ЗМІНА КАЛІЙНОГО СТАНУ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО ЗА ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ У ПОЛЬОВІЙ СІВОЗМІНІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.04 – агрохімія.

Дисертаційну роботу присвячено теоретичному і практичному обґрунтуванню калійної складової системи застосування добрив на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому Правобережного Лісостепу України у польовій сівозміні.

Встановлено зміну калійного фонду ґрунту за 50-річного застосування мінеральних та органічних добрив, що сприяє покращенню калій-буферних властивостей чорнозему опідзоленого важкосуглинкового та збільшенню вмісту всіх форм калію в ґрунті, особливо легкорозчинних і рухомих його сполук. Для характеристики калійного режиму конкретного поля, поряд з рухомими сполуками калію, необхідно визначати вміст у ґрунті легкорозчинних його сполук (за методом Дашевського). Запропоновано градацію ступеня забезпеченості рослин легкорозчинними сполуками калію.

Виявлено вплив рівня забезпеченості ґрунту сполуками калію на продуктивність польової сівозміни.

Проведено еколого-агрохімічне оцінювання тривалого систематичного застосування калійних добрив на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому в польовій сівозміні.

Обґрунтовано економічну та енергетичну доцільність застосування різних систем та рівнів удобрення за тривалого їх застосування в польовій сівозміні Правобережного Лісостепу України.

Результати досліджень дозволяють провести теоретичне оцінювання процесів взаємодії добрив з ґрунтом, а також можуть бути використані у практиці сільськогосподарського виробництва з метою оптимізації доз мінеральних та органічних добрив у відповідності до вмісту рухомих і легкорозчинних форм калію у ґрунті.

Рік: 

Автор: 

Нікітіна О.В.