attention was paid to particularly valuable soils, as well as degraded and ill-productive land-sites. Investment attractivity of the soil cover has also been reviewed, while a special category of the best soil-investment-prospective conditions has been pointed out. A portfolio of proposals on ways of updating informational provisions, for efficient and eco-friendly strategies of soil-cover usage, have been substantiated.

Проаналізовано всю наявну інформацію про поточний стан ґрунтового покриву України, його структуру та родючість. Акцентовано увагу як на особливо цінних ґрунтах, так і на деградованих і малопродуктивних земельних ділянках. Також розглянуто інвестиційну привабливість ґрунтового покриву, та виділено особливу категорію найкращих, інвестиційно-перспективних ґрунтових умов. Обґрунтовано пропозиції щодо шляхів оновлення інформаційних положень стосовно ефективних та екологічно раціональних стратегій використання ґрунтового покриву.

Видання англійською мовою

Ціна з ПДВ: 

0.00 грн

Науково-методичні засади оцінки проявів ерозійних процесів та їх мінімізації на схилових землях Північного Степу України (науково-методичний посібник)

Рік видання: 

В підготовленому науково-методичному посібнику викладено засади оцінки проявів ерозійних процесів та їх мінімізації на схилових землях Північного Степу України. Посібник призначено для співробітників наукових, проектних та освітніх установ, спеціалістів із землеустрою та охорони земель, задіяних у картографічній, ґрунтознавчій, технічній та землевпорядній сфері.

Ціна з ПДВ: 

0.00 грн

Науково-методологічні засади визначення економічної ефективності застосування інновацій у сфері охорони й раціонального використання ґрунтових ресурсів

Рік видання: 

У монографії обґрунтовано теоретичний, методологічний і прикладний концепти системного оцінювання ефективності застосування інновацій для сталого управління ґрунтовими ресурсами. Уточнено понятійно-категорійний апарат і класифікацію ефективності; узагальнено методологічні підходи й сформовано систему принципів, методів, критеріїв і показників для визначення економічної ефективності земельний інновацій. Проаналізовано стан, тенденції й ефективність меліорації ґрунтів в Україні. Запропоновано й апробовано науково-методичні засади визначення економічної ефективності меліорації ґрунтів і меліоративних інвестиційно-інноваційних проєктів. Здійснено техніко-економічно обґрунтування меліоративних інвестиційно-інноваційних проєктів. Викладено результати економетричного моделювання наслідків забруднення ґрунтів важкими металами.

Розраховано на науковців, викладачів, керівників і спеціалістів органів державного управління, фахівців агроформувань, здобувачів вищої освіти й усіх, хто цікавиться питаннями ефективності інновацій у сфері охорони й раціонального використання ґрунтів.

Ціна з ПДВ: 

108.36 грн